پایان نامه های ارشد سری هجدهم

تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ چگونه است؟
وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ چگونه است؟
وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با توجه به نوع مدرسه و سطوح خودکارآمدی تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) چگونه است؟
وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) چگونه است؟
وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی درونی (پایین، متوسط، بالا) چگونه است؟
وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی بیرونی(پایین، متوسط، بالا) چگونه است؟
آیا بین انگیزه تحصیلی درونی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تفاوت وجود دارد؟
آیا بین انگیزه تحصیلی بیرونی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تفاوت وجود دارد؟
آیا بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با توجه به نوع مدرسه و سطوح خودکارآمدی تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود دارد؟
آیا بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود دارد؟
آیا بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی درونی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود دارد؟
آیا بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی بیرونی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود دارد؟
۱-۵٫ تعریف مفاهیم مطرح شده در سؤالها یا فرضیههای تحقیق
۱-۵-۱٫ تعاریف مفهومی
مدارس هوشمند: مدارس هوشمند به آن گروه از واحدهای آموزشی اطلاق می گردد که با استفاده از یادگیری الکترونیکی به صورت حضوری و با حفظ فضای فیزیکی مدرسه، معلم، دانش آموز و با برخورداری از نظام آموزشی هوشمند و با رویکردی تلفیقی و جامع در جهت ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به دانش آموزان تلاش می کند (مهاجران، قلعهای، حمزه رباطی، ۱۳۹۲).
خودکارآمدی تحصیلی: به معنای ادراک فرد از توانمندی خود در یادگیری، حل مسایل تحصیلی و دستیابی به موفقیت های تحصیلی است (طهماسیان، اناری، ۱۳۸۸).
انگیزه تحصیلی: انگیزه عبارت است از یک نیروی درونی که بر اثر عوامل درونی و بیرونی در فرد ایجاد می شود و او را برای رسیدن به هدف و یا هدف هایی به حرکت در می آورد. این مفهوم تفاوت میزان تلاش برای انجام تکالیف درسی را بازگو می کند. (رشید، ذاکری، سلحشوری، کرد نوقابی، ۱۳۹۱). سازه انگیزه تحصیلی در محیطهای آموزشی به رفتارهایی که به یادگیری و پیشرفت مربوط است اطلاق می شود. دسی و رایان[۱۳] (۲۰۰۲) انگیزه تحصیلی را تمایل یاد گیرنده به مشغول و درگیر شدن در فعالیت یادگیری و تلاش مستمر در انجام دادن و به پایان رساندن آن فعالیت می دانند (طالبی، ۱۳۹۱).
انگیزه درونی: انگیزه به عنوان مجموعه عواملی تعریف شده است که انسان را به سوی فعالیت و هدف به حرکت وا می دارد، آن را هدایت می کند و سبب تداوم آن می شود. وقتی صرف انجام یک فعالیت به دور از نتایج آن مد نظر باشد، انگیزه درونی تعریف میکنند (رضا خانی، ۱۳۸۶).
و انگیزه بیرونی: زمانی که فرد فعالیتی را برای دریافت پاداش، بازخورد های مثبت و اجتناب از تنبیه انجام می دهد، انگیزه بیرونی مطرح است (رضا خانی، ۱۳۸۶).
پیشرفت تحصیلی: پیشرفتتحصیلی تسلط بر اطلاعات و دانشهای نظری را در یک زمینه معین تعریف میکنند. اتکینسون[۱۴] و همکاران (۱۹۹۸) پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از دروس ارائه شده میدانند (سیف،۱۳۸۴).
۱-۵-۲٫ تعاریف عملیاتی:
مدارس هوشمند: منظور مدارسی است که دارای سیستم آموزشی رایانهای و الکترونیکی می باشند و طبق تعریف آموزش و پرورش هوشمند معرفی میگردند.
خودکارآمدی تحصیلی: نمره ای که دانش آموزان دوره اول متوسطه دخترانه از پرسشنامه ۳۰ سوالی خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان[۱۵] (۱۹۹۹) دریافت کرده اند.
انگیزه تحصیلی: نمره ای که دانش آموزان دوره اول متوسطه دخترانه از کل گویه های پرسشنامه ۳۳ سوالی انگیزه تحصیلی هارتر[۱۶] (۱۹۸۱) دریافت کرده اند.
انگیزه تحصیلی درونی: نمره ای که دانش آموزان دوره اول متوسطه دخترانه از۱۷ گویه پرسشنامه انگیزه تحصیلی هارتر (۱۹۸۱) که انگیزه درونی را می سنجند دریافت کرده اند.
انگیزه تحصیلی ب

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

یرونی: نمره ای که دانش آموزان دوره اول متوسطه دخترانه از۱۶ گویه پرسشنامه انگیزه تحصیلی هارتر (۱۹۸۱) که انگیزه بیرونی را می سنجند دریافت کرده اند.
پیشرفت تحصیلی: منظور از پیشرفت تحصیلی معدل سال قبل دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه می باشد.
فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق
مبانی نظری:
مقدمه:
استفاده از رایانه ، زندگی بشر را در تمامی وجوه دگرگون ساخته است. کاربرد فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات، تغییرات شگفت انگیزی در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، فرآورده ها، کار و زندگی مردم به وجود آورده است. صاحب نظران بر این عقیده اند که این تغییرات به طور کلی حاصل رشدی است که در زمینه فنآوری اطلاعات و ارتباطات به وقوع پیوسته است. این تغییرات که از همگرایی رایانه ها و فنـآوری ارتباط و جذب آنها در جامعه به وجود میآید، بعضی مواقع «جامعه اطلاعاتی[۱۷]» نامیده می شود (حج فروش، اورنگی، ۱۳۸۳)
فنآوری های اطلاعاتی و ارتباطی به سرعت ساختار اجتماعی و شیوههای زندگی مردم را در جهان تغییر داده و برای ایجاد «جامعه اطلاعاتی» که در آن تولید اطلاعات و دانش هدف است، رو به گسترش اند. جوامع اطلاعاتی زبان و ادبیات جدید و خاص خود را دارند که به کلی با ادبیات و مهارت های عصر کشاورزی و صنعت متفاوت است. در این عصر، که به قولی آن را عصر دانایی هم گفته اند، جوامع برای توسعه خود به تولید و عرضه اطلاعات و دانش علمی می پردازند. در چنین جوامعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات نفوذ و تأثیر بسیار چشمگیری در فناوری آموزشی، فنون و روشهای آن به منظور کسب دانش، برنامه ریزی آموزشی و اجرای آن بر عهده دارند؛ به طوری که روز به روز اولویتهای آموزش سنتی را به سرعت تغییر میدهند (صیف و بیرانوند، زودآیند). انقلاب اطلاعات و ارتباطات تا آنجا اهمیت می یابد که امروزه فردی را با سواد تلقی می کنند که در ۴ زمینه خواندن، نوشتن، حساب کردن و سواد فنآوری اطلاعاتی و ارتباطی مهارت داشته باشد (صالحی، حاجی زاد، فلاح، سلیم بهرامی، ۱۳۸۹).
در این فصل ابتدا مبانی نظری موجود در زمینه هر یک از متغیرهای مورد بررسی؛ مدارس هوشمند، خودکارآمدی ، انگیزه و پیشرفت تحصیلی و سپس مبانی تجربی موجود در زمینه هریک از متغیرهای مورد پژوهش به تنهایی و یا باهم در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۱٫ مدارس هوشمند
رشد سریع اطلاعات ما را بر آن میدارد که محیطهای یادگیری را به گونهای سازماندهی کنیم که دانشآموزان را برای رویارویی با چالشهای آینده آماده کند. لازمه این امر و پیش نیاز آن، از یک سو تحول و پویایی ساختار آموزشی است که مرهون توسعه و اعتلای فرهنگ آن جامعه است و از سوی دیگر فراهم کردن شرایطی است که در آن نهاد مدرسه و مراکز آموزشی بتواند با کسب اختیارات و مسؤولیت های لازم، تعامل و داد و ستد های به روزی را با جهان رو به پیش رفت برقرار کنند، تا نیازمندی های علمی و آموزشی کشور را تأمین نمایند.
قرن ۲۱ باید دانش آموزان را برای ورود به دنیایی که از اطلاعات و فنآوری ریشه گرفته است آماده کند و در چنین دنیایی دانش آموزان باید دارای مهارتها و ادراکاتی باشند تا آنان را به عمل و همکاری قادر نماید (صالحی، کاشانی، ۱۳۸۶).
۲-۱-۱٫ ضرورت مدارس هوشمند
یکی از رویکردهای جدید در آموزش و تعلیم و تربیت که امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان به همین منظور مورد استفاده قرار میگیرد به خدمت گرفتن فنآوری اطلاعات و ارتباطات در سیستم آموزش و پرورش و مدارس است. به کار گیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات در سیستم مدارس منجر به ایجاد نوعی خاص از مدارس شده است که مدارس هوشمند نامیده می شوند (موید نیا، ۱۳۸۴). طرح مدارس هوشمند گامی جدید در تطابق با عصر اطلاعات و انقلابی در فرآیند یاددهی- یادگیری ایجاد می کند (صالحی، کاشانی، ۱۳۸۶).
۲-۱-۲٫ تعریف مدرسه هوشمند
مدرسه هوشمند مدرسه ای است که در آن روند اجرای کلیه فرآیندها اعم از مدیریت، نظارت، کنترل، یاددهی-یادگیری، منابع آموزشی و کمک آموزشی، ارزشیابی، اسناد و امور دفتری، ارتباطات و مبانی توسعه آنها مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات و در جهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهشی محور طراحی شده است.