پایان نامه های ارشد سری هجدهم

مقاله – تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۴

بخش سوم، ارزشیابی می باشد. این بخش برای دریافت بازخورد مناسب از آمادگی و پیشرفت تحصیلی دانشآموز طراحی شده است و در آن از سیستم ارزیابی آنلاین و پایگاه داده کاملی از اطلاعات مربوط به دانشآموزان در تمام دوره تحصیلی استفاده می شود.
بخش چهارم، وسایل آموزشی است که ترکیبی بهینه از مواد آموزشی، مبتنی بر شبکه رایانه ای، معلم، و مراکز آموزشی در راستای ایجاد و تقویت تفکر چالشی و یادگیری با انگیزش در دانشآموزان است(محمودی، نالچیگر، ابراهیمی، صادقی مقدم، ۱۳۸۷).
 
شکل ۲-۳مدل مفهومی مدرسه ی هوشمند از بعد یاددهی- یادگیری(شیوه نامه هوشمند سازی مدارس، ۱۳۹۰)
۲-۱-۹-۲٫ مدیریت و امور اداری
در مدارس هوشمند نقش مدیر و امور اداری تغییر کرده و آنان با توانایی ها و دانش خود نقش موثری در راستای پشتیبانی از فعالیتهای یاددهی و یادگیری خواهند داشت. وظیف نه گانه اولیه مدیریت مدارس هوشمند عبارتند از:
امور اداری، ۲- امور دانشآموزی، ۳- منابع آموزشی، ۴ – منابع خارجی، ۵ – مالی ، ۶- تجهیزات، ۷- منابع انسانی، ۸- امنیت، ۹- فنآوری
 
شکل ۲-۴مدل مفهومی مدرسهی هوشمند از بعد مدیریت (شیوه نامه هوشمند سازی مدارس، ۱۳۹۰)
۲-۱-۹-۳٫ افراد ، مهارتها و مسئولیتها
افراد ذینفعی که در انجام دادن امور مدارس هوشمند سهیم هستند، باید تواناییها و دانش خود را به اندازه کافی افزایش دهند تا بتوانند ، نقش موثری را در مدرسه ایفا کنند از جمله عواملی که در موفقیت و اداره مدارس هوشمند دخیل می باشند عبارتند از:
دانشآموزان
معلمان
کارمندان و مدیران مدارس
والدین
سطوح مختلف جامعه
 
شکل۲-۵مدل مفهومی مدرسه ی هوشمند از بعد مهارتها (شیوه نامه هوشمند سازی مدارس، ۱۳۹۰)
۲-۱-۹-۴٫ فنآوری
شیوه های آموزش و یادگیری، مدیریت و ارتباطات با موسسات در مدارس هوشمند ، مستلزم استفاده از تجهیزات و راه حلهای فنی می باشد. بنابراین شبکه ای از رایانه ها که در آن بتوان منابع را به اشتراک گذاشت، یکی از اساسی ترین بخش های مدرسه هوشمند است. در مدرسه هوشمند، شبکه بخش های مختلف مدرسه را تحت پوشش قرار می دهد. این بخش ها شامل دفاتر مدیر، کارکنان اداری، معلمان، کلاس های درس، کتابخانه و محل ورود و خروج دانشآموزان است.
بنابراین توجه به امنیت چنین شبکه ای مهم و حیاتی است. امنیت شبکه چه در بعد محرمانه بودن و چه در بعد حفظ اطلاعات، باید با توجه به استانداردهای لازم تعریف شود.
نکته بسیار مهم این است که مسئولیت و وظایف هریک از عوامل فوق با وظایف سنتی آنها که در مدارس عادی وجود دارند ، متفاوت می باشد. به عبارت دیگر فنآوری استفاده شده در این مدارس، شکل این ارتباطات را نیز متفاوت می کند. برای مثال والدین می توانند در هر لحظه به صورت آنلاین از طریق کامپیوتر شخصی خود ، آخرین وضعیت تحصیلی فرزند خود را بدانند، و یا با دبیران او تماس داشته باشند
 
شکل ۲-۶مدل مفهومی مدرسه ی هوشمند از بعد زیر ساخت فناوری (شیوه نامه هوشمند سازی مدارس، ۱۳۹۰)
۲-۱-۹-۵٫ فرآیندها
مدرسه هوشمند را می توان یک سیستم در نظر گرفت. این سیستم داده ها را می گیرد و در فرآیندهایی به خروجی مطلوب تبدیل می کند. مدیریت آموزشی، ارزشیابی هوشمند، محیط های گفتگوی دانشآموزان، معلم و مدیر، ارتباط با والدین، نیاز به بستری فرآیندی دارد. این بسترکه به صورت مدل های مجازی به کار گرفته می شود، پلت فرم نام دارد که باید برای مدرسه هوشمند، با توجه به نیازها و شکل کار به طور مستقل تعریف شود.
۲-۱-۹-۶٫ سیاستها
یکی از اهداف نظام آموزشی سنتی، افزایش اطلاعات دانشآموز و معلمان بوده است؛ یعنی به دانشآموزی که وارد مدرسه می شد، فقط اطلاعات می داد و هرگز تصور نمی شد که او مولد نیز باشد. اما این هدف به کلی در حال از بین رفتن است؛ هدف جدید در نظام های آموزشی، آموزش برای اطلاعات نیست بلکه آموزش برای کارآفرینی است تا دانشآموز در هر مقطع زمانی که مدرسه را رها نماید بتواند وارد محیط کار شود. در این راستا به منظور کسب اطمینان از موفقیت در اجرای مدارس هوشمند ، قوانین و سیاستهای قبلی تغییر کرده و در عوض سیاستها و قوانین نوینی طراحی می شود (محمودی، نالچیگر، ابراهیمی، صادقی مقدم،۱۳۸۷).
۲-۱-۱۰٫ نقش فناوری های نوین در هوشمند سازی مدارس
فناوری در مدارس هوشمند ، به عنوان شتاب دهنده و توانمند ساز عمل می نماید و نه تنها برآورد کننده ی اهداف کنونی نظام آموزش و پرورش می باشد، بلکه نیروی کاری را می پروراند که توانایی رویارویی با چالش های قرن بیست و یکم را نیز داشته باشد. تغییر فرآیند آموزشی و پرورشی مستلزم تغییر تدریجی در فرهنگ و نحوه ی عملکرد مدارس در کلیه سطوح می باشد، کنارگذاشتنروش های معلم محوری و یادگیری مبتنی بر حافظه و اتخاذ روشی که فعالیت، تفکر و خلاقیت و مسئولیت را در همه ی دانش آموزان یجاد نماید، از جمله ی این تغییرات بوده که برای دستیابی به آن لازم است دانش آموزان مسئولیت بیشتری را برای آموزش و یادگیری خود پذیرفته و والدین و نیز افراد جامعه ، مشارکتی فعالانه تر در امر آموزش و پرورش داشته باشند. در این میان، باید نقش فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی را به عنوان یک تسهیل گر در این تحول در نظر گرفت (شیوه نامه هوشمند سازی مدارس، ۱۳۹۰)
۲-

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

۱-۱۱٫ دامنه اجرایی طرح هوشمند سازی مدارس در کشور
در این مدل جایگاه، ارکان و مولفه های اصلی مدل توسعه مدارس هوشمند و همچنین برنامه ها و طرح های اجرایی به منظور شفافیت بهتر کل طرح ارائه شده است.
 
شکل۲-۷ابعاد طرح هوشمند سازی مدارس در آموزش و پرورش (شیوه نامه هوشمند سازی مدارس، ۱۳۹۰)
فنآوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای اخیر نقش و اهمیت ویژه ای در آموزش و پرورش یافته است. از آنجایی که فنآوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش زمینه ساز ایجاد انگیزه، یادگیری، تجربه و نوآوری است. بنابراین کاربرد آن در آموزش و پرورش یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. (ضامنی، کاردان ،۱۳۸۹).
با ورود فن آوری های نوین آموزشی و به خصوص دسترسی به اینترنت در بین جامعه فراگیر در مدارس و تأثیرپذیری آنها از فرهنگ های جهانی غیربومی موقعیتی به وجود آمده است که آموزش و پرورش ناگزیر است تا کارکردهای نوینی را متناسب با نیازهای زمان برای خود برگزیند. گزینش و دستیابی به کارکردهای نو مستلزم نگاهی نو به نظام آموزش و پرورش است. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه فعالیتهای اجتماعی بویژه آموزش و پرورش گام نهاده و نظام های آموزشی و محیط های تحصیلی را تحت تاثیر قرار داده است. آموزش و پرورش مهم ترین نقش و وظیفه را در این مسیر برعهده دارد. یعنی اگر بستر مناسب در مدارس و محیط های آموزشی برای پرورش روحیه پژوهشگری فراهم و زمینه تبادل اندیشه ها ، آرا و افکار مهیا شود فضای آموزشی به جای انتقال یکطرفه اطلاعات، به روش های دو سویه کسب اطلاعات و دانش هدایت گردد نقش معلمان بر تسهیل فرآیند یاددهی – یادگیری متمرکز شود، زمینه مساعدی برای رشد و تعالی کشور فراهم خواهد شد (حیدری ، وزیری ، عدلی،۱۳۹۲).
مطالعات انجام شده در ارتباط با برنامه های توسعه ی اغلب کشورها، نشان دهنده ی محوری بودن نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در اینگونه برنامه هاست. شواهد نشان می دهد که سیاستهای سرمایه گذاری در سراسر جهان سبب افزایش چشمگیر رایانه در مدارس شده و امکان دسترسی معلمان و دانش آموزان را به شبکه جهانی افزایش داده است. فن آوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند و قوی برای ارتقای کیفیت و کارآیی آموزش مورد استفاده قرار داد ، به گونه ای که شیوه های سنتی آموزش را دستخوش تغییر قرار دهد. (کیا، ۱۳۸۸)
تحقیقات علمی بر افزایش سطح بهره وری آموزش از طریق غنی سازی محیط های آموزشی با استفاده از فن آوری های جدید تاکید می نماید. لازم به ذکر است که فن آوری آموزشی که بتواند تاثیر زیادی در مدارس و دانش آموزان و معلمان داشته باشد ، صرفا سخت افزار نیست بلکه شامل فرآیند طراحی آموزش موثر است که در آن فنآوری رایانه و رسانه های دیگر نیز به درستی به کار برده می شوند. فن آوری شامل ابزارهایی است که از آنها برای ارائه محتوا و اجرای فعالیتهای آموزشی و یادگیری به روش های بهتر استفاده می گردد (حیدری، وزیری، عدلی،۱۳۹۲).
فنآوری اطلاعات و ارتباطات با حمایتی که از فعالیتهای دانشآموزان و معلمان بعمل میآورد و با مرتبط ساختن آنان به یکدیگر و به هزاران انسان و منابع اطلاعاتی گوناگون موجود در جهان ، این نوآوری ها را ممکن می سازد.
جامعه اطلاعاتی آینده نیازمند افرادی است که بتوانند فن آوری اطلاعات را خلاقانه در جهت رشد و توسعه به کار برند (افضل خانی، قدس،۱۳۹۰). بنابراین دانش آموزان در اینگونه مدارس باید یاد بگیرند که چگونه از فناوری اطلاعات استفاده کنند، لذا تمرکز اصلی بر ساختار کلاس درس می باشد، این ساختار باید به نحوی طراحی شود که دانشآموزان مهارتهایی نظیر چگونگی جستجو در مراکز اطلاعاتی، چگونگی دسترسی به منابع و نحوه ارزیابی آنها برای حل مسائل خود پیدا کنند. بنابراین باید تمرکز بر این موضوع باشد که چگونه فنآوری را با برنامه درسی تلفیق کنیم؟ بر این اساس برنامه درسی هدف است نه فناوری، در این مفهوم فنآوری ابزاری مؤثر برای دستیابی به نتایج بهتر در فرایند یاددهی- یادگیری است (صیف، بیرانوند، زودآیند)
از دلایل کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش کمک به پیشبرد کیفیت آموزش می باشد که این کار از طریق افزایش انگیزه فراگیران جهت یادگیری با استفاده از نرم افزارهای جند رسانه ای که متن ، صدا و تصاویر متحرک را ادعام می کنند صورت می پذیرد. این نرم افزارها می توانند مضمونی معتبر ایجاد کنند و با دخالت دادن دانش آموز در فرآیند آموزش، موجبات تسهیل یادگیری را فراهم نمایند.