دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۳

۴-۱-۳-مضامین فلسفی……………………………………………………………………………….۱۵۳
۴-۱-۴- مضامین عرفانی……………………………………………………………………………..۱۶۰
۴-۳-اشعار مذهبی………………………………………………………………………………………۱۶۱
فصل پنجم : نتیجه گیری ……………………………………………………………………………۱۷۵
کتابنامه ……………………………………………………………………………………………………۱۸۶
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………..۱۹۰
مـقـدّمـه :
تاریخ غرور انگیز میهن عزیزمان روشنگر این حقیقت است که ایران مولد حکم گزاران ملک معرفت و عرفان و دانش و فضل و شعر و ادب بوده است. لازمه ی تکامل و ترقّی یک ملّت، شناخت تاریخ و تاریخ سازان آن ملّت است. برای آن که ملّتی پیشرفت کند باید اول گذشتگان خود را بشناسد؛ آثار برجای مانده ی آن ها را مطالعه کند و از سرمایه ی معنوی خود مطلع گردد.در چنین شرایطی و با توجــه به این سرمایه می تواند ، برای طی نمودن راه ترقّی برنامه ریزی نماید. آثار و نوشته های علمی و ادبی ما در تکامل تــاریخ کشورمان نقش بسزایی داشتــه و دارند و جزءِ مهم ترین سرمایه های ملی محسوب می شوند. بنابراین تحلیل این آثار و معرفی صاحبان آنها از کارهای ارزشمند در حیطه ی فرهنگ و ادب و گامی در راه ترمیم تاریخ گذشته ی این مرز و بوم است.
بیشتر اشعار بقایی تصویری از وقایع زندگی روزمره و برخوردهای شاعر با اجتماع خود و جهان است.اشعار وی حاکی از آن است که به اوضاع فرهنگی،اقتصادی و سیاسی ایران و جهان آشنایی داشتـه و با شعرش دیـدگاه و اندیشـه ی خود را در مـورد آن ها بیان کرده است.
این رساله شامل پنج فصل است که به ترتیب در آن ها اهداف زیر دنبال شده است:
۱- بیان کلیات تحقیق که شامل اهمّیّت و ضرورت تحقیق، اهداف اصلی ،نتایج کاربردی تحقیق ، فرضیّــه ها ،محدودیّت ها و پیشینه ی تحقیق،روش کار و شیـوه ی گـردآوری اطلاعات است .
۲- بررسی احوال و زندگی بقایی ، شرح مطالبی از وی که در کتاب ها آمده است؛معرّفی خاندان فاضل و ادیب بقایی و معرفی آثار وی. در این فصل ،نکات دریافت شده از اشعار خود بقایی در خصوص زندگی و شعر و آثارش آورده شده و در حد توان سعی شده است مشخصه ی کاملی از روحیات و شخصیت و خلقیّات او را از آن منظومه ها استخراج کرد.هم چنین دیدگاه شاعر به شعر نو ، هنر و فرهنگ نیز از لا به لای اشعارش استخراج و آورده شده است.
در این بخش هم چنین نظر بزرگان علم و ادب در مورد بقایی از منابع مختلف گردآوری و آورده شده است.ضمناً تلاش شده است تعدادی از اشعار بقایی که در دیوانش وجود ندارد و در شناخت سبکی وی مؤثر است از مجلات عصر شاعر،از جمله آینده و یغما استخراج و در رساله آورده شود.
۳-سبک شاعری بقایی: در این فصل تلاش شده است که به سبک شعری بقایی با دقت فراوان پرداخته شود، زیرا شناخت سبک شاعریِ یک شاعر در واقع شناخت مکنونات درونی و نوعِ اندیشه و تفکّرِ آن شاعر است.در سبک شعری به بررسی سبک زبانی -دستوری و ادبی او پرداخته شده و البتّه سبک فکری وی در بخش های مختلف رساله آورده شده است.برجستگی های شعری او و شیوه های سخنوری وی مورد بررسی قرار گرفته است.
۴-مضامین شعری بقایی: اشعار بقایی از حیث محتوایی بررسی شد و در سه دسته ی تعلیمی ، غنایی و مذهبی مورد تحلیل قرار گرفت.
بررسی ادب غنایی در اشعار بقایی : در این فصل ضمن پرداختن به تعریف ادب غنایی ،جلوه های بارز آن در شعر بقایی دسته بندی شده که شامل تغزلات، توصیف طبیعت،وطن دوستی و بثّ الشّکوی است.
لازم به ذکر است که در هر بخش با آوردن نمونه های استخراج شده ،تحلیل محتوایی صورت گرفته است . لازم به ذکر است که در هر زیر شاخه ای که امکان دسته بندی بوده،این کار صورت گرفته است.
– بـررسی اشعـار تعلیمی: موضوعـات اجتماعی، مضمـون اصلی ادب تعلیمی وی را در برمی گیرد.با توجه به بسامد موضوعات، مضامین به چهار بخش تقسیم شده است: سیاسی،اخلاقی، فلسفی و عرفانی.در هر بخش موضوعات مختلف دسته بندی و با آوردن شواهد، تحلیل محتوایی شده است.
-اشعار مذهبی:این دسته از اشعار بقایی یا ستایش نامه هایی است در بزرگداشت پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت (ع) ؛یا گاهی این سـروده ها به صورت حکایت و مناظره هستند و گاه منظومه ای مدحی.بقایی در اثنای اشعار خود اشاراتی هم به آیه ی قرآن یا سخنی از نهج البلاغـه دارد یا به واقعـه ای تاریخی ـ مذهبی اشاره می کند.
۵-نتیجه گیری: نتایج حاصل از تمامی فصل ها در این قسمت گنجانده شده است.
در این پایان نامه تلاش بر آن بوده است تا با انجام و ارائه ی کاری دقیق و صحیح ، چهره ای از بقایی نایینی ارائه شود که در آن رسم امانتداری نسبت به شاعر و حسن خدمت نسبت به فرهنگ پرارج ایران زمین و زبان فارسی به جا آورده شده باشد. ” اگر موافق تدبیر من شود تقدیر”.
علایم اختصاری به کار رفته در پایان نامه :

علامت مفهوم علامت
ج جلد
ده لغت نامه ی دهخدا
ر.ک رجوع کنید
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.