دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

تحقیق دانشگاهی – رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی …

همان طوری که در جدول ۴-۱۷نشان داده شده است، طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود (Enter ) ، ضریب همبستگی چند متغیری برای ترکیب خطی سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت برابر با ۵۶۱/۰= MR و۳۱۵/۰= RSمی باشد که در سطـــح خطای۰۵/۰ معنادار می باشد. بنابراین فرضیه ۲-۳ تأیید می‌گردد.
با توجه به مقدار ضریب تعیین (RS)، مشخــص شده که ۳۲ درصد واریانس رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت توسط متغیرهای پیش بین ( سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی ) قابل تبینمی باشد.
از میان متغیرهای سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی به عنوان متغیرهای پیش بین، متغیر خودکارآمدی عمومی با مقدار ۳۵/۳ =t و سطح معناداری ۰۰۲/۰p= ( با رابطه ای مستقیم )، متغیر سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با مقدار ۲۶/۲ =t و سطح معناداری ۰۲۸/۰p= (با رابطه مستقیم ) در سطح خطای ۰۵/۰ معنادار می‌باشدپس در پیش بینی کنندگی برای رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت نقشی خوبی ایفا می کند.
همچنین متغیر سبک مقابله با استرس (هیجان محور ) با مقدار ۴۶/۱ =t و سطح معناداری ۱۵/۰p= در سطح خطای ۰۵/۰ معنادار نمی‌باشدپس در پیش بینی کنندگی برای رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت نقشی خوبی ایفا نمی کند
طبق رگرسیون مرحله ای(stepwise ) ، متغیر خودکارآمدی عمومی قویترین پیش بینی کننده و سبک مقابله با استرس (هیجان محور )ضعیف ترین پیش بینی کننده برای رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت می باشند .
فرضیه چهارم پژوهش:
بین مؤلفه های سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد .
فرضیه ۴-۱ :بین مؤلفه های سبک مقابله با استرس (مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت رابطه وجود دارد .
فرضیه ۴-۲ :بین مؤلفه های سبک مقابله با استرس (مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد .
جدول ۴-۱۸: همبستگی پیرسون بین مؤلفه های سبک مقابله با استرس (مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت

متغیر وابسته
متغیر مستقل
رضایت شغلی
بهورزان خانه های بهداشت
ضریب همبستگی پیرسون
( r )
سطح معناداری
(P )
سطح خطا
(  )
تعداد
مسئولیت پذیری بهورزان زن
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.