دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

پژوهش دانشگاهی – رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به …

 • قلیپور، آرین و کاخکی، احمد، (۱۳۸۶)، رفتار شهروندی سازمانی و بهبود عملکرد سازمان، پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۴۵، صص ۴۱-۲۵٫
 • قلیپور، آرین و همکاران، (۱۳۸۹)، بررسی تأثیر وفاداری سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی، پژوهشهای مدیریت در ایران، دوره۱۴، شماره۲٫
 • کولک، عادل و همکاران، (۱۳۹۲)، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال هشتم، شماره۲٫
 • گنجینیا، حسین و همکاران، (۱۳۸۹)، بررسی تأثیر ادراک عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره۶۱، صص۱۲۰-۹۱٫
 • گودرزوند چگینی، مهرداد و همکاران، (۱۳۹۰)،‌ رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی آنان (شعب بیمه ایران استان گیلان)، پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، دوره ۱، شماره ۳٫
 • محرمزاده، مهرداد و همکاران، (۱۳۹۱)، ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی، مدیریت ورزشی، شماره۱۲، صص ۲۱-۵٫
 • مرادی چالشتری، محمدرضا و همکاران، (۱۳۸۷)، مدل سازی و تحلیل رابطه بین رهبری تحول آفرین، عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه المپیک، سال شانزدهم، شماره۲، (پیاپی ۴۱).
 • مرادی چالشتری، محمدرضا و همکاران، (۱۳۹۰)، رابطه عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه المپیک، سال نوزدهم، شماره۱، (پیاپی۵۳).
 • مرامی، علیرضا، (۱۳۷۸)، بررسی مقایسهای مفهوم عدالت از دیدگاه مطهری، شریعتی و سیدقطب، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران.
 • مقیمی، سیدمحمد، (۱۳۸۴)، رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل، فرهنگ مدیریت، سال سوم، شماره یازدهم، صص ۱۹- ۴۸٫
 • ملک اخلاق، اسماعیل و همکاران، (۱۳۸۸)، رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، مطالعه موردی: گمرکات استان گیلان، نشریه دانش مدیریت، سال بیست و دوم، شماره ۸۲، صص ۶۸-۴۱٫
 • منطقی، منوچهر و همکاران، (۱۳۸۶)، ارزیابی اعتماد بین شرکاء در مشارکتهای راهبردی، مورد کاوی؛ صنعت خودرو ایران، نشریه دانش مدیریت، سال بیستم، شماره ۷۷، صص ۱۱۱-۸۸٫
 • میرکمالی، سیدمحمد و همکاران، (۱۳۹۱)، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت معلمان مدارس منطقه آموزش و پرورش یزد، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال ششم، شماره ۱، صص ۱۴۳-۱۲۷٫
 • نادی، محمدعلی و همکاران، (۱۳۹۱)، رابطه بین سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی بر اساس مدل معادلات ساختاری در بین دبیران زن دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان، فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی، سال هفتم، شماره ۲، صص۱۲۰-۹۷٫
 • نصر اصفهانی و همکاران، (۱۳۹۱)، بررسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، مورد مطالعه؛ دانشگاه اصفهان، پژوهشهای مدیریت عمومی، سال پنجم، شماره پانزدهم، صص ۶۲-۴۵٫
 • نعامی، علی و شکرکن، حمید، (۱۳۸۳)، بررسی رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان یک سازمان صنعتی در شهر اهواز، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال سیزدهم، صص ۵۵-۲۶٫
 • نوری، ابوالقاسم و همکاران، (۱۳۹۱)، رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی ادراک شده با رفتار مدنی سازمانی، روانشناسی معاصر، دوره ۷، شماره۱، صص ۶۰-۴۹٫
 • یعقوبی، نورمحمد و همکاران، (۱۳۸۹)، بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره ۴، صص ۹۶-۶۴٫
 • ب) منابع انگلیسی

  1. Adober, Henry, (2006), Optimal trust? Uncertainty as a determinant and limit to trust in inter-firm alliances, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 27, No. 7, pp. 537-553.
  2. Alper, Erturk, (2007), Increasing organizational citizenship behavior of Turkish academicians; Mediating role of trust in supervisor on the relationship between organizational justice and citizenship behaviors, Journal of Managerial Psychology, Vol. 22, No. 3, pp: 257-270
  3. Aslam, Rabia & Sadaqat, Shama, (2011), Investigating the Relationship of Organizational Justice on Organizational Citizenship Behavior among Teaching Staff of University of the Punjab, European Journal of Scientific Research, Vol.57 No.1, pp.53-67.
  4. Bass .B.M and Riggio ‎ R.E, (2008), Predicting Unit Performance by Assessing Transformational and Transactional Leadership, Journal of Applied Psychology, Vol.88, No. 2, pp. 207–۲۱۸٫
  5. Bolino, M, Turnly, W, (2002), Citizenship behavior and the creation of social capital hn organizations, Academy of managmant review, Vol. 15, No. 4, pp. 500-522.
  6. Bulent, S, (2005), The combined effects of trust and employee identification on intention to quit, Institute of Technology, Vol. 22. No .3, pp. 63-86.
  7. Castro, et al, (2004), The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty, International Journal of Service Industry Management, Vol. 15, No. 1, pp. 27-53.
  8. Cohen, charash, (2001), The rol of justice in organizational: meta-analysis, organizational behavior and human decision processes, Journal of Applied Psychology Vol.86, No.2, pp. 278-321.
  9. Cropanzano, R, (2007), Progress in organizational justice tunneling through the maze, In I.T. Robertson and C. L. Cooper, International Review of Industrial and Organizational Psychology, No. 12, p
   p. 317-372.
  10. Erturk, A, (2007), Increasing organizational citizenship behaviors of Turkish academicians, Journal of Managerial Psychology, Vol. 22, pp. 257-270.
  11. Eskandari, Bita et al, (2013), The relation between organizational justice and citizenship behavior and organizational trust in the staff of youth and sport organization of Fars province, International Journal of Sport Studies. Vol. 3, No. 6, pp. 656-665.
  12. Gbadamosi, Gbolahan & Ndaba, Josephine, (2007), predicts charlatan behaviour in a non -Western setting: Iack of trust or absence of commitment? Journal of Management Development, Vol. 26, No. 8, pp. 753-769.
  13. Gilson, Lucy, (2006), Trust in health care: theoretical perspectives and research needs, Journal of Health Organization and Management, Vol. 20, No. 5, pp. pp. 359-375. Hossam, M, 2008, An investigation of the relationship of openness to experience and organizational citizenship behavior, journal of American academy of business, Vol.13, No.1, pp.72.78.
  14. Graham, J. W. (1991), An essay on organizational citizenship behavior, Employee Responsibilities and Rights Journal, Vol. 4, pp. 249-270.
  15. Guclu, Ayse & et al, (2002), the process of social Entrepreneurship: creating opportunities worthy of serious Pursuit, Academy of Management Journal, Vol.68, pp.6-38.