پایان نامه های ارشد سری هجدهم

مقاله دانشگاهی – تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۵۱

با توجه به t محاسبه شده (۳۵۴/۶) و سطح معنی داری (۰۰۰/۰ )، با ۹۵% اطمینان فرض صفر (H0) رد و فرض تحقیق (H1) مورد تائید قرار می گیرد. با توجه به اینکه مفروضه همگنی واریانسها رعایت نشده است از روش تعدیل درجه آزادی استفاده شد. بنابراین تفاوت بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی معناداری می باشد. بطوریکه دانش آموزان مدارس هوشمند پیشرفت تحصیلی مطلوبتری نسبت به مدارس عادی داشتند.
نمودار۴-۸نمودار مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی (معدل) افراد مورد مطالعه در مدارس هوشمند و عادی
سوالهای فرعی:
۴-۳-۴٫ آیا بین انگیزه تحصیلی درونی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تفاوت وجود دارد؟
H0: انگیزه تحصیلی درونی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تفاوت وجود ندارد.
H1: انگیزه تحصیلی درونی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تفاوت وجود دارد.
جهت مقایسه انگیزه تحصیلی درونی دانشآموزان مدارس هوشمند و عادی از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده گردید نتایج حاصل از آزمون فرض فوق در جدول ۴-۲۴ ارائه شده است.
جدول ۴-۲۴نتایج آزمون تی دو گروه مستقل مقایسهی انگیزه تحصیلی درونی در مدارس هوشمند و عادی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

انگیزه تحصیلی درونی تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد t درجه آزادی سطح
معنی داری
مدارس هوشمند ۱۴۵ ۴۴/۶۲ ۹۷/۹ ۱۵۴۲۹/۱ ۳۵۰/۱- ۲۹۸ ۷۳۳/۰
مدارس عادی ۱۵۵ ۰۰/۶۴ ۰۰/۱۰