پایان نامه های ارشد سری هجدهم

تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۹

شکل۲-۸. سطوح مختلف هدف‌های آموزشی در حیطه شناختی
هدف های حیطه شناختی بر یادآوری یا بازسازی آنچه آموختن آنها ضروری است، تأکید میکند؛ مثلاً در حل یک مسأله فکری، فرد باید نخست مسأله اصلی را تشخیص دهد، سپس مطالب داده شده را مرتب کند و آنها را به نظریه ها، روشها و الگوهایی که یاد گرفته است، ربط دهد. به بیان ساده تر، هدفهای شناختی با آنچه شاگرد باید بداند و بفهمند سر و کار دارد.
هدفهای یادگیری در حیطه شناختی بر اساس طبقه بندی بلوم، شامل شش سطح به شرح زیر است:
دانش[۵۶] ،  فهمیدن[۵۷]، کاربرد[۵۸] ، تحلیل[۵۹] ، ترکیب [۶۰]، ارزشیابی[۶۱] و قضاوت[۶۲].
چنانکه ملاحظه میشود، این طبقه بندی از ساده ترین سطح شناخت (یادآوری) شروع میشود و به پیچیده ترین شکل آن (ارزشیابی و قضاوت) پایان می یابد. ترتیب هدفها به گونه ای است که هدفهای هر طبقه شامل بخشی از رفتارهای پایین تر و مبتنی تر آن رفتارها است؛ به عبارت دیگر، برای رسیدن به هر سطحی از رشد فکری، ضروری است که مراحل پیشین طی شده باشد؛ یعنی رسیدن به سطح ارزشیابی و قضاوت مستلزم آن است که فرد به سطوح آگاهی، فهمیدن، بکار بستن، تحلیل و ترکیب مفاهیم رسیده باشد.
متأسفانه، در فرایند فعالیتهای آموزشی مدارس ما، اغلب معمولی ترین و شاید عمومیترین هدفهای آموزشی کسب دانش و یادآوری است و بر همین اساس، غالباً اندازه گیری های موفقیتهای تحصیلی نیز به وسیله بازگفتن حقایقی که یادگیرنده به حافظه خویش سپرده است، صورت میگیرد. البته در چنین موقعیتی، الزاماً موفقیتهایی هم برای بکار بردن محفوظات فراهم شده است، اما از آنجایی که بین دانستن و توانستن و انجام دادن فاصله چشمگیری وجود دارد، تأکید بر محفوظات نمیتواند بازگو کننده یک روند سالم آموزشی باشد. اگر معلمان و مربیان از سطوح مختلف هدفها در حیطه شناختی آگاه باشند، آموزش را متناسب با سطوح مختلف آن تدارک خواهند دید و در ضمن، به فراگیر نیز فرصت خواهند داد که تمام مهارتهای شناختی را در خود پرورش دهد.
حیطه عاطفی در مقولههایی مانند احساسات، علایق، حالتها، باورها و ارزشها مطرحاند. هدفهای این حیطه از نتایج آموزشهای شناختی و تربیتهای خانه و مدرسه حاصل می شوند. هستهی اصلی و تشکیل دهندهی هدفهای این حیطه، میزان علاقه فرد به موضوع، پدیده یا فعالیتی است.
در حیطه روانی و حرکتی ( مهارتی ) با مهارتهای جسمی، مانند نوشتن، صحبت کردن، دویدن، شنا کردن و نظایر آن سروکار دارد و هدف آن است که اینگونه حرکتها به درستی، دقت، ظرافت، سرعت و مهارت انجام شوند.
مبانی تجربی
۲-۵٫ چکیده ی تحقیقات انجام شده در ایران
حاجی کتابی(۱۳۸۱) معتقد است فن آوری اطلاعات و ارتباطات انگیزه یادگیری را افزایش داده و فرآیند یادگیری را آسان تر و خلاق تر میکند و به موجب آن پیشنهاد میکند که تعادل جدیدی بین روش های معلم محور و دانش آموز محور برای تدوین فرآیند یادگیری برقرار شود و فن آوری اطلاعات و ارتباطات به منزلهی ابزار حمایتی در فرآیند یادگیری راه حلهای جدید جهت مقابله با چالشهای آموزش و پرورش جدی گرفته شود (حاجی کتابی، ۱۳۸۱ به نقل از ضامنی، کاردان، ۱۳۸۹).
حج فروش و اورنگی (۱۳۸۳) در پژوهشی که با عنوان نتایج کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرستان های شهر تهران با هدف نوآوری در روشهای یاددهی – یادگیری مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تعمیق محتوای آموزش و یادگیری دروس نقش بسزایی دارد، در این پژوهش معلمان توانستند با تغییر در روش تدریس خود، برای دانش آموزان فرصت تعامل فراهم کنند. همچنین نشان داده شد استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات سبب توسعه یادگیری مشارکتی دانش آموزان می شود و آنها را به کاوش در اطلاعات موجود در لوح های فشرده آموزشی، شبکه اینترنت و ترجمه متون انگلیسی مربوط به دروس رسمی آنها و… ترغیب می کند. در ضمن فعالیتهای نوآورانه ای انجام می دهند که با فعالیتهای سایر دانش آموزان در کلاسهایی که فرآیند یاددهی-یادگیری آنها به روش سنتی انجام می گیرد کاملاً متفاوت است.
اعرابیان و همکاران در سال ۱۳۸۳ بر روی ۳۷۶ دانشجوی دختر و پسر دانشگاه شهید بهشتی مطالعه ای با عنوان بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان انجام داد نتایج وی بیانگر این بود که باور خودکارآمدی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان تأثیری ندارد. همچنین نشان داد تفاوت باورهای خودکارآمدی نمونه های مورد بررسی با توجه به جنس و گروههای تحصیلی معنادار نیست (اعرابیان، خداپناهی، حیدری ، صدق پور،۱۳۸۳).
بحرانی(۱۳۸۴) انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر سال دوم و سوم متوسطه استان فارس را مورد مطالعه قرار داده و عوامل مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده این بود که دانش آموزان ایرانی ، از انگیزش تحصیلی بالاتر از متوسط برخوردارند و مشوق های درونی و بیرونی سهم ی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

کسانی در انگیزش تحصیلی ، آنان دارند.
شهامت، کدیور، فرزاد (۱۳۸۵) که در پی بررسی رابطه ویژگی های روان شناختی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی در محیط یادگیری با کمک کامپیوتر و مقایسه آن با محیط سنتی بودند به این نتیجه رسیدند که دانش آموزانی که در بعد کلامی، تصویری در سبک شناختی کلامی می گنجند، در مدارس هوشمند در مقایسه با محیط یادگیری سنتی، عملکرد بهتری دارند؛ اما افراد با سبک شناختی تصویری، در محیط سنتی پیشرفت تحصیلی بالاتری داشتند .
رضاخانی(۱۳۸۶) به بررسی انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه آزاد واحد رودهن پرداخت. نتایج مطالعه وی نشان دا که به طور کلی انگیزه دانشجویان مورد مطالعه بسیار پایین تر از حد متوسط است، اما پیشرفت تحصیلی آنان از میانگین نظری مفروض (نمره ۱۲) بالاتر است. وی بین انگیزه درونی و انگیزه بیرونی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه به همبستگی معنادار دست یافت. وی اعلام نمود انگیزه درونی بیشترین همبستگی و انگیزه بیرونی کمترین همبستگی را با پیشرفت تحصیلی داراست.
نجفی (۱۳۸۷) در مطالعه ای با عنوان تأثیر فناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان شهر اردبیل در سال۸۵-۱۳۸۴ بین نحوه استفاده از کامپیوتر و فناوری اطلاعات و راهبردهای جدید با معلمان با تجربه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دختر و پسر) در مقایسه با دانش آموزانی که از کلاس های سنتی بحث یکطرفه معلم استفاده می کردند، تفاوت معنی داری مشاهده کرد. وی بیان داشت این تفاوت ناشی از خود فناوری وابزارهای جدید نیست بلکه ناشی از نحوه کاربرد ابزارها و راهبردهای نوینی است که با تجربه معلمان کارآزموده عجین گردیده است و صرف فنآوری نمی تواند عامل این تفاوت باشد.
منصوری (۱۳۸۷) در تحقیق خود در باره مقایسه انگیزهی پیشرفت در مدارس عادی و هوشمند به این نتیجه رسید که از نظر انگیزش پیشرفت تفاوت معنی داری در میان مدارس هوشمند و عادی وجود ندارد.
نوروزی و همکاران در مقایسه‌ی خودکارآمدی کودکان دبستانی دختر سوم تا ششم ابتدایی مدارس کاملا هوشمند و مدارس عادی (غیرهوشمند) در شهر اصفهان به این نتیجه رسیدند که بین نمره خودکارآمدی در بین دو گروه مدارس هوشمند و مدارس غیرهوشمند تفاوت معناداری وجود ندارد. و اما میانگین نمرات خودکارآمدی در بین کودکان دبستان غیرهوشمند نسبت به مدارس هوشمند وضعیت مطلوب تری داشت. ( نوروزی، رضوی‌زاده، نبی، مرادی. PPT)
ابراهیم آبادی (۱۳۸۷) پژوهشی را تحت عنوان مقایسه دو روش آموزش مبتنی بر وب و آموزش به روش سنتی بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک مقطع متوسطه شهر تهران انجام داد. نتایج وی نشان داد که آموزش از طریق وب، به طور قابل ملاحظه ای بر انگیزش تحصیلی اثربخش بوده است.
نتایج مطالعه زارع (۱۳۸۸) نشان داد که پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که آشنایی بیشتری با فنآوری اطلاعات و ارتباطات داشته و دانشجویانی که آشنایی کمی با فنآوری اطلاعات و ارتباطات داشتند تفاوت معنی داری وجود دارد.
زینلی پور، زارعی و زندی نیا (۱۳۸۸) در بررسی خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان شهر بندر عباس نشان دادند بین خودکارآمدی عمومی و تحصیلی با عملکرد تحصیلی آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
ثمری و رسول زاده (۱۳۸۸) به مقایسه تأثیر استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و روش سنتی، بر میزان پیشرفت تحصیلی، یادگیری خودتنظیمی و انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور پرداخت. نتایج تحقیق وی نشان داد که میانگین متغیرهای پیشرفت تحصیلی، یادگیری خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی در بین دانشجویانی که از طریق فنّاوری اطلاعات و ارتباطات به یاد گیری پرداختند به مراتب بیشتر از دانشجویانی است که به روش سنتی آموزش دیده اند.
رمضانی و همکاران در سال ۱۳۸۸ میزان انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن را در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل را مورد بررسی قرار داد وی به این نتیجه رسید که دانشجویان مورد مطالعه از وضعیت انگیزش تحصیلی متوسطی برخوردار بودند وی بین انگیزه تحصیلی و هریک از متغیرهای آینده شغلی و دانشکده محل تحصیلات اختلاف معنی دار مشاهده کرد ولی بین انگیزه تحصیلی دانشجویان و هریک از متغیرهای رفاهی، امور آموزشی و دموگرافیکی سن، جنس، وضعیت تاهل، محل سکونت، مقطع و رشته و ترم تحصیلی اختلاف معناداری مشاهده نکرد (رمضانی، هدایتی، فرجی، خمسایی ، حیدری مکرر، ۱۳۸۹).
بحرانی (۱۳۸۸) در پژوهشی با هدف بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر در دانش آموزان دختر شهر شیراز انجام داد. علاوه بر تعیین رابطه ابعاد مختلف مقیاس انگیزشی هارتر با یکدیگر، رابطه آن را با نمره های پیشرفت تحصیلی (معدل دانش آموزان) مورد مطالعه قرار داد. وی نتایج زیر را مشاهده کرد : انگیزش درونی با معدل دانش آموزان به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و معنی دار نشان داد. ولی همبستگی انگیزش بیرونی با پیشرفت تحصیلی منفی بود.
سلیمانپور، خلخالی و رعایت کننده فلاح (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان تأثیر روش تدریس مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد یادگیری پایدار درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی در شهرستان رامسر، ضمن تایید تأثیر روش تدریس مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر یادگیری پایدار، مشخص نمودند که میزان یادگیری پایدار در روش تدریس مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ا
رتباطات بیشتر از روش تدریس سنتی است.
منصوری و قادری در تحقیقی که درسال ۱۳۸۹ با عنوان مقایسه مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی رشته ریاضی دبیرستانهای هوشمند و عادی شهر تهران در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ انجام دادند به این نتیجه رسیدند که در همه مهارت ها بین میانگین مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس هوشمند و دانش آموزان مدارس عادی به نفع دانش آموزان مدارس هوشمند تفاوت معنادار وجود دارد (منصوری و قادری، ۱۳۸۹).
دایی زاده، حسین زاده، غزنوی (۱۳۸۹) در پژوهشی با هدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان خاش در سال ۱۳۸۹ انجام داد. عمده ترین یافته های این پژوهش نشان داد که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در افزایش انگیزه تحصیلی، ارتقاء مهارت پرسشگری، تقویت روحیه پژوهشی، افزایش نمرات درسی و در مجموع بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه در حد زیاد اثر گذار بوده است. و این اثرگذاری در بین دانش آموزان دختر و پسر با معدل و سنین و رشته های مختلف، یکسان بوده است. اما اثر بخشی آن در بین دانش آموزان هنرستانی و دبیرستانی متفاوت بوده است.
اسماعیل پور و همکاران (۱۳۸۹) در مطالعه ای به بررسی میزان افت و پیشرفت تحصیلی در هنگام ایجاد مدارس هوشمند پرداختند آنان در پژوهش خود از روش الگوریتم ژنتیک برای داده کاوی استفاده کردند. لازم به ذکر است که آنان میزان افت و پیشرفت تحصیلی مناطق کم برخوردار را مورد بررسی قرار دادند. دراین مقاله به بررسی افت تحصیلی دانش اموزان در هنگام تبدیل شدن به مدرسه از حالت سنتی به هوشمند پرداختند و اعلام نمودند که به دلایل فرهنگی وعدم برخورداری از حداقل امکانات و باورهای مردم افت تحصیلی در هنگام تبدیل سیستم پیش خواهد آمد و این کار را آغازی برای بررسی بیشتر موضوع اعلام نمودند (اسماعیل پور ؛ شوکور ، نادری فر، ۱۳۸۹).
حسین پور و همکارانش (۲۰۱۱) در تحقیقی به مقایسه وضعیت آموزشی و میزان یادگیری دانش‌آموزان در دبیرستان‌های هوشمند و عادی تهران پرداختند. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان یادگیری دانش‌آموزان در دبیرستان‌های عادی و هوشمند وجود دارد.
موسی رمضانی (۱۳۹۰) پژوهش آزمایشی را با هدف تأثیر استفاده از روش آموزش چند رسانه ای و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی (انگیزش درونی و بیرونی) درس عربی (۳) در دانش آموزان دختر پایه سوم رشته علوم انسانی بصورت مورد شاهد با روش پیش آزمون و پس آزمون مراکز آموزش از راه دور تهران انجام داد. نتایج پژوهش نشانگر آن بوده است که بین میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی این دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد وی پس ازمشاهده عدم تفاوت بین میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی در دو گروه آزمودنی، میزان انگیزش درونی و بیرونی دو گروه آزمودنی را محاسبه و مورد تحلیل قرار داد نتایج حاصله حاکی از آن بود که بین دو گروه در میزان انگیزش درونی همچنین میزان انگیزش بیرونی دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نکرد.
روحی و آسایش (۱۳۹۱) وضعیت انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان را مورد بررسی قرار دادند. یافته های آنان نشان داد که وضعیت نمره کل انگیزه تحصیلی دانشجویان در این مطالعه نسبتاً مطلوب بوده؛ با این وجود نمرات انگیزه درونی دانشجویان در سطح مناسبی قرار نداشت.
حکیم زاده ، ابوالقاسمی ، نجاتی(۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان مقایسه احساس تعلق به مدرسه ، انگیزه پیشرفت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مدارس هوشمند (مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات) و مدارس عادی سال سوم دبیرستان شهر اصفهان به این نتیجه دست یافتند که بین دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی شهر اصفهان در متغیرهای فوق تفاوت معنی دار وجود دارد و دانش آموزان مدارس هوشمند دارای انگیزهی پیشرفت تحصیلی ، پیشرفت تحصبلی و احساس تعلق به مدرسهی بیشتری نسبت به دانش آموزان مدارس عادی بودند.
روحی و همکاران (۱۳۹۲) طی پژوهشی ارتباط خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی در بین گروهی از دانشجویان علوم پزشکی گلستان را مورد مطالعه قرار دادند. ۲/۵۰ درصد از دانشجویان مورد مطالعه آنان از نظر خودکارآمدی نمره بالاتر از میانگین داشتند. آنها نشان دادند ، باورهای دانشجویان در مورد تواناییهای خود برای انجام کارها با انگیزه تحصیلی ارتباط دارد همچنین دریافت بهبود خودکارآمدی میتواند سبب بهبود انگیزه تحصیلی در دانشجویان شود.
جمالی، نوروری و طهماسبی (۱۳۹۲) از خودکارآمدی به عنوان یک عامل انگیزشی که منجر به افزایش عملکرد تحصیلی می شود به بررسی عوامل مؤثر بر خودکارآمدی تحصیلی و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پرداختند. آنان ضمن دستیابی به ارتباط خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دریافتند که خودکارآمدی تحصیلی عاملی تأثیر گذار بر موفقیت تحصیلی می باشد.
حیدری، وزیری و عدلی در سال ۱۳۹۲ ضمن بررسی وضعیت مدارس هوشمند بر اساس استانداردها به مقایسه عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی دانشآموزان آن با مدارس عادی متوسطه دخترانه شهر یزد پرداخت نتایج نشان داد که وضعیت کنونی مدارس هوشمند از نظر محتوای یاددهی- یادگیری، زیرساخت فنآوری اطلاعات و ارتباطات، معلمان آموزش دیده و ارتباط رایانه ای با مدارس در سطح پایین و تنها در مؤلفه استفاده مدیران از رایانه در سطح مطلوب قرار دارد. هم چنین اعلام نمود بین عمل
کرد دانشآموزان مدارس هوشمند با عادی از نظر تفکر انتقادی، تفاوت معنادار وجود ندارد ولی در زمینه پیشرفت تحصیلی (معدل) تفاوت معنادار بود.
درتاج، لک پور و بهلولی(۱۳۹۲) در مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی مدارس هوشمند و سنتی نشان دادند که میانگین معدل دانش آموزان در مدارس هوشمند در رشته های ریاضی و تجربی به تفکیک به طور معناداری با میانگین معدل دانش آموزان مدارس سنتی تفاوت دارد. آنها نشان دادند که مدارس هوشمند تأثیر مثبتی بر معدل دانش آموزان گذاشته است.
زارعی زوارکی و ملازادگان (۱۳۹۳) در یک مطالعه علی مقایسه ای به مقایسه میزان انگیزه دانشآموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی شهر تهران پرداختند.آنها نشان دادند که هیچ تفاوت معناداری میان میزان انگیزه دانشآموزان مدارس هوشمند با مدارس عادی وجود ندارد و امکانات فنآوری اطلاعات و ارتباطات تأثیری بر میزان انگیزه دانش آموزان نداشته است.
۲-۶٫ چکیده ی تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
نتایج پژوهش یانگ جی (۲۰۰۲) نشان دادکه استفاده از فن اوری اطلاعات وارتباطات در تعمیق محتوای آموزش و یادگیری دروس، اثرگذار است و یادگیری را برای دانش آموزان انعطاف پذیرمی سازد، به گونه ای که فرایند یادگیری را آسان تر و خلاق تر می کند (شفیع پور مطلق، یارمحمدیان،۱۳۹۰).
پژوهشی توسط هاریسون[۶۳] و همکاران (۲۰۰۲) جهت تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش انجام و معلوم شد که فن آوری اطلاعات و ارتباطات آموزش را عمیق تر و اثربخش تر کرده و سبب بروز خلاقیت می گردد (ضامنی ، کاردان،۱۳۸۹).