دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۱۰

به من هر یک به نوعی سرزنش کـرد کــه بایــد دفع این خــوی و کنش کرد
همــی گفتنــــد اعضــای رئیســـه که بــایــد پــولکی هــم زد به کیسه…
نبــودم بنـــده اهل ایــن عمل هــا بـــرای دفــع ایــن دزد و دغــل هــا
پس از جــدیت و سعــی فـــراوان از آن جــا منتقــل گشتـم بــه تهــران
در ایــن جا هم مراتــب ای بــرادر از آن جــا بــود یک انــدازه بهتــر …
ز حســن اتفـــاق آقــای صــالـح کــه مستثنی است از این قــوم طـالح
شــد از بخت مــن و تأثیــر افلاک رئیس انحصار کل تریـــاک(دیوان : ۱۶۲ )
سپس انتقال های متعـدد از شهری به شهر دیگر و از استانی به استـان دیگر رخ می دهـد. شاعـر از افـراد مافـوق خـود و اوضـاع اداری آن زمان ناراضی است.این نارضـایتی علنی می شـود و منجر به شکایت های کتبی می گردد.نهایتا بر اثر حق کشی ها و بی عدالتی ها به ضرر بقایی خاتمه می یابد.شاعر در انتهای گزارشنامه، تاریخ سرودن آن را ذکر می کند.
در قسمت دوم گزارشنـامه که ۲۲۸ بیت است.(دیوان : ۱۷۸-۱۶۹ ) شاعر قصـد خود را از سرودن آن ،توضیح و تبیین اوضـاع کشور معرفی می کنـد.وی پیـامـدهای سیاسی و اجتمـاعی و اداری کشـور را قبل و بعـد از شهـریـور ۱۳۲۰ بیـان می کند.در خلال بازگـویی حـوادث تاریخی ازدو تن از افسران وطن پرست نیروی دریایی یاد می کند که در برابر انگلیسی ها تا پای جان مقاومت کردند.
از ایــن اوضـاع و احــوال عجیبــه از ایــن اعمــال و افعــال غـــریبــــه
شــده ایــن ملت مـاتــم رسیـــده همــه مبهــوت و رنگ از رخ پـریــده
سراسـر قلبشـان دریـای خون است که آیــا سرنــوشت ملک چون است؟
چه شــد آن کهنه سربـاز سلحشور که می شــد از نهیبش شیر نـر ،مور؟…
مگــر باینـــدر و نقــدی نبودنــد که جــان را بـرخی کشــور نمودنــد؟
از آن هـا تا ابــد باید شــود یــاد دو صد رحمت بر آنان،روحشان شاد(دیوان : ۱۷۱ )
عواقب تحولات سیاسی بعـد از شهریـور ۱۳۲۰ ،رفتن رضا شاه و آمـدن محمدرضا شاه ؛ تشکیل کابینـه های متعدد؛ انتصـاب و عزل وزرای مختلف ؛همـه ی این تحـولات باعث هرج و مرج و آشفتگی اقتصادی می شـود و از مستشاران خارجی استمـداد می جویند؛در زمینه ی فرهنگی نیز نابسامانی به وجود می آید وشیرازه ی تعلیم ازهم گسیخته می شود . شاعر ضمن بیان این تحولات،تنفر خود را از حضور نیروهای بیگانه در وطن بیان می کند.
مصیبت بــود کم در کشــور مــا ؟ کـــه آمـــد مستشـــار از آمــریـــکا
چه ها کـردنـــد خیـل مستشــاران که شــد یک درد ما زان هــا هزاران…
اگــر ایـن اسـت معنــای تمـــدن برافتــد ایــن تمـــدن کــاش از بــن
ببین یک عده سگ یک عـده نـازی چــه ها کردند با ایـن حــزب،بـــازی
گروهی بی شرف بی عقل و ایمــان طــرفــدار اجــانــب خصـم ایـــران
چه سان دست خیــانت برگشـادند به تقسیم مناطق رأی دادند(دیوان : ۱۷۲ )
نابسامانی اوضـاع اداری و اجتماعی و سیاسی کشور او را مأیوس کرده و راه حل تمام این نابسامانی ها را انقلاب می داند.
ببــایــد جنبشــی از روی ایمـــان که صــد در صــد بــود بر نفع ایــران
نــه آن طوری که با جهل و ضلالت نمــایــــد اجنبــی در آن دخــالــت
بلــی از انقـلاب اســت ای بــرادر کــه گـردد سرنــگون کــاخ ستمــگر
دهــد فــرّ نــوین ایــران زمین را ز کشــور طــرد ســازد خــائنیــن را
سپــارد کــارها بــر کــاردان هـا مــدد جــویـد ز نیــروی جــوان ها…
در ایــران انقلاب از واجبــاتست همین راه است و این راه نجاتست(دیوان : ۱۷۸ )
۴-۱-۲- اختلاط بقایی با شیخ بهـایی در شعری که در فضای مجازی رواج یافته است :
همه روز روزه بودن همـه شب نماز کـردن همـه ساله ازپی حج، سفــر حجاز کــردن
به مساجــد و معابـد همــه اعتکاف جستن ز ملاهـی و منــاهی همــه احتــراز کـردن شب جمعــه ها نخفتن به خـدای راز گفتن ز وجــود بی نیــازش طلب نیــاز کــردن
پی طاعـت و زیـارت به نجف مقیـم گشتن بـه مضاجع و مراقــد، سفــر دراز کــردن
به حضــور قلب، ذکر خفی و جلی گـرفتن طلـب گشـایـش کــار ز کارسـاز کـــردن به مبــانی طریقت بــه خلوص راه جسـتن به مبــادی حقیقت ،گــذر از مجـاز کردن

به خــدا قسم کسی را ثمر آن قـدر نبخشد

که به روی مستمندی در بسته باز کردن(دیوان : ۳۷ )

شعر یـاد شده ،شعر مشهوری است که با نام بهـایی بر سر زبان ها افتاده است،در صورتی که شاعرش بقایی است و منسوب کردنش به شیخ بهایی دلالت بر ارزش درونی شعر دارد.البتّه در گذر زمان ابیاتی بدان افزوده یا از آن کاسته اند.

دلایلی که اثبات می کنــد شعر مزبور از بقـایی است نه بهـایی :

الف- مشــابهت این دو نام؛یعنی “بهــایی و بقــایی” شاید سبب این اشتباه گشته است.

ب- برای اثبــات این امر آثاری که به نام شیخ بهایی چـاپ شده بود ،بررسی شد ؛ کلیات اشعار بهایی و دیــوان کامل اشعار، احوال واشعار فارسی وی با مقدمه ی سعید نفیسی،نیز به کوشش و ویــرایش کاظم عابدینی مطلق؛ کلیات اشعــار و آثار فــارسی شیخ بهایی به کوشش غلامحسین جـواهری و دیوان شیخ بهایی به اهتمام سید جواد معصومی. با بررسی معلوم شد که هیچ اثـری از این شعر در آثار بهـایی نیست.ضمنا در هیچ تذکره ای هم این شعر را به بهایی نسبت نداده اند.تنها در سایت های اینترنتی نظیر : دانشنامه ی آزاد” ویکی پدیا ” و دانشنـامه ی رشد پنج بیت آن آمـده است که غالبا

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

همین پنج بیت به قرار ذیل در بین مردم رواج یافته است :