پایان نامه های ارشد سری هجدهم

متن کامل – تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۱۱

بالاتر از متوسط بودن انگیزش تحصیلی دانش آموزان ایرانی و یکسان بودن سهم مشوق های درونی و بیرونی در انگیزش تحصیلی

سیمین دخت رضاخانی

۱۳۸۶

بررسی انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه آزاد واحد رودهن

بسیار پایین تر از حد متوسط بودن انگیزه دانشجویان، دارا بودن بیشترین همبستگی انگیزه درونی و کمترین همبستگی انگیزه بیرونی با پیشرفت تحصیلی

حسین نجفی

۱۳۸۷

تأثیر فناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان شهر اردبیل در سال۸۵-۱۳۸۴

تفاوت معنی دار بین نحوه استفاده از کامپیوتر و فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقایسه با کلاس های سنتی

صابر منصوری

۱۳۸۷

مقایسه تاثیر مدارس هوشمند و عادی بر مهارت های تفکر انتقادی و انگیزش پیشرفت دانشآموزان سوم دبیرستان

عدم تفاوت معنی دار انگیزش پیشرفت در میان مدارس هوشمند و عادی

حسین ابراهیم آبادی

۱۳۸۷

مقایسه تأثیر دو روش آموزش از طریق شبکه وب و آموزش به روش سنتی (سخنرانی) بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان مفید شهر تهران

اثربخشی قابل ملاحظه آموزش از طریق وب، بر انگیزش تحصیلی

علیرضا زارع داویجانی

۱۳۸۸

تاثیر آشنایی با فن آوری اطلاعات و ارتباطات در پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

تفاوت معنی دار بین پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که آشنایی بیشتری با ICT داشته و دانشجویانی که آشنایی کمی با ICT داشتند

زینلی پور، زارعی و زندی نیا

۱۳۸۸

خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی

رابطه مثبت و معنادار بین خودکارآمدی عمومی و تحصیلی با عملکرد تحصیلی

عیسی ثمری و بهزاد رسول زاده

۱۳۸۸