مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

پژوهش – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

۲۰- میزان اختیارات مسئولین واحدها در استخدام و اخراج کارکنان چگونه است؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۲۱- میزان اختیارات مسئولین واحدها در خرید تجهیزات و منابع لازم چگونه است؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۲۲- میزان اختیارات مسئولین واحدها در تدوین برنامه ها و پروژه های جدید چگونه است؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۲۳- میزان اختیارات مسئولین واحدها در اعطای پاداشهای مالی و غیر مالی چگونه است؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۲۴- میزان اختیارات مسئولین واحدها در تعیین نحوه انجام امور استثنائی و غیر پیش بینی شده چگونه است؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
سوالات مربوط به سیستمهای اطلاعات مدیریت
۱- بطور کلی میزان دسترسی و استفاده از کامپیوتر در سازمان شما چگونه است؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۲- میزان استفاده از سیستمهای عملیاتی مکانیزه(نظیر سیستم های مکانیزه پردازش حقوق و دستمزد ، حسابداری ، خرید و فروش …)در سازمان شما چگونه است؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۳- تا چه اندازه از سیستمهای پردازش تعاملات (ثبت داده ، مرتب کردن ، محاسبه ، ذخیره کردن و..) در خصوص فعالیتهای روزمره و تکراری در حیطه های عملیاتی خود (حسابداری ، انبار ، فروش ، منابع انسانی و…) استفاده می کنید؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۴- سیستمهای پردازش تعاملات تا چه اندازه اطلاعات مورد نیاز برای گروه های داخلی و خارجی سازمان و انجام پردازش های عملیات سازمان با کارائی بالا را تامین می کند؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۵- میزان دقت در ارائه گزارشات دوره ای چگونه است؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۶- میزان مفید بودن گزارشات دوره ای چگونه است؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۷- میزان قابل اعتماد بودن گزارشات دوره ای چگونه است؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۸- سیستم های پشتیبانی از تصمیمات(DSS)(سیستم هایی جهت تحلیل مشکلات و ارائه نتایج محتلف ) تا چه حدی توسط مدیران میانی و عالی مورد استفاده قرار می گیرد؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۹- سیستم های پشتیبانی از تصمیمات(DSS) تا چه اندازه کمبود اطلاعات را جبران کرده و فرایند تصمیم گیری را تسهیل می کنند؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۱۰- میزان اقدامات و منابع مناسب جهت حل مسائل غیر ساختاری (غیر تکراری و غیر روزمره) در سازمان شما چگونه است؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۱۱- تا چه حدی از سیستم های خبره(نرم افزارهای هوشمند جهت تصمیم گیری و ارائه راه حل بجای انسان) مورد استفاده قرار می گیرد؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۱۲- به طور کلی تا چه اندازه در سازمان شما از اتوماسیون اداری استفاده می شود؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۱۳- تا چه حدی استفاده از اتو ماسیون اداری سبب سهولت ارتباط بین مدیران و کارکنان می شود؟

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.