پایان نامه های ارشد سری هجدهم

مقاله علمی با منبع : تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۵۵

با توجه به مقدار (۹۷۵/۳F= و ۰۲۰/۰P=) با ۹۵% اطمینان می توان گفت که اثر خودکارآمدی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی معنادار و با توجه به مقدار (۷۳۶/۴۴F= و۰۰۰/۰P=) با ۹۵% اطمینان اثر نوع مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان معنادار و با توجه به مقدار (۱۲۱/۴F= و ۰۱۷/۰P=) با ۹۵% اطمینان می توان گفت اثر متقابل نوع مدرسه با خودکارآمدی تحصیلی معنادار می باشد. بنا به عبارتی هوشمند بودن مدرسه و خودکارآمدی تحصیلی بالا باعث بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خواهد شد.
نمودار۴-۱۱نمودار مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی نمونه های مورد مطالعه بر حسب سطوح خودکارآمدی تحصیلی در مدارس هوشمند و عادی
۴-۳-۷٫ آیا بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود دارد؟
H0: پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود ندارد.
H1: پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود دارد.
جهت مقایسه وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروههای آزمودنی با توجه به نوع مدرسه و سطح انگیزه تحصیلی از آزمون تحلیل واریانس دو طرفه استفاده شد و نتایج حاصل از آزمون فوق در جدول ۴-۲۷ ارائه شده است.
جدول ۴-۲۷تحلیل واریانس میانگین پیشرفت تحصیلی برحسب نوع مدرسه و انگیزه تحصیلی

منبع تغییر مجذور
مجذورات
درجه
آزادی
میانگین
مجذورات
F سطح معنی داری
تصحیح مدل ۵۸۳/۷۰ ۵ ۱۱۷/۱۴ ۷۰۹/۹ ۰۰۰/۰
درون گروهی ۲۴۹/۳۵۸۶۷ ۱ ۲۴۹/۳۵۸۶۷ ۲۱۶/۲۴۶۶۹ ۰۰۰/۰
انگیزه ۴۴۲/۷