پایان نامه های ارشد سری هجدهم

سامانه پژوهشی – تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۱۷

در سالهای اخیر آموزش و پرورش کشورمان به سوی فن آوری اطلاعات و ارتباطات گرایش پیدا کرده و سعی دارد دانش آموزان را با کامپیوتر و اینترنت آشنا کند و زمینه آموزش الکترونیکی را در هر مکان و هر زمان فراهم نماید. در این رابطه مدارس هوشمند را میتوان به عنوان نمادهای حضور فنآوری در عرصه آموزش در نظر گرفت در این مدارس برنامه آموزشی طوری طراحی میشود که نیازهای متفاوت و تواناییهای دانشآموزان را پاسخ دهد. در مدرسه هوشمند هر کس بیشتر توانایی دارد، بیشتر یاد می گیرد. توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان موجب میشود تا آنها براساس تواناییهایی که دارند، سرعت یادگیری خود را تنظیم کنند و به پیشرفت تحصیلی برسند. بنابر این فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرصتهای لازم را برای تلاش دانشآموزان به صورت انفرادی و براساس تواناییهای یادگیری، ایجاد میکند (شفیعپور مطلق، یارمحمدیان،۱۳۹۰). به نظر میرسد ورود فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات و لوازم آن در تعلیم و تربیت مهارتهای یادگیری بلندمدت و مستقل را تشویق نماید (ثمری، رسول زاده، ۱۳۸۸)
مفهوم خودکارآمدی بندورا در زمینههای بسیاری از جمله در مسائل آموزشی و تحصیلی به کارگرفته شده و پژوهشهای زیادی در مورد آن صورت گرفته است. باورهای خودکارآمدی بر روی رفتار و افکار و انگیزه فراگیران در حین کار بر روی تکالیف تاثیر دارد. در واقع سازه خودکارآمدی به باورکلی فرد در مورد توانمندی ها و قابلیت های خود اشاره دارد (پورقاز، محمدی، دوستی، ۱۳۹۱).
براساس نظر «بندورا»، افراد نه توسط نیروهای درونی رانده می شوند، نه محرکهای محیطی آنها را به عمل سوق می دهند، بلکه کارکردهای روان شناختی، عملکرد، رفتار، محیط و محرکات آن را تعیین می کند. به بیانی دیگر بندورا معتقد است اثر متقابل عوامل محیطی و عوامل فردی است که نتایج رفتاری را تنظیم می کند. اما عاملیت انسانی در این خصوص سهم بسیاری دارد. به نظر می رسد بسیاری از عوامل محیطی از طریق تاثیر بر عوامل فردی نقش خود را ایفا می کنند که این تعاملات بر ادراکات باورها و توانمندی های فردی آنها اثر می گذارد.(ظهره وند، ۱۳۸۹).
در حوزه تحصیلی، خودکارآمدی به باور دانش آموزان در باره تواناییهای خود برای فهمیدن یا انجامدادن تکالیف درسی اطلاق میشود (فتسکو و مک کلور[۷۹]، ۲۰۰۵). یافتههای پژوهش پینتریج (۱۹۹۰) نشان میدهد که هرقدر سطوح خودکارآمدی در دانش آموزان بالاتر باشد، دانش آموزان در تکالیفی که چالش برانگیز تر باشد بیشتر مشارکت میکنند و دیرتر تسلیم موانع و مشکلات میشوند (پاجارس و میلر[۸۰]،۱۹۹۴ نقل از پورقاز، محمدی، دوستی، ۱۳۹۱) از سویی دیگر، خودکارآمدی تنها زمانی بر کارکرد تاثیر میگذارد که شخص مهارتهای لازم برای انجام کاری ویژه را دارا باشد و برای انجام آن کار به اندازهی کافی برانگیخته شود (پاجارس ۱۹۹۶ نقل از کریمزاده و محسنی، ۱۳۸۵)
انگیزش به عنوان پیشنیاز یادگیری و یادگیری نیز میتواند علتی برای پیدایش انگیزهیا افت آن شود (پیری، قبادی، ۱۳۹۲). به اعتقاد بروس[۸۱] و همکاران (۲۰۰۷) نوع باورهای انگیزشی دانشآموزان بر میزان یادگیری تاثیر عمدهای دارد. راهبردهای انگیزشی برای یادگیری یکی از اصلیترین مولفههای اثرگذار بر یادگیری بوده و در صورت توجه آموزشدهندگان به این مولفهها محیطهای یادگیری برای یادگیرندگان جذابتر و با نشاطتر خواهد بود. (هونگ، پنگ، روول[۸۲]، ۲۰۰۹)
در انگیزش درونی فعالیت به علت علاقمندی و لذت بردن از کار صورت می گیرد و معمولاً افراد دارای انگیزه درونی بالا در مقابل انجام فعالیتهای دشوار مقاومت زیادی می کنند. این در حالی است که افراد دارای انگیزه بیرونی به علت عوامل بیرونی و غیر مرتبط با کار مانند پاداش و تنبیه اقدام به فعالیت می کنند (روحی، آسایش،۱۳۹۱)
میل تایدو و سونای (۲۰۰۳)، انگیزش درونی را انگیزشی که از عواملی، همچون علاقه یا کنجکاوی سرچشمه بگیرد نامیده اند. بنا به تعریف دسی و ریان (۲۰۰۰)، انگیزش درونی تمایل ذاتی برای جستجو و تسخیر چالشها به عنوان اهداف فردی و علایق شخصی است. انگیزه درونی از عوامل کلیدی انگیزه تحصیلی بشمار می رود (عبد خدایی و همکاران، ۱۳۸۷)
بلوم نیز در نظریه یادگیری آموزشگاهی خود میکوشد تا متغیرهایی که موجب تفاوتهای افراد در پیشرفت تحصیلی میشوند را تعیین کند. وی معتقد است که اگر سه متغیر۱- میزان تسلط دانش آموز بر پیش نیازهای مربوط به یادگیری ۲-میزان انگیزشی که دانش آموز برای یادگیری دارد (یا می تواند داشته باشد) و ۳- میزان تناسب روش آموزشی با شرایط و ویژگیهای دانشآموز، به دقت مورد توجه قرار گیرند، یادگیری در آموزشگاهها به بهترین وجه صورت خواهد گرفت و آموزشگاه ها به سمت یک نظام آموزشی خالی از اشتباه قدم برخواهند داشت (بلوم، ۱۹۸۲ ترجمه سیف، ۱۳۷۴) .
همانطور که ملاحظه شد در بررسی متون اکثریت مطالعاتی که در زمینه مدارس هوشمند انجام گرفته بود در زمینه امکان سنجی و ارزیابی وضعیت استقرار مدارس هوشمند و یا بررسی نقاط قوت و ضعف و موانع بهره گیری از فنآوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری پرداخته شده بود و فقط تعداد معدودی پیشرفت تحصیلی را در مدارس هوشمند و عادی مورد مطالعه و مقایسه قرار داده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

بودند. اما پژوهشی که سه متغیر خودکارآمدی تحصیلی، انگیزه تحصیلی و پیشرفت تحصیلی را در مدارس هوشمند در مقایسه با مدارس عادی مورد توجه قرار داده باشد مشاهده نشد. لذا در این پژوهش به مقایسه این سه متغیر در مدارس هوشمند و عادی پرداخته می شود.
پیشرفت تحصیلی
معدل
وابستگی به قضاوت معلم
تمرکز بر خویشاوندی معلم
انگیزه تحصیلی
ترجیح کار آسان
تمایل به تسلط مستقلانه
تمرکز بر کنجکاوی
چالش برانگیزی مسایل درسی
خودکارآمدی
انگیزه تحصیلی درونی
انگیزه تحصیلی بیرونی
اجتماعی
تحصیلی
هیجانی
کوشش
بافت
استعداد
نوع مدرسه
هوشمند
عادی
سیاستها
فرآیندها
فنآوری
مدیریت و امور اداری
مدیریت و آموزش
افراد، مهارتها، مسئولیتها
شاخص
ابعاد
مفهوم
شکل ۲-۹. مدل تحقیق
فصل سوم :