پایان نامه های ارشد سری هجدهم

تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۵۰

۱۵۵

۸۷/۱۱۴

۸۷/۱۳

با توجه به t محاسبه شده (۷۳۲/۱-) و سطح معنی داری (۰۸۴/۰ )، با ۹۵% اطمینان فرض صفر (H0) مورد تائید قرار می گیرد. بنابراین تفاوت معناداری بین انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی وجود ندارد.
نمودار۴-۷نمودار مقایسه میانگین انگیزه تحصیلی افراد مورد مطالعه در مدارس هوشمند و عادی
۴-۳-۳٫ آیا بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تفاوت وجود دارد؟
H0: پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تفاوت وجود ندارد.
H1: پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تفاوت وجود دارد.
جهت مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مدارس هوشمند و عادی از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده گردید نتایج حاصل از آزمون فرض فوق در جدول ۴-۲۳ ارائه شده است.
جدول۴-۲۳نتایج آزمون تی دو گروه مستقل مقایسهی پیشرفت تحصیلی در مدارس هوشمند و عادی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

پیشرفت تحصیلی تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد t درجه آزادی سطح
معنی داری
مدارس هوشمند ۱۴۵ ۱۴/۱۹ ۸۴/۰ ۱۳۷۸۰/۰ ۳۵۴/۶ ۸۲/۲۴۷ ۰۰۰/۰
مدارس عادی ۱۵۵ ۲۴/۱۸ ۴۷/۱