دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه …

 • Karlsen, J. ET AL, (2008), Building trust in project stakeholder relationships, Baltic Journal of Management, Vol. 3, No. 1, pp.7- 22.
 • Konovsky, m, (1993), Perceived fairness of employee drug testing as a predictor of employee attitude of job performance, Journal of applied psychology, No.5, pp. 698-708.
 • Krishnan, V. R, Arora, P, (2008), Determinants of Transformational Leadership and Organizational Citizenship Behavior, Asia Pacific Business Review, Vol. 25, No. 2, pp. 34-43.
 • Lambert, Eric, (2003), The Impact of Organizational Justice on Correctional Stalf, journal of criminal justice on Correctional Stalf, journal of criminal justice, Vol. 31, Issue 2, p3.
 • Lee, Ung Hee et al, (2013), Determinants of Organizational Citizenship Behavior and Its Outcoms, Global Business and Management Research, An International Journal, Vol. 5, No.1, pp. 54-65
 • Lind, E et al, (1998), Voice, control and procedural justice: instrumental and non-instrumental concerns In fairness judgments, Journal Of Personality and Social Psychology, Vol.22, pp.59-97.
 • Martins, Ruise, (2002), A model for managing trust, International Journal of manpower, Vol. 23, No. 8, pp. 32-68.
 • McAllister, Daniel, (1995), Affect and cognition based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations , Academy of Management Journal, Vol. 38, No.1, pp 84-103.
 • Mcfarlin, D, (1992), Distributive and procedural justice as predictors’ of satisfaction with personal and organizational outcome, academy of management journal, No. 3, pp. 626-638.
 • Moorman, Robert, (1991), Realationship Beatwean organizational justice and organizational citizenship beahaviors, Journal of Applied Pshychology, Vol.76, No.9, pp. 845-855.
 • Nabatchi, T, et al, (2007), organizational justice and workplace mediation: a six-factor model, international journal of conflict management, No. 18, pp. 148-174.
 • Netemeyer, R et al, (1997), An investigation into the antecedents of organizational citizenship behavior in a personal selling context, Journal of Marketing, Vol.61, pp. 85-98.
 • Niehoff, B. P, & Moorman, R. H, (1993), Justi ce as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behaviour, Academy of Management Journal, Vol. 36, pp.527-556.
 • Organ, D. W, (1988), Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome, Lexington, MA; Lexington Booke.
 • Podsakoff, P.M., MacKenzie, S., Moorman, R.H., & Fetter, R. (2000). The influence of transformational leader behaviors on organizational citizenship behaviors. The Leadership Quarterly, No. 1, pp. 107-142.
 • Robinson. S, (2005), The Impact of Individual Differences on the Relationship Between Employee Perceptions of Organizational Justice and Organizational outcome Variables, Journal of Applied Psychology, Vol.87, No. 4, pp. 697-714.
 • Smith. G et al, (2005) , How to achieve organizational trust within an accounting department, Managerial Auditing Journal, Vol. 20, No. 5, pp.520-553.
 • Wang, Guangling, (2011), The Study on Relationship between Employees’ Sense of Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior in Private Enterprises, International Journal of manpower, Vol. 5, pp. 2030-2034.
 • Yilmaz, K. & Atalay, C. (2009), A theoretical analyze on the concept of trust in organizational life. European Journal of Social Sciences, Vol. 8, No. 2, pp. 341-352.
 • Yilmaz, Kursad & Altinkurt,Yahya, (2012), The Relationship Between Organizational Justice, Organizational Trust and Organizational Citizenship Behaviors in Secondary Schools in Turkey, Advances in Educational Administration,Vol.13, pp. 223-248.
 • پیوستها

  پرسشنامه تحقیق

  با درود فراوان؛
  پرسشنامه حاضر به منظور انجام یک پژوهش دانشگاهی با عنوان «نقش میانجی اعتماد به مدیر در رابطه بین ادراک عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان» تدوین شده و حاوی ۴۷ پرسش است. دستیابی به نتایج صحیح و علمی منوط به اظهارنظر ارزشمند شماست. لذا با پاسخگویی دقیق و انتخاب گزینههای مناسب، ما را در انجام مطلوب این پژوهش یاری فرمایید. تمام اطلاعات پرسشنامه صرفاً جهت آزمون فرضیههای پژوهش بکار گرفته میشود و اطلاعات آن تنها در اختیار پژوهشگر قرار میگیرد و انتظار میرود با کمال اطمینان خاطر و صداقت نسبت به پاسخگویی به تمام سئوالات اقدام فرمایید. از بذل توجه و صرف وقت ارزشمندتان سپاسگزارم.
  رضا نوروزی عبدالهی
  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی – منابع انسانی
  بخش اول: اطلاعات عمومی
  لطفاً به سئوالات زیر با توجه به اطلاعات شخصی خود پاسخ دهید.

  1. جنسیت: زن مرد
  2. سن: تا ۲۵ سال ۲۶ تا ۳۰ سال ۳۱ تا ۳۵ سال ۳۶ تا ۴۰ سال ۴۱ تا ۴۵ سال بالاتر از ۴۶ سال
  3. میزان تحصیلات: دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس
  4. سابقه کار: تا ۵ سال ۶ تا ۱۰ سال ۱۱ تا ۱۵ سال ۱۶ تا ۲۰ سال ۲۱ تا ۲۵ سال بالاتر از ۲۶ سال
  5. موقعیت شغلی: سرپرستی کارشناسی کارمندی