پایان نامه های ارشد سری هجدهم

تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۱۶

بهتر و بیش از حد متوسط بودن عملکرد گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه

ابوزیدان، اسماعیل، اسپین و کوموسا

۲۰۱۱

تاثیر استفاده فنآوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری و پیشرفت تحصیلی مدارس ابتدایی مالزی

افزایش موفقیت تحصیلی دانش آموزان با استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری

تاسی، چانگ، لینگ و تاسی

۲۰۱۱

خودکارآمدی در محیط های یادگیری مبتنی بر اینترنت: یک مطالعه مروری

تاثیر مثبت خودکارآمدی در فراگیری علم از طریق اینترنت در دانشجویان و دانش آموزان

محمد یوسف

۲۰۱۱

تاثیر خودکارآمدی، انگیزش پیشرفت و راهبردهای یادگیری خود تنظیم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

اثر مستقیم و غیر مستقیم خودکارآمدی بر پیشرفت تحصیلی

گرانیتو و چرنوبیسکی

۲۰۱۲

تاثیر فنآوری بر روی انگیزه دانش آموزان در نگهداری دانش

بهتر حفظ و نگهداری کردن مطالب، با حق انتخاب و بدون توجه به انتخاب روش (با کامپیوتر و یا روش رایج و سنتی)

جی، چن، دینگ، بای، یانگ، لی و کی

۲۰۱۳

اثر یک سیستم آموزش انگلیسی مبتنی بر وب در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

اثر مثبت سیستم هوشمند آموزش زبان انگلیسی بر روی عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان

مایکل هاموند

۲۰۱۳

معرفی فنآوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس انگلستان: اصول و پیامدها

اثرکم فنآوری اطلاعات و ارتباطات روی مدارس، و عنایت به ارزیابی این اثر در متن آنچه که از دیدگاه واقع گرایانه انتظار می رود

۲-۷٫ چهارچوب نظری تحقیق