پایان نامه های ارشد سری هجدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۱۵

تک اونگ

۲۰۰۸

اثر مدارس هوشمند روی نگرش دانش آموزان اروسیا نسبت به علم

بیشتر بودن بازده های دانش آموزان (شامل انگیزش یادگیری، مهارتهای فراگیری علوم و موفقیت تحصیلی) مدارس هوشمند نسبت به مدارس عادی

بارو، مارک من، رز

۲۰۰۹

عصر تکنولوژی: منافع آموزش با کمک کامپیوتر

بهتربودن عملکرد دانش آموزان گروه آزمایش(تعلیم دیده در آزمایشگاه کامپیوتر) به نحو بارزی نسبت به گروه گواه (تعلیم دیده به روش سنتی)

اونگ، فو، لی

۲۰۱۰

هوشمندسازی مدارس و تأثیر آنها بر نگرش دانش‌آموزان نسبت به علم

وجود تفاوت معنادار نگرش دانش‌آموزان نسبت به دانش در مدارس عادی و هوشمند

دریاکولو ، بویو
کوزترک، ازسینار

۲۰۱۰

پیشبینی کننده های پیشرفت تحصیلی دانشآموزان معلمان ICT با سبک های مختلف یادگیری

وجود رابطهی مثبت بین پیشرفت تحصیلی و روش تدریس با فنآوری اطلاعات و ارتباطات

حمزه و امبی

۲۰۱۰

ICT و تنوع زبان آموزی در مدارس هوشمند Hitude به عنوان طرح مبتکرانه

بیشتر بودن پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نسبت به تغییرات در کلاس هوشمند نسبت به مدارس عادی

جاسچیک

۲۰۱۰

گروههای آموزش آنلاین و بحث های چهره به چهره روی موضوعات مورد علاقه

بهتربودن عملکرد دانشآموزان در یادگیری با روش آنلاین نسبت به روش سنتی آموزش

الیوت

۲۰۱۰

مدارس چند رسانه ای ، مطالعه اثربخشی آموزش مبتنی بر وب انیمیشن