دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی …

۰۵/۰

۲۱۳

براساس جدول ۴-۱۸ملاحظه می شود، مقدار آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه مسئولیت پذیری سبک مقابله با استرس (مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان خانه های بهداشت گزارش شده است .طبق جدول بالا رابطه بین مؤلفه مسئولیت پذیری سبک مقابله با استرس (مسئله محور ) با رضایت شغلی کل بهورزان و رضایت شغلی بهورزان مرد در سطح ۰۵/۰ معنادار می‌باشد . بین رضایت شغلی بهورزان زن با مؤلفه مسئولیت پذیری سبک مقابله با استرس (مسئله محور ) رابطه ای خطی مشاهده نشده است .
مقدار آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه جستجوی حمایت اجتماعی سبک مقابله با استرس (مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان خانه های بهداشت در جدول ۴-۱۸ گزارش شده است . طبق جدول بالا رابطه بین مؤلفه جستجوی حمایت اجتماعی سبک مقابله با استرس (مسئله محور ) با رضایت شغلی کل بهورزان و رضایت شغلی بهورزان مرد، رضایت شغلی بهورزان زن در سطح ۰۵/۰ معنادار می‌باشد . یعنی هرچه بهورزان از جستجوی حمایت اجتماعی بالاتری برخوردار باشند، رضایت شغلی آنان نیز بیشتر می شود .
مقدار آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه حل مسئله سبک مقابله با استرس (مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان خانه های بهداشت در جدول ۴-۱۸ گزارش شده است . طبق جدول بالا رابطه بین مؤلفه حل مسئله سبک مقابله با استرس (مسئله محور ) با رضایت شغلی کل بهورزان و رضایت شغلی بهورزان مرد، رضایت شغلی بهورزان زن در سطح ۰۵/۰ معنادار می‌باشد . یعنی هرچه بهورزان از حل مسئله بالاتری برخوردار باشند، رضایت شغلی آنان نیز بیشتر می شود .
مقدار آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه ارزیابی مثبت سبک مقابله با استرس (مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان خانه های بهداشت در جدول ۴-۱۸ گزارش شده است. طبق جدول بالا رابطه بین مؤلفه ارزیابی مثبت سبک مقابله با استرس (مسئله محور ) با رضایت شغلی کل بهورزان و رضایت شغلی بهورزان زن در سطح ۰۵/۰ معنادار می‌باشد . بین رضایت شغلی بهورزان مرد با مؤلفه مسئولیت پذیری سبک مقابله با استرس (مسئله محور ) رابطه ای خطی مشاهده نشده است .
۴-۳) یافته های جانبی پژوهش:
یافته های استنباطی مربوط به فرضیه‌های جانبی این پژوهش شامل آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) و (آنوا)می باشد که برای کلیه متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش در جداول زیر با سطح خطای ۰۵/۰ ارائه شده است.
یافته جانبی اول پژوهش:
بین سبک مقابله با استرس (مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی و رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت تفاوت وجود دارد.
جدول۴ـ۱۹: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمرات سبک مقابله با استرس (مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی و رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت

نام آزمون مقدار آزمونF درجه آزادی فرضیه درجه آزادی خطا سطح معناداری Eta2 توان آزمون
اثرپیلایی .۰۴۷ ۱٫۴۴۲ ۴٫۰۰۰ ۱۱۸٫۰۰۰ .۲۲۴۰ .۰۴۷۰ .۴۳۷
آزمون لامبدایویلکز .۹۵۳ ۱٫۴۴۲ ۴٫۰۰۰
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است