دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

مقاله دانشگاهی – روابط ایران وچین در حوزه انرژی در هزاره جدید- قسمت ۴

امروز چین دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان است و پیش بینی ها حاکی از آن است که این کشور ظرف چند سال آینده به بزرگ ترین مصرف کننده و وارد کننده نفت جهان تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس و با دارا بودن ذخایر عظیم انرژی به نظر می رسد ایران برای گسترش روز افزون روابط خود با سایر کشورها به ویژه کشوری با ظرفیت ها و قابلیت های بالا همچون چین اهمیت زیادی قایل است.با عنایت به تحولات مهم سال های نخست هزاره جدید در حوزه انرژی،تحقیق حاضر کوشیده به این پرسش اصلی پاسخ دهد که عوامل تاثیرگذار بر مناسبات ایران و چین در حوزه انرژی در هزاره جدید کدامند و چگونه بر روابط دو کشور تاثیر گذاشته اند؟
تحقیق نشان می دهد که مناسبات انرژی چین و ایران در هزاره جدید تحث تأثیر سه عامل اساسی یعنی نیاز فزاینده چین به واردات نفت وگاز ، رقابت جهانی امریکا و چین در حوزه انرژی و تحریم های غرب علیه ایران در بخش انرژی قرار داشته است و تحریم محدود غرب علیه کشورمان به نفع طرف چینی عمل کرده است. پایان نامه از روش توصیفی وتبیینی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده کرده است.
کلید واژه: انرژی-ایران-چین-تحریم –ایالات متحده
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه وکلیات پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳
اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….۴
اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴
پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴
سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
تعریف مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
روش گردآوری مطالب…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
سازمان دهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
فصل اول-مبانی نظری پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
بخش اول: مبانی اقتصاد وامنیت انرژی ……………………………………………………………………………………………………….۱۳
پیوند اقتصاد و انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
تعریف امنیت انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
شاخص های اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺮژی …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
امنیت انرژی مبتنی بر وابستگی متقابل………………………………………………………………………………………………………..۱۶
مسائل در حال ظهور امنیت انرژی ………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۱-اختلالات در عرضه …………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-تغییرات آب و هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۳-امنیت انرژی و تغییر قواعد مدیدیت ……………………………………………………………………………………………………….۲۲
بخش دوم: مبانی اقتصاد سیاسی نفت…………………………………………………………………………………………………………….۲۴
ویژگی های ساختاری بازار نفت……………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۱-نوسان شدید بهای نفت در بازار……………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲  –  سلطه (یاتلاش برای اعمال سلطه)قدرت هژمون بربازار……………………………………………………………………..۲۹
۳-اهمیت استراتژیک کالای مورد مبادله در بازار……………………………………………………………………………………….۳۰
۴- ایجاد ذخایر حائل برای تنظیم بازار……………………………………………………………………………………………………….۳۱
۵-عدم تناسب توزیع جغرافیایى ذخایر و حوزه‏هاى مصرف……………………………………………………………………….۳۲
ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن…………………………………………………………………………………………………………..۳۳

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

>نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
فصل دوم- روند تحولات انرژی در سطح جهان با تأکید بر وضعیت ایران و چین
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹