پایان نامه های ارشد سری هجدهم

تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۳

تحول تدریجی معماری مدرسه (شامل ساختار، فرهنگ، نقش ها و …) و حرکت به سمت تعالی و یادگیری سازمانی (ایجاد یک سازمان یادگیرنده)
ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت های فردی و جمعی دانشآموزان
مشارکت در نظام ملی نوآوری آموزشی به منظور تحول در شیوه های یاددهی- یادگیری
بهره گیری مناسب از ظرفیت ها و امکانات فنآوری نوین(از جمله فنآوری اطلاعات و ارتباطات) برای ارتقای کیفیت آموزشی و فراهم نمودن دسترسی به فرصت های آموزش و یادگیری برای همه
ارتقای سطح علمی و مهارتهای معلمین، والدین و افراد جامعه
فراهم کردن انواع شیوه های آموزشی برای استعدادهای مختلف (جسمی و ذهنی). (شیوه نامه هوشمندسازی مدارس، ۱۳۹۰)
۲-۱-۸٫ اهداف مدارس هوشمند
مدارس هوشمند موسساتی آموزشی هستند که با اعمال تغییراتی در نحوه آموزش و مدیریت خود، به صورت سیستماتیک، دانشآموزان را برای رویارویی با عصر اطلاعات آماده میکنند. شکل ۲-۱ مدل مفهومی مدارس هوشمند نشان داده شده است.
 
شکل۲-۱مدل مفهومی مدرسهی هوشمند (شیوه نامه هوشمندسازی مدارس، ۱۳۹۰)
اهداف:
بهره گیری از فنآوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه روش های نوین و را حل های مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات
ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی کامل استعدادها و بروز خلاقیت های فردی و جمعی دانشآموزان
تاکید بر مهارتهای تفکر و تحقیق
تدریس علوم ، اصول، ارزشها و زبان با بهره گیری از فناوریهای نوین
فراهم کردن انواع شیوه های نوین آموزشی جهت استعداد های مختلف ، مبتنی بر بهره گیری از هوش چندگانه
فراهم نمودن محیط یاددهی- یادگیری و استمرار آن در داخل و خارج مدرسه در چهار حوزه زیر:
الف: برنامه درسی
ب: محتوای آموزشی و کمک آموزشی
ج: روش تدریس
د: ارزیابی و رتبه بندی
فراهم نمودن فضای مشارکت و افزایش حضور، پشتیبانی، مشارکت و تعامل دانشآموزان ، معلمان و والدین و دیگر گروههای ذینفع در فرآیند یاددهی- یادگیری دانشآموزان
همراه نمودن کادر آموزشی و پرورشی مدارس و اولیاء با روند های نوین آموزشی مبتنی بر نیاز مندیهای جامعه دانش بنیان
ایجاد محیطی مناسب جهت ارزیابی های مستمر و متناسب با استعدادها و پیشرفت دانشآموزان
ترویج یاددهی- یادگیری علمی و تجربی، پژوهشی محوری و دانشآموز محوری در فرآیندهای آموزشی و پرورشی
رشد و توسعهی مهارتهای ذهنی، جسمی، عاطفی، روانی، ادراکی، اجتماعی و فنی و حرفه ای دانشآموزان
تربیت نیروی انسانی متفکر و توانمند برای ورود به میدانهای بین المللی با تکیه بر هویت اسلامی- ایرانی
توسعه دانش زمینهای، ذخیره اطلاعاتی و سرمایه فرهنگی نیروی انسانی مدرسه در ابعاد گوناگون اعتقادی فرهنگی، علمی، آموزشی، پژوهشی و غیره و برنامه ریزی بر اساس دستیابی به هدف تولید علم در کشور
ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی کامل استعداد ها و بروز خلاقیتهای فردی و جمعی دانشآموزان
افزایش حضور ، پشتیبانی و مشارکت والدین و گروههای ذینفع در فرآیند یادگیری دانشآموزان
ترویج یادگیری تجربی، پژوهش محوری و دانشآموز محوری در فرآیند یاددهی- یادگیری
توسعه مهارتهای ادراکی، کلامی، اجتماعی، حرفه ای و تخصصی معلمان و دانشآموزان (شیوه نامه هوشمندسازی مدارس، ۱۳۹۰)
۲-۱-۹٫ مولفه های کلیدی مدارس هوشمند
نکته بسیار مهم در این نوع مدارس ، تغییر شیوه یادگیری از شیوه مبتنی بر حافظه به شیوه مبتنی بر تفکر و خلاقیت است. در این راستا باید مولفههای کلیدی مدارس هوشمند به گونه ای متفاوت تعریف شده و کارکردهای آنها در مقیاسی جدید تبیین شود.
 
شکل ۲-۲مولفه های کلیدی مدارس هوشمند (محمودی وهمکاران، ۱۳۸۷)
و در ادامه ، کارکرد هریک از این مولفه ها تعریف می گردد
۲-۱-۹-۱٫ مدیریت و آموزش یاددهی– یادگیری
محیط یاددهی و یادگیری از چهار بخش تشکیل می شود ؛
بخش اول، برنامه تحصیلی است. برنامه تحصیلی به گونه ای طراحی شده است که دانشآموزان را به توسعه متداول و فراگیر سوق می دهد . انتقال دانش، مهارت ها، ارزش ها و زبان از طریق ارائه دوره های مختلف تحصیلی و یکپارچگی این عناصر برای رویارویی با عصر ارتباطات، از ویژگیهای اصلی این بخش است.
بخش دوم ، روش تدریس است. روش تدریس در مدرسه هوشمند ، استراتژی های یادگیری را ترکیب می کند تا ارتقاء شایستگی های دانش آموزان را ممکن سازد. در این راستا با بهره گیری از سبک های مختلف آموزشی به منظور کسب اطمینان از ایجاد صلاحیت های مورد نیاز در دانشآموزان، آموزشهای جذاب را مورد توجه می دهند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.