فایل های دانشگاهی

تاثیر بازارگرایی بر نوآوری در خدمات در شعب بانک صادرات شهرستان کاشان- قسمت ۷

نوآوری رفتار: در میان افراد و تیمها نشان داده میشود و مدیریت را قادر میسازد تا فرهنگ نوآوری و قدرت پذیرش ایده های جدید و نوآوریها را ایجاد نماید(نورث، ۲۰۰۰:۵۷).
نوآوری راهبردی: به توانایی سازمان در اداره کردن اهداف سازمانی جاهطلبانه و همچنین مشخص کردن ناهماهنگیهای موجود میان این آرزوها و منابع موجود به منظور گسترش منابع محدودی چون خلاقیت، اشاره دارد(راینی، ۴۹: ۱۹۹۹).
نوآوری اکتشافی[۲۳]: که از جنس نوآوری بنیادی است، طراحی جدید را پیشنهاد میدهد، بازار جدید را ایجاد مینماید، کانالهای توزیع جدید را تهیه مینماید و خدمات جدید را برای مشتریان تهیه میکند(لی، ۳:۲۰۱۰).
نوآوری استثماری[۲۴]: از جنس نوآوری تدریجی است و طراحی شده است تا موقعیت موجود را بهبود دهد(لی، ۳:۲۰۱۰).
نوآوری معمارانه[۲۵]: نوآوری است که معماری محصول را بدون تغییر در ترکیبات آن تغییر میدهد(استیگلیتز، ۱:۲۰۰۷).
نوآوری پیمانی[۲۶]: به تغییر در مفهوم مرکزی بدون تغییر در معماری آن اشاره دارد(استیگلیتز، ۱:۲۰۰۷).
نوآوری مکان[۲۷]: این نوع از نوآوری مفهومی که خدمات یا محصولات را معرفی میکند، تغییرمیدهد (بسانت، ۱۲: ۲۰۰۷).
نوآوری از دیدگاه غالب[۲۸]: در مدلهای اساسی ذهنی سازمان که بر اساس آن امور را به انجام میشود، تغییر ایجاد میکند(بسانت، ۱۲: ۲۰۰۷).
۲-۲-۱۰- شاخصهای سنجش نوآوری
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۰میلادی در پاسخ به جهانیسازی و تغییرات اقتصاد دانش محور و جهت دستیابی به هدف خود( ارتقای نوآوری بین کشورهای عضو و تبدیل شدن به پویاترین اقتصاد دانش محور دنیا). شاخصهای سنجش نوآوری را در سطح ملی در چهار گروه اعلام نمود:(دهقان،۴۷: ۱۳۸۸)
عکس مرتبط با اقتصاد

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

    • منابه انسانی: میزان و کیفیت منابع انسانی تعیین کننده های اصلی خلق و انتشار دانش جدید در کل اقتصاد به شمار میآیند.

 

    • خلق دانش جدید: شاخصهای مرتبط با خلق دانش، ظرفیت و وضعیت اختراعی کشورها را اندازه گیری میکنند.

 

    • انتقال و کاربرد دانش جدید: این حوزه فعالیتهای نوآورانه غیر رسمی از قبیل اقتباس تجهیزات جدید برای سیستمهای خدماتی و تولیدی شرکت، اقتباس نوآوریهایی که به وسیله سایر شرکتها و یا سازمانها توسعه یافتهاند و اقتباس دانش جدید برای نیازهای خاص شرکت را پوشش میدهد.

 

  • امور مالی و ستاده های نوآوری: این طبقه شاخصهای زیر را در بر میگیرد: عرضه سرمایه خطر پذیر تکنولوژی پیشرفته، فروش های نوآوری و …

 

۲-۲-۱۱- نوآوری سازمانی
از نظرجاکوب و همکاران ( ۲۰۰۰ ) نوآوری یکی از انگیزاننده های اصلی برای رشد اقتصادی و تولید ارزش است، خصوصا با مطرح شدن اقتصاد دانش بنیان، نوآوری عامل کلیدی موفقیت یا شکست سازمانها در عرصه رقابت و همچنین منبع اصلی مزیت رقابتی تلقی میشود و از نظر اسکات و کارل ( ۲۰۰۴ ) به همین خاطر، تعداد مطالعات در زمینه نوآوری هر ساله در حال افزایش است. از دیدگاه باکر، هوشی و ایتو(۲۰۰۵ ) نظریه نوآوری سازمانی، نوآوری سازمانی را به نوآوری محصول و نوآوری فرایند، و همچنین نوآوری را به بهبود در محصولات موجود و توسعه محصولات جدید تقسیم میکند، که مورد اول نوآوری تدریجی و دوم نوآوری بنیادین، نامیده میشود. با این حال به زعم لو و چن ( ۲۰۱۰ ) چالش اساسی که محققان نوآوری سازمانی با آن مواجهاند مربوط به ویژگیهای سازمان نوآورانه است که نمیتوانند میان این ویژگیها هماهنگی برقرار سازند. از یک سو پیچیدگی ویژگیهای سازمان نوآورانه نسبتاً زیاد است و از سوی دیگر تنوع ویژگیها و متغیر عملیاتی سازمان نوآورانه به شدت تغییر پذیر است. توانایی سازمان در اجرای نوآوری، از عوامل مهم بقا و موفقیت سازمان است (وانگ و احمد،۳۰۷:۲۰۰۴). نوآوری اشکال گوناگونی دارد، مانند نوآوری محصول و فرایند [۲۹]، نوآوری بنیانی و فزاینده [۳۰]، و نوآوری فنی و اجرایی[۳۱] (الونن و همکاران،۱۶۳:۲۰۰۸). به اعتقاد پژوهشگران مختلف، پژوهشهای متعددی درباره انواع مختلف نوآوری سازمانی انجام شده است. گارشیا و کالانتن معتقد هستند که توانایی نوآورانه در یک سازمان، بارها برای سنجش اینکه یک ابداع جدید است یا اینکه در بالاترین سطح نوآوری قرار ندارد، مورد استفاده قرار گرفته است (گارسیا و کالانتون[۳۲]،۱۱۵:۲۰۰۲). زولانسکی، کاپتا و جنسن[۳۳] (۲۰۰۴) بر اساس تعریفی مفید و سنجشپذیر برای نوآوری، سه پرسش مرتبط با جدید و بکر بودن را در سازمان بیان کردهاند:
۱) چه چیزی جدید است؟
۲) چگونگی بکر و جدید بودن و
۳) جدید و بکر بودن برای چه کسانی؟
پژوهشگران مذکور در پژوهش خود، شش نوع متفاوت از فعالیتهای نوآورانه سازمانی را شناسایی کردهاند. فعالیتهای نوآورانه سازمانی عبارت اند از:
۱) توسعه محصولات جدید،
۲) خدمات جدید،
۳) روش های جدید تولید،
۴) گشایش بازارهای جدید،
۵) اکتشاف منابع جدید،
۶) راه های جدید سازماندهی.
آنها نتیجه گرفتند که نوآوری در سطوح سازمانی، ساختاری منفرد دارد و فقط با درجه فزون گرایی تمیز داده می شود (جوهانسن، السن و لامپکین[۳۴]، ۲۰۰۱). در حالی که سابریمنین و نیلاکانتا، نوآوری سازمانی را شامل دو بعد فنی و اجرایی میدانند(سابریمنین و نیلاکانتا[۳۵]، ۱۹۹۶).
به طور کلی، میتوان بیان کرد که مؤلفه های نوآوری، هنوز از وضوح کامل برخوردار نیستند (الونن و همکاران، ۲۰۰۸ ). در مقاله حاضر، جنبههای مختلف نوآوری، با توجه به پژوهش وانگ و احمد ( ۲۰۰۴) و با اندکی تغییر، مورد استفاده قرار گرفته است. دو پژوهشگر مذکور، معتقد هستند که نوآوری در سازمان، پنج جنبه دارد که عبارتاند از« قابلیت ابتکار در سراسر سازمان به منظور معرفی محصولات جدید برای بازارهای موجود، معرفی یا توسعه بازارهای جدید، با ترکیب راهبرد با رفتارها و فرایندهای نوآورانه».(وانگ و احمد،۳۰۶:۲۰۰۴). پنج جنبه نوآوری، یعنی محصول (خدمات)، بازار، فرایند، رفتار و راهبرد، به طور خلاصه در جدول ۲-۱ بیان شده است.
جدول ۲-۱:ابعاد نو آوری سازمانی منبع: وانگ و احمد (۳۰۶: ۳۰۶)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابعاد تعریف
نوآوری محصول
(خدمات)
معرفی محصولات (خدمات) جدید به معنای واقعی در بازار در زمان مناسب.
نوآوری بازار جدید بودن روش هایی که شرکتها برای ورود به بازارهای هدف و بهره برداری از آنها، مورد استفاده قرار میدهند.
نوآوری فرایند معرفی روش های تولید جدید، روش های مدیریتی نو و فناوریهای جدید، که میتوانند برای بهبود فرایندهای تولید و مدیریت استفاده شوند.
نوآوری رفتاری توانایی های افراد، گروه ها و مدیریت برای شکلگیری فرهنگ نوآوری و پذیرش داخلی سراسری ایده های جدید و نوآورانه.
نوآوری راهبردی توانایی سازمان برای مدیریت اهداف جاهطلبانه سازمانی، و شناسایی عدم تناسب این اهداف بلند پروازانه و منابع موجود، برای توسعه منابع خلاقانه محدود و نفوذ بر آنها.

 

۲-۲-۱۲- نقش اعتماد در نوآوری سازمانی
پژوهشهای اندکی درباره نقش اعتماد در نوآوری سازمانی انجام شده است. به اعتقاد کلگ، آنسورت، اپیتروپاکی و پارکر [۳۶]، اعتماد موجب ایجاد نوآوری در سازمان میشود. آنها معتقدند که اعتماد با بهره گرفتن از ایده های جدید در سازمان هایی که خواهان جذب ایده های بکر هستند، ارتباط معناداری دارد. همچنین علاقه قلبی به سازمان و اشتراک در منافع و زیانها، با پیشنهاد ایده های جدید به طور مؤثری ارتباط دارد (کلگ و همکاران، ۲۰۰۲ ). اعتماد به سرپرستان نیز در ایجاد رفتارهای نوآورانه زیردستان بسیار مؤثر است (تن و تن[۳۷]، ۲۰۰۰). علاوه بر این، چادهری ، کشف کرد که احساسات و شناخت مبتنی بر اعتماد، تأثیر مثبتی بر اشتراک دانش دارند (چودهری[۳۸]، ۲۰۰۵). در پژوهشی مشابه، لوین و کراس کشف کردند که خیرخواهی و شایستگی مبتنی بر اعتماد، میان علاقه وافر به دانش، و درک و دریافت آن دانش رابطه ایجاد میکند (لوین و کروس[۳۹]،۲۰۰۴ ). همچنین زولانسکی و همکارانش بیان کردهاند که ارزش اعتماد درک شده به منبع، موجب کارایی در انتقال دانش درون سازمان میگردد (زولانسکی و همکاران، ۲۰۰۴). در نهایت، موراداین، رنزل و ماتزلر [۴۰]، کشف کردند که اعتماد با اشتراک دانش درون و بین گروه ها، ارتباط مثبت و معناداری دارد (موراداین، رنزل و ماتزلر، ۲۰۰۵).
در پژوهشهای موجود، فقط جنبههای خاصی از اعتماد، مورد بررسی قرار گرفته است. برخی پژوهشگران، توسعه محصول جدید، برخی رفتارهای نوآورانه و برخی نیز اشتراک دانش را بررسی کردهاند. با توجه به مطالب مذکور، میتوان بیان کرد که میزان فراوان اعتماد، تأثیر مثبتی بر کیفیت، اثربخشی دانش سازمانی و ایجاد نوآوری دارد، اما تنوع در محتوای پژوهشها موجب شده است که هنوز در این زمینه، کمبودهای زیادی وجود داشته باشد و قابلیت تعمیم، به طور جدی وجود نداشته باشد (الونن و همکاران، ۲۰۰۸ ). از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین ابعاد اعتماد سازمانی و ابعاد نوآوری است.
۲-۲-۱۳- سیر تحول نوآوری
موج اول: دیدگاه شومپیتر
شومپتر، نوآوری را معرفی یک ترکیب جدید از عوامل تولید و حالتهای مختلف یک نظام یا به عبارتی یافتن یک تابع تولید جدید میداند. عوامل این نظام، شناخت یک محصول جدید، یافتن یک فرایند تولیدی جدید، دستیابی به بازار جدید، بکارگیری منابع جدید و نهایتاً طراحی یک سازمان جدید است (شهرآرای،۲۲:۱۳۷۵).
موج دوم: نوآوری تکنولوژیک
نوآوری تکنولوژیکی بین سالهای۱۹۶۰-۱۹۵۰مطرح شده است و دانشمندان و متفکرین مختلفی در این زمینه اظهار نظر نمودهاند که به دو موضوع تولید و فرایند نوآورانه توجه بیشتری داشتهاند. در این مرحله ابداع و اختراع به مرحله تجاریسازی منجر شده و تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشورها داشته است، پس از این مرحله به نوآوری سیستماتیک و فرایندگرایی توجه بیشتری شده است. به گونهای که دیوید و نورث در سال ۱۹۷۱ ، ادعا میکنند که تغییرات سیستماتیک و رشد اقتصادی امریکا، از این مرحله شروع میشود
(شهرآرای، ۲۲:۱۳۷۵).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *