مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

مقاله – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

۵- تعداد واحدهای پراکنده سازمان که در مناطق جغرافیایی مختلف قرار دارند چقدر است؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۶- مسافت واحدهای پراکنده از مرکز اصلی سازمان چقدر است؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۷- تعداد نیروی انسانی سازمان که در واحدهای پراکنده مشغول به کار هستند؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
.بررسی میزان رسمیت ساختار سازمانی
۸- مشاغلی که دارای شرح شغل مدون و مکتوب هستند شامل:
الف)فقط کارکنان اجرایی
ب) کارکنان اجرایی و مسئولین واحدها
ج) کارکنان اجرایی ، مسئولین واحدها و کارکنان ستادی
د) کارکنان اجرایی ، مسئولین واحدها ، کارکنان ستادی و مدیران میانی
ه) کارکنان اجرایی ، مسئولین واحدها ، کارکنان ستادی ، مدیران میانی و مدیریت عالی
۹- در جاهایی که شرح شغل وجود دارد کارکنان تا چه حد با دقت کنترل می شوندتا از تطابق عملکرد آنها با استاندارد های شغلی اطمینان حاصل شود؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۱۰- تا په حد کارکنان مجازند از استاندارد ها عدول کنند؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۱۱- تا چه حد کارکنان آئین نامه های لازم را برای انجام وظایفشان دریافت می کنند؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۱۲- کارکنان فوق الذکر که آئین نامه و دستور العمل های شغلی دریافت داشته اند تا چه حد انها را رعایت می کنند؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۱۳- تا چه حدی مسئولین واحد ها و مدیران میانی در اخذ تصمیمات می توانند مستقل از قوانین ، مقررات و دستور العمل ها عمل کنند؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۱۴- چه حدی از قوانین ، مقررات و دستور العمل های موجود در سازمان مکتوب هستند؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
بررسی میزان تمرکز ساختار سازمانی
۱۵- در گرد آوردی اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات ، مدیریت عالی تا چه حد و حدودی مشارکت مستقیم دارد؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۱۶- مدیران سازمان شما تا چه حد در تعبیر و تفسیر و تجزیه و تحلیل اطلاعات مشارکت دارند؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۱۷- تا چه حدی مدیریت عالی ، مستقیما اجرای تصمیمات را کنترل می کند؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۱۸- میزان اختیارات مسئولین واحدها در تنظیم بودجه واحد مربوطه چگونه است؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۱۹- میزان اختیارات مسئولین واحدها در ارزیابی واحد خود چگونه است؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است