دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه …

۰٫۰۴۲ =
۰٫۰۲۹ = تعدیل شده

با در نظر گرفتن نتیجه مراحل اول و دوم در جدول ۴-۲۵ با شرایط میانجی بودن متغیر اعتماد به مدیر برقرار است یعنی با توجه به اینکه در مرحله اول رابطه بین متغیر عدالت مراودهای (متغیر مستقل) با رفتار شهروندی سازمانی معنی دار بود با ورود متغیر اعتماد به مدیر به معادله رگرسیون در مرحله دوم این رابطه (رابطه متغیر مستقل و وابسته) متوقف شد (غیر معنی دارشد) و r از ۰۶۱/۰ به ۲۰۵/۰ و ضریب تعیین از ۵۴۸/۰ به ۵۳۹/۰ تغییر یافت، میتوان گفت متغیر ورودی، نقش میانجی را در رابطه برعهده دارد. نتایج نشان دهنده نقش میانجی متغیر اعتماد به مدیر در رابطه بین عدالت مراودهای و رفتار شهروندی سازمانی است.
اگر سطح معناداری کوچکتر از ۰۵/۰ باشد آزمون فرضیه رد میشود و فرض مورد پذیرش قرار میگیرد. بنابراین میتوان بیان نمود که با احتمال ۹۵/۰ اعتماد به مدیر در رابطه بین عدالت تعاملی (مراودهای) و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی را دارد، به عبارت بهتر عدالت تعاملی (مراودهای) با تاثیری که بر اعتماد به مدیر دارد و به واسطهی آن منجر به بهبود رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان سازمان خواهد شد. بنابراین فرضیه هفتم تحقیق مورد تایید قرار میگیرد.
.
فصل پنجم
بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل پنجم) بحث، نتیجهگیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه

یکی از قسمتهای مهم تحقیق که در واقع میتواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت درآینده باشد نتیجهگیریهای صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب است. نتیجهگیریهایی که بر اساس تحلیلهای صحیح ارائه شده باشند، میتواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان را که تحقیق به آن منظور طراحی شده است برطرف نماید. در این فصل نتایج حاصل از تجزیه تحلیل دادهها خلاصه میشود و با تحلیل آنها سعی میشود تا به سوالاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود.
با توجه به دادههای حاصله از توزیع پرسشنامهها در خصوص بررسی تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر اعتماد به مدیر و رفتار شهروندی سازمانی که در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان صورت گرفته است در ادامه به جمع بندی و نتیجهگیری پرداخته خواهد شد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر ادراک کارمندان از عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری اعتماد به مدیر بوده است. جهت بررسی این هدف، اداره کل تعاون، و رفاه اجتماعی گیلان (اداره کل و ۱۶ اداره شهرستان تابعه) با ۲۵۰ نفر کارمند (رسمی، پیمانی و قراردادی) به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه حجم نمونه در این پژوهش از فرمول کوکران استفاده شد که با توجه به این فرمول حجم نمونه جامعه آماری ۱۴۸ نفر به دست آمد. بر این اساس حدود ۱۷۸ پرسشنامه (۳۰ پرسشنامه بیش از حجم نمونه) در میان کارکنان به روش تصادفی ساده توزیع، که تعداد ۱۴۸ عدد از پرسشنامهها به طور کامل و قابل استفاده برگشت داده شد. دادههای استخراج شده از پرسشنامهها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها، جداول مربوط به هر کدام از ویژگیها و متغیرها ترسیم شدند. در بخش آمار استنباطی نیز فرضیههای پژوهش با استفاده از آزمونهای آماری مناسب، تجزیه و تحلیل شده است که در این بخش به نتیجهگیری از پژوهش و ارائه پیشنهاداتی با توجه به نتایج تحقیق پرداخته میشود.

۵-۲) یافتههای توصیفی پژوهش

۵-۲-۱) یافتههای توصیفی پاسخ دهنده گان

در این بخش، یافتهها براساس جنسیت، سن، سابقه، میزان تحصیلات و موقعیت شغلی کارکنان بررسی میگردد.

  • بر اساس جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه، از کل کارکنان، ۶/۶۷ درصد از پاسخگویان مرد و ۴/۳۲ درصد زن هستند.
  • بر اساس سن پاسخ دهندگان، بیشتر پاسخگویان مورد مطالعه در رده سنی ۳۶ تا ۴۰ سال هستند.
  • بر اساس میزان سابقه پاسخ دهندگان، بیشتر پاسخگویان مورد مطالعه دارای سابقه کاری ۱۱ تا ۱۵ سال هستند.
  • بر اساس میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه، از کل کارکنان، ۸/۶% (۱۰ نفر) از آنها دارای مدرک دیپلم، ۲/۱۶% (۲۴ نفر) از آنها دارای مدرک فوق دیپلم، ۸/۶۰ (۹۰ نفر) از آنها دارای مدرک لیسانس و ۲/۱۶ (۲۴ نفر) از آنها دارای مدرک فوق لیسانس هستند. که بر این اساس بیشترین پاسخ دهندگان دارای مدرک لیسانس و کمترین آنها دارای مدرک دیپلم بودهاند.
  • بر اساس موقعیت شغلی پاسخ دهندگان، ۸/۶% (۱۰ نفر) سرپرست، ۵/۶۳% (۹۴ نفر) کارشناس و ۷/۲۹% (۴۴ نفر) کارمند هستند.

۵-۲-۲) یافتههای توصیفی متغیرهای تحقیق

میانگین متغیر وابسته (رفتار شهروندی سازمانی)، متغیر مستقل (عدالت توزیعی، عدالت رویهای و عدالت تعاملی) و متغیر میانجی (اعتماد به مدیر) در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان به شرح جدول زیر بدست آمده است:
جدول ۵-۱) میانگین متغیرهای تحقیق

متغیر میانگین وضعیت
عدالت توزیعی
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است