پایان نامه های ارشد سری هجدهم

سایت مقالات فارسی – تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۱۹

داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار آماری spss وارد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده ها با استفاده از شاخص های آماری توصیفی مانند میانگین ، انحراف معیار، فراوانی، درصد و … و آمار تحلیلی t دو نمونه مستقل و تحلیل واریانس دوطرفه تجزیه و تحلیل و در قالب جداول و نمودار بیان شدند.
فصل چهارم:
یافته های تحقیق
مقدمه:
در این فصل ابتدا به توصیف ویژگیهای نمونه های مورد مطالعه و متغیرهای مورد پژوهش و سپس به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق در بخش های جداگانه می پردازیم. در بخش یافته های توصیفی به ارائه نتایج فراوانی ها، درصدها، میانگین و انحراف معیار بصورت تشریحی، جداول و رسم نمودار و در قسمت تحلیل داده ها آزمونهای به عمل آمده به منظور مشخص نمودن تفاوت در دو جامعه مورد مطالعه و مقایسه آنها گزارش و نتایج به صورت تشریحی، جداول و نمودار ارائه می گردد.
داده ها با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان که مشتمل بر ۳۰ سوال بسته پاسخ ۴ درجه ای لیکرت و پرسشنامه انگیزه تحصیلی هارتر مشتمل بر ۳۳ سوال بسته پاسخ ۵ درجه ای لیکرت جمع آوری گردید. و ملاک پیشرفت تحصیلی نمونه های مورد مطالعه نیز معدل سال قبل آنان بود.
تجزیه و تحلیل داده از آمار توصیفی و استنباطی t دو نمونه مستقل و تحلیل واریانس دو طرفه در نرم افزار آماری SPSS استفاده گردید.
این مطالعه که با هدف تعیین تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی تحصیلی، انگیزه تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ صورت گرفت تعداد ۳۰۰ دانش آموز مشارکت داشتند. که ۱۴۵ نفر از آنها در مدرسه هوشمند و ۱۵۵ نفر آنها در مدارس عادی مشغول به تحصیل بودند.
جدول ۴-۱ . توزیع فراوانی نسبی نمونه های مورد مطالعه بر حسب نوع مدرسه

نوع مدرسه فراوانی فراوانی درصد
هوشمند ۱۴۵ ۳/۴۸
عادی ۱۵۵ ۷/۵۱
جمع ۳۰۰ ۰/۱۰۰

۴-۱٫ توصیف ویژگیهای نمونه :
۴-۱-۱٫ توصیف وضعیت سن نمونه ها
میانگین سنی کل افراد شرکت کننده در مطالعه ۵۴/۰±۷۱/۱۳ بدست آمد. به تفکیک میانگین سنی در دانش آموزان مدارس هوشمند ۴۸/۰±۶۸/۱۳ و در دانش آموزان مدارس عادی ۵۹/۰±۷۴/۱۳ بدست آمد که جزئیات آن در جدول ۴-۲ آمده است.
جدول۴-۲شاخص های توصیفی مربوط به متغیر سن آزمودنی ها در مدارس عادی و هوشمند

نوع مدرسه