دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت …

همان طوری که در جدول ۴-۱۶نشان داده شده است، طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود (Enter ) ، ضریب همبستگی چند متغیری برای ترکیب خطی سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت برابر با ۴۳۰/۰= MR و۱۸۵/۰= RSمی باشد که در سطـــح خطای۰۵/۰ معنادار می باشد. بنابراین فرضیه ۱-۳ تأیید می‌گردد.
با توجه به مقدار ضریب تعیین (RS)، مشخــص شده که ۱۹ درصد واریانس رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت توسط متغیرهای پیش بین ( سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی ) قابل تبینمی باشد.
از میان متغیرهای سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی به عنوان متغیرهای پیش بین، متغیر خودکارآمدی عمومی با مقدار ۴۶/۲ =t و سطح معناداری ۰۱۶/۰p= ( با رابطه ای مستقیم )، متغیر سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با مقدار ۵۸/۲ =t و سطح معناداری ۰۱۲/۰p= (با رابطه مستقیم ) در سطح خطای ۰۵/۰ معنادار می‌باشدپس در پیش بینی کنندگی برای رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت نقشی خوبی ایفا می کند.
همچنین متغیر سبک مقابله با استرس (هیجان محور ) با مقدار ۶۳/۰ =t و سطح معناداری ۵۲/۰p= در سطح خطای ۰۵/۰ معنادار نمی‌باشدپس در پیش بینی کنندگی برای رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت نقشی خوبی ایفا نمی کند
طبق رگرسیون مرحله ای(stepwise ) ، متغیر سبک مقابله با استرس (مسئله محور )قویترین پیش بینی کننده و سبک مقابله با استرس (هیجان محور )ضعیف ترین پیش بینی کننده برای رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت می باشند .
فرضیه ۳-۲ پژوهش:
بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت رابطه چندگانه وجود دارد.
جدول۴-۱۷: ضرایب همبستگی چندگانه بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت با روش الف) ورود (Enter) ب) مرحله‌ای (stepwise)

الف : Enter همبستگی چندگانه
MR
ضریب تعیین
RS (R2)
نسبت F
احتمالp
ضریب رگرسیون ()
متغیر ملاک متغیرهای پیش‌بین
رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت خودکارآمدی عمومی ۵۶۱/۰ ۳۱۱۵/۰ ۷۳/۶ =F
۰۰۱/۰p=
۸۰/۱ = B
۴۲۸/۰=
۳۵/۳ =t
۰۰۲/۰= p
سبک مقابله با استرس ( مسئله محور)
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است