دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی …

سبک های مقابله با استرس

۹۲/۰

۸۰/۰

۳-۴- طرح تحقیق
طرح تحقیق بکار رفته در این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است. در این تحقیق هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا جند متغیر کمی( قابل سنجش) وجود دارد یا خیر؟ و اگر این رابطه وجود دارد مقدار و اندازه آن چقدر است؟ این تحقیق در پی آن است که همبستگی بین متغیر های سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی(به عنوان متغیرهای مستقل) و رضایت شغلی(به عنوان متغیر وابسته) را مورد سنجش قرار دهد.
۳-۵- روش آماری مورد استفاده
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روشهای آماری زیر با استفاده از نرم افزار spss استفاده شده است :
۱ـ روشهای‌ آمار‌توصیفیمانند جدول فراوانی، درصد، نمودار ستونی، میانگین و انحراف‌معیار.
۲- آمار استنباطیشامل آزمون های همبستگی پیــرسون، رگرسیون چند متغیری ، کولموگروف – اسمیرنوفمی‌باشد . ضمناً برای کلیه فرضیه ها سطح معنی داری ۰۵/۰ p<در نظر گرفته شده است.
۳-۶- روش اجرای تحقیق
به کلیه بهورزان(۱۲۳نفر) زن و مرد شاغل در خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول که در جلسه ماهیانه (۲ جلسه در هر ماه) جهت کلاس های بازآموزی شرکت داشتند پرسشنامه ها در اختیار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد که با دقت کامل به سئوالات پرسشنامه ها پاسخ داده و در پایان جلسه پرسشنامه های جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده های آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی با رضایت شغلی بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول می‌باشد. در این فصــــل با استفاده از روش های آماری مناسب، داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
یافتـه های پژوهش در سه قسمت زیر ارائه می شوند.
۴-۱یافته های توصیفی
۴-۲ یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش
۴-۳ یافته های جانبی پژوهش
۴-۱: یافته های توصیفی:
یافته های توصیفی این پژوهش شامل شاخص های آماری مانند میانگین، انحراف معیار و تعداد آزمودنی های نمونه و همچنین جدول فراوانی و درصد می باشد که برای کلیه متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش در جداول زیر ارائه شده است.
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی و درصد جنسیت آزمودنی ها

فــراوانی مطلق درصدفـراوانی
جنسیت بهورزان مرد ۴۸ ۳۹٫۰
بهورزان زن ۷۵
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است