پایان نامه های ارشد سری هجدهم

فایل دانشگاهی – تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۴۹

مدارس عادی

۱۵۵

۳۴/۸۷

۲۲/۸

با توجه به t محاسبه شده (۴۷۰/۰) و سطح معنی داری (۶۳۹/۰ )، با ۹۵% اطمینان فرض صفر (H0) مورد تائید قرار می گیرد. بنابراین تفاوت معناداری بین خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی وجود ندارد.
نمودار۴-۶مقایسه میانگین خودکارآمدی تحصیلی افراد مورد مطالعه در مدارس هوشمند و عادی
۴-۳-۲٫ آیا بین انگیزه تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تفاوت وجود دارد؟
H0: انگیزه تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تفاوت وجود ندارد.
H1: انگیزه تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تفاوت وجود دارد.
جهت مقایسه انگیزه تحصیلی دانشآموزان مدارس هوشمند و عادی از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده گردید نتایج حاصل از آزمون فرض فوق در جدول ۴-۲۲ ارائه شده است.
جدول ۴-۲۲نتایج آزمون تی دو گروه مستقل مقایسهی انگیزه تحصیلی در مدارس هوشمند و عادی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

انگیزه تحصیلی تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد t درجه آزادی سطح
معنی داری
هوشمند ۱۴۵ ۹۰/۱۱۱ ۱۱/۱۴ ۶۱۶۳۹/۱ ۷۳۲/۱- ۲۹۸ ۰۸۴/۰
عادی