مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

دسترسي به منابع مقالات : بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

گردید

بین میزان استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت و عناصر ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و نهادهای منتخب استان قم رابطه معناداری وجود دارد.

گردید

۵-۴ بحث و نتیجه گیری
بر اساس نتایج بدست آمده از فرضیه های فرعی و فرضیه اصلی تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها می توان در خصوص ارتباط متغیرها با یکدیگر به این نتیجه دست یافت که بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانها و نهادهای منتخب شهر قم رابطه معنادار وجود دارد.البته نتایج بر مثبت بودن این رابطه دلالت دارد.
این امر به منزله این است که هر چقدر سازمانها به سمت افزایش استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت حرکت کنند بر پیچیدگی ، درجه رسمیت و عدم تمرکز در تصمیم گیری افزوده می شود.همانطور که در فصل دوم و در بخش مربوط به ساختار سازمانی بیان شد ، ساختار سازمانی متاثر از عوامل مختلفی مانند اندازه سازمان ، محیط سازمان و علی الخصوص فناوری اطلاعات می باشد.فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی از جمله عوامل تاثیر گذار بر ساختار سازمانی است که می تواند بر ابعاد مختلف ساختاری (پیچیدگی ، رسمیت و تمرکز) اثر گذار باشد.تحقیقات پیشین که در بخش بعدی به آنها اشاره می شود نیز موید این مطلب می باشد که در سازمانهای که از فناوری اطلاعات و بطور کلی سیستمهای اطلاعاتی استفاده می شود ، فن آوری اطلاعات باعث کاهش سلسله مراتب مدیریت و حذف مدیریت میانی می شود. همچنین فن آوری اطلاعات باعث افزایش تعداد کارکنان متخصص می شود و موارد بسیاری از یکی شدن و حذف شغلها در نتیجه به کار گیری فن آوری اطلاعات در سطح فردی وجود دارد . علاوه بر این افزایش استقلال کارکنان دفتری نیز متداول می گردد. همچنین با کاهش وظایف اداری ،‌کاربرد این فناوری موجب می شود که سیاستها بصورتی دقیق تر و شرح وظایف به گونه ای مفصل تر بیان شوند و همچنین فن آوری اطلاعات به سازمانها اجازه خواهد داد که بطور همزمان تمرکز و عدم تمرکز را محقق سازند .
۵-۵ مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق با تحقیق های مشابه پیشین
نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و پیچیدگی افقی ارتباطی مستقیم می باشد ، یعنی با افزایش بکارگیری سیستمهای اطلاعاتی ، پیچیدگی افقی افزایش می یابد ، که با نتایج اکثر تحقیقات ازجمله محمود نکویی مقدم و همکاران (۱۳۸۷) و کاوه ابراهیم نیا و همکاران(۱۳۹۲) و محمد رضا غلامزاده (۱۳۸۰) و شیمادا و… همخوانی دارد و با تحقیقات دسترنج (۱۳۷۸) و مصطفایی (۱۳۸۸) مغایر می باشد.
در خصوص بحث پیچیدگی عمودی نتایج تحقیق حاکی از رابطه مستقیم بین سیستمهای اطلاعات مدیریت با پیچیدگی عمودی است ، یعنی با افزایش استفاده از سیستمهای اطلاعاتی ، پیچیدگی عمودی افزایش می یابد که با تحقیقات دسترنج (۱۳۷۸)و مصطفایی (۱۳۸۸) همخوانی دارد ولی با تحقیقات بیستون عزیزی و همکاران(۱۳۹۲) و نکویی مقدم و همکاران(۱۳۸۷) و پیمان یارمحمد زاده(۱۳۹۰) مغایر می باشد.
در خصوص بحث رسمیت نتیجه تحقیق حاکی از آن است که با بکار گیری سیستمهای اطلاعات مدیریت ، رسمیت در سازمان افزایش می یابد ، که این موضوع با نتایج تحقیقات سعادتمندی (۱۳۸۳) و مصطفایی (۱۳۸۸) و سعد اله عزیزی (۱۳۸۴) و بیستون عزیزی و همکاران (۱۳۹۲) همخوانی دارد و با نتایج تحقیقات نکویی مقدم (۱۳۸۷) و یارمحمد زاده و همکاران (۱۳۹۰) و دسترنج (۱۳۷۸) و غلامزاده (۱۳۸۰) و و فیفر و لبلباس (۲۰۰۲) مغایر می باشد.
نتایج متناقض تحقیقات ذکر شده را می توان این گونه بیان کرد که در سازمانهای عمومی بر مسئولیت پذیری تاکید زیادی می شود و تلویحاٌ بیان می شود این گونه سازمان ها گرایش دارند فرایند های تصمیم گیری و سلسله مراتب رسمی تری داشته باشند تا هم مدیران بتوانند اداره امور را راحت تر کنترل کنند و هم اینکه در این نوع سازمانها کارکنان می خواهند شرح وظایف و مسئولیت مشخصی داشته باشند و به طور معمول خلاقیت و نواوری در این سازمان های دولتی نسبت به سازمانهای صنعتی و تجاری کمتر است.
در خصوص بحث رابطه سیستمهای اطلاعات مدیریت و عدم تمرکز در تصمیم گیری نتیجه تحقیق حاکی از آن است که با افزایش بکار گیری سیستمهای اطلاعات مدیریت ، عدم تمرکز در تصمیم گیری افزایش می یابد که این موضوع با تحقیقات غلامزاده (۱۳۸۰) و سعادتمندی (۱۳۸۳) و سعداله عزیزی (۱۳۸۴) و یارمحمد زاده و همکاران (۱۳۹۰) و اوکابایاشی(۱۹۹۰) همخوانی دارد و با تحقیقات نکویی مقدم و همکاران (۱۳۸۷) و کاوه ابراهیم نیا و همکاران ( ۱۳۹۲) و بیستون عزیزی (۱۳۹۲) مغایر می باشد.
۵-۶پیشنهادها
با پیشرفت سریع تکنولوژی خصوصا علوم انفورماتیک و رایانه ای ، توسعه سازمانها ، تغییرات سریع محیطی ، ارتباطات درونی و بیرونی و…اتخاذ تصمیم مناسب نیاز به اطلاعات به روز ، دقیق و… دارد ، واین اطلاعات باید اطلاعاتی باشد که بصورت پردازش شده در اختیار کاربران قرار بگیرد.امروزه در جوامع بشری این کار توسط نظامهای اطلاعاتی خصوصا سیستمهای اطلاعاتی مدیریت انجام می گیرد ، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت از این جهت برای سازمانها حائز اهمیت است که می تواند داده های خام را پس از دریافت پردازش کرده و اطلاعات مورد نیاز مدیران را تولید و جهت تصمیم گیری در اختیار آنها قرار دهد ، وبا توجه به این که سیستمهای اطلاعات مدیریت می تواند ساختار سازمانی و مسئولیت های اجرایی را تغییر دهد لذا ساختار های سازمانی باید به گونه ای طراحی شوند که اطلاعات مناسب و به موقع در اختیار مدیران قرار گیرد.ولی متاسفانه در جوامع جهان سوم که کشور عزیز ما نیز جز انها قرار دارد بدلیل عدم آگاهی و اطلاعات کافی کاربران و مدیران از منطق و جایگاه واقعی سیستم های اطلاعاتی مدیریت استفاده بهینه نمی شود. لذا پیشنهادهای ذیل جهت استفاده بهینه از این ابزار بمنظور دست یابی به اهداف مطلوب ارائه می گردد.
۵-۶-۱ پیشنهادهای کلی
آگاه نمودن مدیران سازمان از مزایای سیستمهای اطلاعات مدیریت
آموزشهای لازم جهت مدیران سازمان به منظور استفاده بهینه از سیستمهای اطلاعاتی
ایجاد و طراحی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت بنحوی که بتواند اطلاعات به روز را دریافت و پس از پردازش در اختیار مدیران قرار دهد
آشنا نمودن بیشتر مدیران به استفاده از اطلاعات دقیق و بموقع و صحیح در تصمیم گیری ها از طریق تشکیل همایش ها و سمینارهای تخصصی
به مدیران پیشنهاد می شود قبل از بکارگیری سیستمهای اطلاعات مدیریت در سازمانها مزایا و معایب حاصل از بکارگیری آنرا در نظر بگیرند و به کارکنان در جلسات توجیهی بیان کنند تا ضمن حمایت از سیستمهای اطلاعاتی از مقاومت احتمالی در مقابل آن جلوگیری نمایند.
پیشنهاد می شود که بکارگیری و توسعه سیستم های اطلاعات مدیریت بعنوان یک برنامه ملی مورد توجه قرار گیرد که این امر مستلزم حمایت و پشتیبانی دولت می باشد
به مدیران دولتی اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت در زمینه سیستمهای اطلاعات مدیریت و فراهم آوردن شرایط استفاده از این سیستمها پیشنهاد می شود
به مدیران سازمانهای دولتی پیشنهاد می شود نسبت به جلب حمایت مدیران ارشد سازمان از استقرار و بکارگیری سیستمهای اطلاعات مدیریت اقدام نمایند
پیشنهاد می شود قبل از اجرا یا توسعه سیستمهای اطلاعاتی هزینه ها در مقابل فواید ناشی از سیستم جدید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت مثبت بودن نتایج به سرمایه گذاری در این زمینه اقدام نمایند.
پیشنهاد می شود استفاده کنندگان از سیستمهای اطلاعاتی نیز به نحوی در فرایند برنامه ریزی ، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم مشارکت داده شوند.
پیشنهاد می شود سازمانها قبل از بکارگیری سیستمهای اطلاعات مدیریت ، نیاز سنجی را در این زمینه -صورت داده و نیازهای اطلاعاتی در هر سطح را مشخص نمایند.
گسترش فرهنگ استفاده صحیح از سیستمهای اطلاعاتی با تلاش بیشتر رسانه های عمومی همچون صدا و سیما و مطبوعات در جهت معرفی و فرهنگ سازی در زمینه های نوین اطلاعاتی
تقویت حس ارتباط مثبت بین استفاده از سیستم اطلاعاتی و استقلال کاری و آزادی عمل کارکنان
افزایش میزان اعتماد کاربران به سیستم های اطلاعاتی از طریق فضای باز ارتباطی بین کاربران و مدیریت
به مدیران پیشنهاد می شود از مشاوران و متخصصان سیستم های اطلاعاتی در زمان بکارگیری این سیستمها استفاده کنند.
۵-۶-۲ پیشنهادهای کاربردی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.