پایان نامه های ارشد سری هجدهم

مقاله – تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۱۳

۲۰۱۱

مقایسه وضعیت آموزشی و میزان یادگیری دانش‌آموزان در دبیرستان‌های هوشمند و عادی

تفاوت معناداری بین میزان یادگیری دانش‌آموزان در دبیرستان‌های عادی و هوشمند

موسی رمضانی

۱۳۹۰

تأثیر استفاده از روش آموزش چند رسانه ای و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی (انگیزش درونی و بیرونی) درس عربی (۳) دانشآموزان مراکز آموزش از راه دور تهران

عدم تفاوت معنی دار بین میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی در دو گروه، همچنین عدم تفاوت معنی دار بین دو گروه در میزان انگیزش درونی و میزان انگیزش بیرونی

روحی و آسایش

۱۳۹۱

وضعیت انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نسبتاً مطلوب بودن وضعیت نمره کل انگیزه تحصیلی ؛و نا مناسب بودن سطح نمرات انگیزه درونی دانشجویان

حکیم زاده، ابوالقاسمی، نجاتی

۱۳۹۱

مقایسه احساس تعلق به مدرسه، انگیزه پیشرفت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی سال سوم دبیرستان شهر اصفهان

وجود تفاوت معنی دار بین دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی شهر اصفهان در متغیرهای فوق به نفع مدارس هوشمند

روحی، آسایش، بطحایی، شعوری، بادله ، رحمانی

۱۳۹۲

ارتباط خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی در بین گروهی از دانشجویان علوم پزشکی

بهبود انگیزه تحصیلی در دانشجویان با بهبود خودکارآمدی

جمالی، نوروری و طهماسبی

۱۳۹۲

عوامل مؤثر بر خودکارآمدی تحصیلی و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال۹۲- ۹۱

وجود ارتباط خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان،
خودکارآمدی تحصیلی عاملی تأثیر گذار بر موفقیت تحصیلی

حیدری، وزیری و عدلی

۱۳۹۲

بررسی وضعیت مدارس هوشمند بر اساس استانداردها و مقایسه عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی دانشآموزان آن با مدارس عادی

عدم تفاوت معنادار بین عملکرد دانشآموزان مدارس هوشمند با عادی از نظر تفکر انتقادی و وجود تفاوت معنادار در زمینه پیشرفت تحصیلی (معدل)