دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به اعتماد به …

وجود رفتارهای مشارکتی مانند رفتار شهروندی سازمانی، ارتباطات سازمانی را روانتر میسازد، روش برنامهریزی را بهبود میبخشد و با ارتقاء سطح همکاری بین افراد و ایجاد جوّ حمایتی در سازمان، بر ستادههای سازمان مؤثر است (نادی و همکاران، ۱۳۹۱).
در این راستا سازمان به قابلیتهای منحصر به فردی دست مییابد و این تواناییها قادر به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان هستند. در واقع رفتار شهروندی سازمانی ضمن ایجاد بهرهوری و بهبود زندگی کاری، یکی از مهمترین منابع کسب مزیت رقابتی برای سازمانهاست (بهلولیزاده و همکاران، ۱۳۸۹).
بنابراین لازم است مدیران با شناخت پیش زمینههای بروز رفتارهای شهروندی سازمانی، برای بکارگیری آن به عنوان یک مزیت رقابتی، به درک جامعی از مکانیسمها و شرایط تحقق آن دست یابند.

۱-۴) چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری، متغیرهای مهم را در وضعیتی که مرتبط با مساله پژوهش است شناسایی و مشخص میکند و پیوند این متغیرها را به گونهای منطقی ارایه میدهد و روابط بین متغیرهای مستقل، متغیرهای وابسته و متغیرهای تعدیلکننده و مداخلهگر روشن میشود (سکاران[۷]، ۱۳۸۶).
متغیر وابسته که مهمترین متغیر در این تحقیق است رفتار شهروندی سازمانی است که در نظر است توسط متغیر مستقل یعنی ادراک کارکنان از عدالت سازمانی به تفکیک، عدالت توزیعی، عدالت رویهای و عدالت مراودهای با در نظر گرفتن متغیر میانجی یعنی اعتماد به مدیر تبیین شود.
در این تحقیق که برگرفته از کار سید جوادین و همکاران (۱۳۹۲) است، ابعاد سه گانه عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، عدالت رویهای و عدالت مراودهای) متغیر مستقل و رفتار شهروندی سازمانی متغیر وابسته و اعتماد به مدیر، متغیر میانجی در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین متغیر مستقل و وابسته با توجه به نقش متغیر وابسته است.
عدالت رویهای
عدالت توزیعی
عدالت مراودهای
نمودار ۱-۱) مدل مفهومی تحقیق (سید جوادین و همکاران، ۱۳۹۲)

۱-۵) اهداف تحقیق

۱-۵-۱) هدف اصلی تحقیق

تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.

۱-۵-۲) اهداف فرعی تحقیق

 • سنجش میزان ادراک کارکنان از عدالت سازمانی (به تفکیک عدالت توزیعی، عدالت رویهای و عدالت مراودهای) در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.
 • سنجش اعتماد به مدیر کارکنان در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.
 • سنجش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.
 • سنجش رابطه بین عدالت توزیعی و اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.
 • سنجش رابطه بین عدالت رویهای و اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.
 • سنجش رابطه بین عدالت مراودهای و اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.
 • سنجش رابطه بین اعتماد به مدیر و رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.
 • سنجش تاثیر ادراک کارکنان از عدالت توزیعی از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.
 • سنجش تاثیر ادراک کارکنان از عدالت رویهای از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.
 • سنجش تاثیر ادراک کارکنان از عدالت مراودهای از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.

۱-۶) فرضیههای تحقیق

 • بین ادراک کارکنان از عدالت توزیعی و اعتماد به مدیر رابطه معنادار وجود دارد.
 • بین ادراک کارکنان از عدالت رویهای و اعتماد به مدیر رابطه معنادار وجود دارد.
 • بین ادراک کارکنان از عدالت مراودهای و اعتماد به مدیر رابطه معنادار وجود دارد.
 • بین اعتماد به مدیر و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
 • ادراک کارکنان از عدالت توزیعی از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی موثر است.
 • ادراک کارکنان از عدالت رویهای از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی موثر است.
 • ادراک کارکنان از عدالت مراودهای از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی موثر است.
 • منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است