پایان نامه های ارشد سری هجدهم

تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۵۷

با توجه به مقدار (۵۵۶/۱۰F= و۰۰۱/۰P=) با ۹۵% اطمینان اثر نوع مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان معنادار می باشد. اما با توجه به مقدار (۵۵۹/۲F= و ۰۷۹/۰P=) با ۹۵% اطمینان اثر انگیزه تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی غیر معنادار، همچنین با توجه به مقدار (۰۳۰/۱F= و ۳۵۸/۰P=) با ۹۵% اطمینان می توان گفت که اثر متقابل نوع مدرسه با انگیزه تحصیلی غیر معنادار می باشد.
نمودار ۴-۱۲نمودار مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی نمونه های مورد مطالعه بر حسب سطح انگیزه تحصیلی در مدارس هوشمند و عادی
۴-۳-۸٫ آیا بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی درونی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود دارد؟
H0: پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی درونی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود ندارد.
H1: پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی درونی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود دارد.
جهت مقایسه وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروههای آزمودنی با توجه به نوع مدرسه و سطح انگیزه تحصیلی درونی آنها از آزمون تحلیل واریانس دو طرفه استفاده شد و نتایج حاصل از آزمون فوق در جدول ۴-۲۸ ارائه شده است.
جدول ۴-۲۸تحلیل واریانس میانگین پیشرفت تحصیلی برحسب نوع مدرسه و انگیزه تحصیلی درونی

منبع تغییر مجذور
مجذورات
درجه
آزادی
میانگین
مجذورات
F سطح معنی داری