پایان نامه های ارشد سری هجدهم

فایل دانشگاهی – تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۱۲

مقایسه تأثیر استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات وروشسنتی، برمیزان پیشرفت تحصیلی، یادگیری خود تنظیمی و انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

بیشتر بودن میانگین متغیرهای پیشرفت تحصیلی، یادگیری خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی دانشجویانی که از طریق ICT به یاد گیری پرداختند نسبت به دانشجویانی که به روش سنتی آموزش دیده اند.

رمضانی ، هدایتی ، فرجی، خمسایی ، حیدری مکرر

۱۳۸۹

بررسی میزان انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال ۱۳۸۸

مشاهده اختلاف معنی دار بین انگیزه تحصیلی و هریک از متغیرهای آینده شغلی و دانشکده محل تحصیلات وعدم اختلاف معنادار با سن، جنس، وضعیت تاهل، محل سکونت، مقطع و رشته و ترم تحصیلی

محمود بحرانی

۱۳۸۸

بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

همبستگی مثبت و معنی دار انگیزش درونی با معدل دانش آموزان و همبستگی منفی انگیزش بیرونی با پیشرفت تحصیلی

سلیمانپور، خلخالی و رعایت کننده فلاح

۱۳۸۹

تأثیر روش تدریس مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات درایجاد یادگیریپایدار درس علومتجربیسالسوم راهنمایی

تایید تأثیر روش تدریس مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر یادگیری پایدار

منصوری و قادری

۱۳۸۹

مقایسه مهارتهای تفکر انتقادی دانش اموزان مدارس هوشمند و عادی مقطع متوسطه شهر تهران ۸۹-۸۸

تفاوت معنادار بین میانگین مهارتهای تفکر انتقادی دانش اموزان مدارس هوشمند و دانش اموزان مدارس عادی

دایی زاده، حسینزاده، غزنوی

۱۳۸۹

بررسی نقش (ICT) بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه

اثر گذاری در حد زیاد استفاده از ICT در افزایش انگیزه تحصیلی و در مجموع بر پیشرفت تحصیلی

اسماعیل پور، شوکور ، نادری فر

۱۳۸۹

بررسی میزان افت و پیشرفت تحصیلی در هنگام ایجاد مدارس هوشمند با استفاده از الگوریتم ژنتیک

افت تحصیلی در هنگام تبدیل شدن مدرسه از حالت سنتی به هوشمند

حسین پور، اللهوردیانی، مطلبینژاد، مومنی راد، محمدیانی