مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود به منظور انطباق هر چه بیشتر بین ورود سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در راستای استفاده بهینه و اثر بخش از این سیستم ها ، طراحی معماری سیستم های اطلاعاتی و طراحی مجدد ساختار سازمانی بطور همزمان در قالب یک طرح تحول و توسعه سازمانی مورد توجه قرار گیرد
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود مدیران با حذف صدور بخش نامه ها و دستورالعمل ها و آئین نامه ها میزان رسمیت را کاهش دهند تا کارکنان متخصص اختیارات لازم را جهت انجام فعالیت های سازمان را داشته باشند.
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود مدیران از طریق افزایش حیطه نظارت ، کاهش مدیران میانی تعداد سطوح سازمانی را کاهش داده تا ارتباطات بین سطوح سریع تر انجام پذیرد.
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود مدیران از طریق حذف یا یکی شدن شغلها یا استفاده از افراد آموزش دیده و حرفه ای به جای کارکنان کم مهارت و یا ایجاد واحدهای خاص ، باعث می شود تا ارتباطات بین واحدهای سازمانی را سریع تر صورت بپذیرد.
۵-۶-۳ پیشنهادهایی به محققان آتی
پیشنهاد می شود پیرامون تاثیر و رابطه سیستمهای اطلاعات مدیریت با فرهنگ سازمانی ، اندازه سازمان ، بهره روری ، توانمند سازی کارکنان و… تحقیقاتی خاص صورت پذیرد.
این تحقیق در سطح سازمانهای دولتی شهر قم صورت پذیرفته است ، به محققین بعدی پیشنهاد می شود تحقیقات مشابهی را در سطح سازمانهای دولتی سایر استانها انجام داده و نتایج خود با نتایج تحقیق حاضر مقایسه کنند.
این تحقیق در سطح سازمانهای دولتی صورت پذیرفته است ، به محققین بعدی پیشنهاد می شود تحقیقات مشابهی در سازمانهای خصوصی انجام داده و نتایج آنرا با نتایج سازمانهای دولتی مقایسه نمایند
۵-۶-۴ محدودیت های تحقیق
عدم وجود اطمینان نمونه انتخاب شده به فرایند نظر سنجی ممکن است پاسخ های آنان را تحت تاثیر قرار داده باشد.
اثر تعصبات و تمایلات شخصی آزمودنی ها در این تحقیق بود که ممکن است نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار داده باشد
عدم ارائه به موقع پرسشنامه ها توسط پاسخ دهندگان بود که این امر صرف وقت زیادی در انجام تحقیق بود.
پیوست ها
پیوست الف: پرسشنامه تحقیق
به نام خدا
همکار گرامی :
با سلام ، احتراماً به استحضار می رساند پرسشنامه ای که در اختیار دارید مربوط به کار تحقیقاتی با عنوان ” بررسی رابطهبین سیستمهایاطلاعاتمدیریتوساختارسازمانیدر سازمانهای دولتی و نهادهای منتخب شهر قم ” می باشد. در این تحقیق منظور از سیستمهای اطلاعات مدیریت ، روش های رسمی تهیه و آماده سازی اطلاعات دقیق و به موقع جهت تسهیل فرآیند ، اتخاذ تصمیم مدیران در هنگام برنامه ریزی ، کنترل و اتخاذ تصمیم موثر و بهینه سازمان می باشد. نظرات جنابعالی نقش تعیین کننده ای در پیشبرد اهداف این تحقیق خواهد داشت. بدیهی است که اطلاعات پرسشنامه محرمانه بوده و نتایج آن در پایان نامه مقطع کارشناسی ارش مورد استفاده علمی قرار خواهد گرفت.
پیشاپیش از همکاری خالصانه و توآم با لطف حضرتعالی ، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
سید سعید غیاثی
مشخصات عمومی :
۱- سطح تحصیلات : بالاتر از کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد کارشناسی فوق دیپلم دیپلم
۲- سن : زیر ۳۰ سال ۳۰-۳۹ ۴۰-۴۹ ۵۰-۵۹ بالای ۶۰ سال
۳- جنسیت : مرد زن
۴- سابقه خدمت : تا ۵ سال ۵ تا ۱۰ سال ۱۰ تا ۱۵ سال ۱۵ تا ۲۰ سال ۲۰ تا ۲۵ سال
بالاتر از۲۵ سال
۵- پست سازمانی : مدیر معاون کارشناس کاردان کارمند سایر
.بررسی میزان پیچیدگی ساختار سازمانی
لطفا سوالات را به دقت مطالعه نموده و بهترین گزینه را که با وضعیت سازمان شما مطابقت دارد ، مشخص نمائید.
۱- تا چه حد عناوین شغلی در این سازمان تخصص ، ریز و محدود است؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۲- تا چه حد در طراحی مشاغل عواملی چون سطح تحصیلات ، تخصص ، دانش و مهارت لحاظ شده است؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۳- تعداد سلسله مراتب از بالاترین تا پایین ترین رده سازمانی چقدر است؟
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
۴- میانگین تعداد سطوح در کلیه شاخه های سازمانی چقدر است؟(میانگین تعداد سلسله مراتب در شاخه های مختلف)
الف) خیلی کم ب) کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد