پایان نامه های ارشد سری هجدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۵۳

۴-۳-۶٫ آیا بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با توجه به نوع مدرسه و سطوح خودکارآمدی تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود دارد؟
H0: پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با توجه به نوع مدرسه و سطوح خودکارآمدی تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود ندارد.
H1: پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ با توجه به نوع مدرسه و سطوح خودکارآمدی تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود دارد.
جهت مقایسه وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروههای آزمودنی با توجه به نوع مدرسه و سطح خودکارآمدی از تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شد و نتایج حاصل از آزمون فوق در جدول ۴-۲۶ ارائه شده است.
جدول ۴-۲۶تحلیل واریانس میانگین پیشرفت تحصیلی برحسب نوع مدرسه و خودکارآمدی تحصیلی

منبع تغییر مجذور
مجذورات
درجه
آزادی
میانگین
مجذورات
F سطح معنی داری
تصحیح مدل ۸۲۸/۸۵ ۵ ۱۶۶/۱۷ ۲۴۳/۱۲ ۰۰۰/۰
درون گروهی ۴۹۶/۶۶۶۷۹ ۱ ۴۹۶/۶۶۶۷۹ ۷۷۰/۴۷۵۵۷ ۰۰۰/۰
خودکارآمدی ۱۴۶/۱۱ ۲ ۵۷۳/۵ ۹۷۵/۳ ۰۲۰/۰