دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

دسترسی به منابع مقالات : رابطه فرهنگ سازمانی و استراتژی های مدیریت تعارض در شعب بانک سپه قم- قسمت …

لذا ایجاد خلاقیت در سازمان مستلزم وجود فرهنگ قوی می باشد و مدیر خلاق کسی است که بتواند در فرهنگ سازمان تاثیر بگذارد و به عنوان طرح اجتماعی سازمان خود را در خلاقیت و نگهداری عوامل فرهنگی آن توانمند سازد (زارعی متین، ۱۳۸۰: ۶۴).

۲-۹) کارکرد های فرهنگسازمانی

تقویت حس همکاری به جای رقابت، شکل دهی رفتار اعضا، ثبات سیستم اجتماعی، هویت سازمانی، تعهد و مسؤلیت اجتماعی، مردمی بودن و اعتماد(رضائیان،۱۳۸۷: ۲۴۹). کارکرد های فرهنگ سازمانی[۴۳] شامل ایجاد مرز سازمانی، رابط اجتماعی و تعیین قوانین بازی می باشد(ایران زاده،۱۳۷۷). از نظر گوردون کارکردهای فرهنگ سازمانی عبارتند از:

 1. حمایت از استراتژی های سازمان
 2. تعیین راه های قابل قبول برای مدیران جهت تعامل با عناصر تشکیل دهنده خارجی
 3. قابل دستیابی کردن تصمیمات برای افراد در سازمان ها.
 4. تعیین معیارهای عملکرد.
 5. هدایت و روابط طبیعی بین شخصی برای افراد در سازمان ها.
 6. انتخاب سبک های مدیریتی مناسب

شکل ۲-۱ کارکردهای فرهنگ سازمانی(رضائیان،۱۳۸۷: ۲۴۹)

۲-۱۰) چهارچوب های فرهنگ سازمانی

مقمیی معتقد است چهارچوب های فرهنگ سازمان عبارتند از: فرهنگ کلان، مفروضات مشترک، ارزش های مشترک، جامعه پذیری مشترک، سمبل های مشترک، زبان مشترک، حکایات مشترک، عملیات مشترک (مقیمی،۱۳۸۶: ۱۶۳) .

 1. فرهنگ کلان[۴۴]: ترکیبی از مفروضات و ارزش های جامعه و صنعت
 2. مفروضات مشترک[۴۵]: این مفروضات شامل موارد ذیل است:
 3. تفکر و باور های افراد درباره خود و دیگران
 4. روابط اعضاء با دیگران
 5. روابط سازمانی با محی.
 6. گرایش زمانی( آینده، حال، گذشته)
 7. ارزش های مشترک[۴۶]: باور اساسی حول شرایطی که اهمیت قابل ملاحظه برای افراد دارد .
 8. جامعه پذیری مشترک[۴۷]: فرایندی که سازمان اعضاء جدید را وارد فرهنگ سازمانی خود می کند.
 9. سمبل های مشترک[۴۸]: هر چیز قابل رؤیت که برای نشان دادن یک ارزش مشترک مجرد به کار رود.
 10. زبان مشترک[۴۹]: یک سیستم مشترک از صداها، علایم مکتوب یا اشارات جهت انتقال معانی خاص
 11. حکایات مشترک[۵۰]: داستان ها، قصه قهرمانان و افسانه های مشترک در یک فرهنگ سازمانی
 12. عملیات مشترک: مراسم و آداب ظاهری، فعالیت های تخصصی و رسمی طراحی شده برای ایجاد احساسات قوی و انجام کار ها به عنوان یک رویداد خاص

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.