پایان نامه های ارشد سری هجدهم

مقاله دانشگاهی – تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- قسمت ۱۰

نتایج تحقیقات روشلی، پنویل و ابراهامسون[۶۴] (۲۰۰۴)، در خصوص کلاس درس شبکه ای نشان داد که با استفاده از فناوری، معلمان به راحتی توانستند، انگیزه دانش آموزان را افزایش دهند.
یعقوب، موحد نور و آزمان[۶۵] (۲۰۰۵) فعالیتهای یاددهی و یادگیری و میزان آمادگی معلمان و دانش آموزان را برای یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی در محیط مدارس هوشمند مالزی مورد مطالعه قرار دادند. آنها برای جمع آوری داده های تحقیق خود از مصاحبه و پرسشنامه استفاده کردند. نتایج تحقیق یعقوب و همکاران نشان داد که معلمان آمادگی لازم را داشته و نسبت به نقش خود در محیط آموزشی پویا، نظر مساعدی داشند. با این وجود نتایج تحقیق در مورد دانش آموزان نشان داد اکثر آنها آمادگی لازم را ندارند.
حنی زار، حلیم، زین، لوآن وآتان[۶۶] (۲۰۰۵) تحقیقی در مورد مدارس هوشمند منطقه آموزشی پورتوریکو انجام داده و نشان دادندکه استفاده از فن آوری و وایت بردهای هوشمند سبب افزایش بهبود آموزشی دانش آموزان شده است. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که محیط یادگیری وب محور سبب پیشرفت فعالیت های آموزشی در کشور مالزی شده است .
تک اونگ[۶۷] (۲۰۰۸) در تحقیقی به بررسی تفاوتها و تاثیرات آموزش در مدارس هوشمند مالزی نسبت به مدارس عادی پرداخت. نتایج وی نشان داد که بازده های دانش آموزان در مدارس هوشمند بیشتر از مدارس عادی می باشد. بازده دانش آموزان شامل انگیزش یادگیری ، مهارتهای فراگیری علوم و موفقیت تحصیلی می باشد.
بارو[۶۸] و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی تحت عنوان اثر بخشی آموزش مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح و دروس مختلف، به بررسی مزایای آموزش با کامپیوتر در درس ریاضیات پرداخته اند. نمونه بررسی فوق ۱۶۰۰دانش آموز بود که از ۱۷ مدرسه سه شهر بزرگ در آمریکا انتخاب شده بودند. نتایج حاکی از آن بود که عملکرد دانش آموزان گروه آزمایش(تعلیم دیده در آزمایشگاه کامپیوتر) به نحو بارزی بهتر از گروه گواه (تعلیم دیده به روش سنتی) بود.
اونگ و همکاران (۲۰۱۰) در تحقیق دیگری به بررسی تأثیر نسبی نگرش دانش‌آموزان در مورد دانش در مدارس عادی و هوشمند پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که نگرش دانش‌آموزان نسبت به دانش در مدارس عادی و هوشمند با یکدیگر تفاوت معناداری دارد.
پژوهشی توسط دریاکولو ، بویوکوزترک و ازسینار[۶۹] (۲۰۱۰) تحت عنوان پیش بینی موفقیت دانشآموزان با روش تدریس فنآوری اطلاعات و ارتباطات همراه با سبکهای مختلف یادگیری، در ترکیه انجام شد. هدف اصلی این مطالعه پیش بینی پیشرفت و موفقیت دانش آموزان به وسیله ی فنآوری اطلاعات و ارتباطات همراه با سبک های مختلف یادگیری بود. تجزیه و تحلیل آماری حاکی از رابطهی مثبت بین پیشرفت تحصیلی و روش تدریس با فنآوری اطلاعات و ارتباطات بود.
حمزه و امبی[۷۰] (۲۰۱۰) نیز اعلام کردندکه نگرش دانش آموزان نسبت به تغییراتی که کلاس هوشمند نسبت به مدارس عادی دارد مثبت است و در نهایت نیز پیشرفت تحصیلی آنها نسبت به دیگر دانش آموزان که در مدارس عادی تحصیل می کنند، بیشتر است. یک گزارش فراتحلیل توسط جاسچیک[۷۱] (۲۰۱۰) از وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده، تحت عنوان مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی ارایه گردید. این گزارش شامل یافته های پژوهشی سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۸ و در سطوح مختلف تحصیلی بود و بیش از هزار مطالعه تجربی در ارتباط با آموزش به روش آنلاین را شامل می شد. یافته های این فراتحلیل حاکی از آن است که دانشآموزان در یادگیری با روش آنلاین نسبت به دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش دیده بودند عملکرد بهتری داشتند. نتایج همچنان حاکی از آن بود که تأثیر آموزش الکترونیکی به تنهایی بیشتر از آموزش ترکیبی (آموزش الکترونیکی به همراه آموزش چهره به چهره) می باشد.
الیوت[۷۲] (۲۰۱۰) در پژوهشی تحت عنوان چند رسانه ای در مدارس، به تأثیر آموزش مبتنی بر وب انیمیشن با یادگیری علوم، زبان، خواندن و درک مطلب در دانش آموزان کلاس سوم و پنجم و هشتم دبیرستان پرداخت ۱۱۰۰ دانش آموز در ۴۶ کلاس درس در شهر پالم بیچ فلوریدا و نیویورک از ژانویه تا ژوئن ۲۰۰۹ با استفاده از روش نیمه تجربی در یک مطالعه کنترل شده شرکت داشتند. دانش آموزان به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شده و گروه آزمایشی با استفاده از انیمیشن و گروه گواه به روش سنتی آموزش دیدند. یافته ها حاکی از آن بود که عملکرد گروه آزمایشی بیش از حد متوسط و بهتر از عملکرد گروه گواه بود.
ابوزیدان، اسماعیل، اسپین و کوموسا[۷۳] (۲۰۱۱) برای مشخص کردن رابطه بین فنآوری اطلاعات و ارتباطات در پیشرفت تحصیلی و آموزش و یادگیری در مدارس ابتدایی مالزی اقدام به پژوهش مورد و شاهد نمودند. نتایج نشان داد که استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری ، موفقیت تحصیلی دانش آموزان افزایش می دهد و رابطه ای مثبت بین استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتب

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

اطات در علوم و دانش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نشان دادند. همچنین آنان نشان دادند استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات حین آموزش هایی که در کلاس داده می شوند ، باعث ارتقای سطح یادگیری و خروجی دانش آموزان شده است بنابراین برای افزایش سطح یادگیری باید فنآوری اطلاعات و ارتباطات توسط آموزش دهندگان و معلمان مورد توجه قرار گیرد.
تاسی، چانگ، لینگ و تاسی[۷۴] (۲۰۱۱) با مروری بر ۴۶ مقاله در فاصله سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ در زمینه اثر بخشی محیط های آموزشی بر پایه اینترنت، علاوه بر ارزیابی تاثیر خودکارآمدی در استفاده و کاربرد اینترنت در آموزش اینترنت محور و رابطه بین خودکارآمدی عمومی فراگیران و آموزش اینترنت محور، تاثیر خودکارآمدی فراگیران بر یادگیری آنان در محیط های بر پایه اینترنت را مورد مطالعه قرار دادندآنان به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی تاثیر مثبتی در فراگیری علم از طریق اینترنت در دانشجویان و دانش آموزان دارد.
یافته های مطالعه محمد یوسف[۷۵] (۲۰۱۱) بر روی دانشجویان در مالزی نیز بیانگر اثر مستقیم و غیر مستقیم خودکارآمدی بر پیشرفت تحصیلی بود.
گرانیتو و چرنوبیسکی[۷۶] در سال ۲۰۱۲ مطالعه ای با هدف بررسی تاثیر فنآوری بر روی انگیزه دانش آموزان در یادگیری اطلاعات جدید و حفظ و نگهداری این اطلاعات، انجام دادند در این مطالعه افراد به سه گروه تقسیم شده یک گروه از طریق کتابهای سنتی و رایج ، یک گروه با استفاده از کامپیوتر و به گروه سوم این حق داده شد که از هر کدام از دو روش فوق که دوست داشتند انتخاب کنند پس از طی ۹ هفته نتایج نشان داد که وقتی حق انتخاب داده شود ، دانش آموزان مطالب را بهتر حفظ و نگهداری می کنند بدون توجه به اینکه کدام روش (با کامپیوتر و یا روش رایج و سنتی) انتخاب شده باشد.
در پژوهشی که توسط گبری، سارویان و براسیول[۷۷] ( ۲۰۱۲) با عنوان بکارگیری دانش آموزان در کلاسهای غنی از تکنولوژی و ارتباط آن با درک معلمین از تدریس موثر انجام دادند برای طراحی و ارزیابی محیطهای آموزشی غنی از تکنولوژی و برنامه های ارتقای تدریس استادان در زمینه استفاده از تکنولوژی در تدریس شان نکاتی در بر دارد. تجزیه و تحلیل داده های مربوط به ۳۳۲ دانش آموز نشان دهنده چهار بعد مشغولیت شناختی و عملی، مشغولیت اجتماعی و مشغولیت انعکاسی و روشنی هدف بود. همچنین نشان داده شد که درگیری شناختی، عملی و اجتماعی دانش آموزان بطور معنی داری با درک استادان از تدریس موثر می باشد.
تحلیل منظم نمرات دانش آموزان و نتیجه آزمونهای دایره لغات در یک پژوهش در سال ۲۰۱۳ با عنوان تاثیر یک سیستم هوشمند آموزش زبان انگلیسی بر مبنای وب(Web) برعملکرد تحصیلی دانش آموزان نشاندهنده اثر مثبت این سیستم آموزشی روی دانش آموزان مقطع دبیرستان بود(جی، چن، دینگ، بای، یانگ، لی و کی، ۲۰۱۳).
مایکل هاموند[۷۸] (۲۰۱۳) در مقاله ای مشتمل بر اصول مطرح شده برای استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات از نظر قابلیت آن در زمینه تاثیرگذاری بر استانداردهای آموزشی و بهبود برنامه درسی و بطور کلی قابلیت آن به عنوان یک کاتالیزور برای اصلاح نظام آموزشی با دیدگاه نقادانه نسبت به استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه آموزش و یادگیری درمدارس انگلستان بیان میدارد که فنآوری اطلاعات و ارتباطات اثرکمی روی مدارس داشته هرچند این اثر بایستی در متن آنچه که از دیدگاه واقع گرایانه انتظار می رود ارزیابی شود و اثر فنآوری اطلاعات و ارتباطات نمی تواند نادیده گرفته شود. وی بیان میدارد پیشرفتهای آینده در زمینه استفاده ازفنآوری اطلاعات و ارتباطات بایستی بیشتر ارزیابی شوند و طبیعت چند بعدی تکنولوژی بایستی مد نظر قرار داده شود (هاموند، ۲۰۱۳).
جدول۲-۱خلاصه تحقیقات انجام شده درداخل کشور

محقق/ محققین زمان اجرا عنوان مقاله نتیجه
احمد حج فروش و عبدالمجید اورنگی ۱۳۸۳ بررسی نتایج کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرستان های شهر تهران نقش بسزای استفاده فنآوری اطلاعات و ارتباطات در تعمیق محتوایآموزش و یادگیری، فراهم نمودن فرصت تعامل، توسعه یادگیری مشارکتی
اعرابیان، خداپناهی، حیدری ، صدق پور ۱۳۸۳ بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان عدم تأثیر باور خودکارآمدی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان
محمود بحرانی ۱۳۸۴ مطالعه انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با آن