دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

جستجوی مقالات فارسی – رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی …

سطح معناداری
(P )

سطح خطا
(  )

تعداد

خودکارآمدی عمومی بهورزان زن

۲۹۴/۰

۰۱/۰

۰۵/۰

۷۵

خودکارآمدی عمومی بهورزان مرد

۴۷۴/۰

۰۰۱/۰

۰۵/۰

۴۸

خودکارآمدی عمومی

۳۴۶/۰

۰۰۱/۰

۰۵/۰

۱۲۳

براساس جدول ۴-۱۴ملاحظه می شود،مقدار آزمون همبستگی پیرسون ( ۳۴۶/۰ = r ) بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت در سطح ۰۵/۰ معنادار می‌باشد . لذا فرض صفر رد می شود. و آزمون معنادار می باشد . و از آنجا که مقدار ضریب همبستگی مثبت است وجود رابطه مستقیم و قـوی را می‌پذیریم.
یعنی با اطمینان ۹۵% نتیجه می‌گیریم که هرچه خودکارآمدی عمومی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت بیشتر باشد ، افزایش رضایت شغلی آنان را بهمراه خواهد داشت.
پس فرضیه دوم پژوهش ( بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد. ) تأیید می‌شود .
مقدار آزمون همبستگی پیرسون ( ۲۹۴/۰ = r ) بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت در سطح ۰۵/۰ معنادار می‌باشد . لذا فرض صفر رد می شود. و آزمون معنادار می باشد . و از آنجا که مقدار ضریب همبستگی مثبت است وجود رابطه مستقیم و قـوی را می‌پذیریم.
یعنی با اطمینان ۹۵% نتیجه می‌گیریم که هرچه خودکارآمدی عمومی بهورزان زن خانه های بهداشت بیشتر باشد ، افزایش رضایت شغلی آنان را بهمراه خواهد داشت.
پس فرضیه ۲-۱ پژوهش ( بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت رابطه وجود دارد. ) تأیید می‌شود .
مقدار آزمون همبستگی پیرسون ( ۴۷۴/۰ = r ) بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت در سطح ۰۵/۰ معنادار می‌باشد . لذا فرض صفر رد می شود. و آزمون معنادار می باشد . و از آنجا که مقدار ضریب همبستگی مثبت است وجود رابطه مستقیم و قـوی را می‌پذیریم.
یعنی با اطمینان ۹۵% نتیجه می‌گیریم که هرچه خودکارآمدی عمومی بهورزان مرد خانه های بهداشت بیشتر باشد ، افزایش رضایت شغلی آنان را بهمراه خواهد داشت.
پس فرضیه ۲-۲ پژوهش ( بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد. ) تأیید می‌شود .
فرضیه سوم پژوهش:
بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت رابطه چندگانه وجود دارد.
جدول۴-۱۵: ضرایب همبستگی چندگانه بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت با روش الف) ورود (Enter) ب)مرحله‌ای(stepwise )