پایان نامه های ارشد سری هجدهم

پژوهش دانشگاهی – تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۵۲

با توجه به t محاسبه شده (۳۵۰/۱-) و سطح معنی داری (۷۳۳/۰ )، با ۹۵% اطمینان فرض صفر (H0) مورد تائید قرار می گیرد. بنابراین بین انگیزه تحصیلی درونی دانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی تفاوت معناداری وجود ندارد.
نمودار۴-۹ نمودار مقایسه میانگین انگیزه تحصیلی درونی افراد مورد مطالعه در مدارس هوشمند و عادی
۴-۳-۵٫ آیا بین انگیزه تحصیلی بیرونی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تفاوت وجود دارد؟
H0: انگیزه تحصیلی بیرونی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تفاوت وجود ندارد.
H1: انگیزه تحصیلی بیرونی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تفاوت وجود دارد.
جهت مقایسه انگیزه تحصیلی بیرونی دانشآموزان مدارس هوشمند و عادی از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده گردید نتایج حاصل از آزمون فرض فوق در جدول ۴-۲۵ ارائه شده است.
جدول ۴-۲۵نتایج آزمون تی دو گروه مستقل مقایسهی انگیزه تحصیلی بیرونی در مدارس هوشمند و عادی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

انگیزه تحصیلی بیرونی تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد t درجه آزادی سطح
معنی داری
مدارس هوشمند ۱۴۵ ۴۶/۴۹ ۸۷/۶ ۸۱۱۸۵/۰ ۵۲۹/۱- ۲۹۸ ۱۲۷/۰
مدارس عادی ۱۵۵ ۷۰/۵۰ ۱۶/۷

با توجه به t محاسبه شده (۵۲۹/۱-) و سطح معنی داری (۱۲۷/۰ )، با ۹۵% اطمینان فرض صفر (H0) مورد تائید قرار می گیرد. بنابراین بین انگیزه تحصیلی بیرونی دانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی تفاوت معناداری وجود ندارد.
نمودار۴-۱۰نمودار مقایسه میانگین انگیزه تحصیلی بیرونی افراد مورد مطالعه در مدارس هوشمند و عادی