مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

منابع مقالات علمی : بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

از حیث تحصیلات بیشترین میزان فراوانی به سطح کارشناسی در حدود ۴۷ درصد و کمترین فراوانی به سطح دیپلم در حدود ۴٫۵ درصد دارد.
از حیث سابقه کار ، بیشترین فراوانی ، ۲۶درصد ، شامل افرادی است که حداکثر ۵ سال سابقه خدمتی داشته اند و کمترین میزان فراوانی ، ۵ درصد ، شامل افرادی است که بالاتر از ۲۵ سال سابقه خدمتی داشته اند.
همچنین وضعیت سنی پاسخ دهندگان به گونه ای بوده است که بیشترین فراوانی ، حدود ۴۱ درصد ، شامل افرادی است که در رده سنی ۳۰ الی ۳۹ سال قرار داشته اند و کمترین فراوانی ، حدود ۳ درصد ، شامل افراد بالای ۶۰ سال می باشد
۵-۳ نتیجه گیری از آمار استنباطی
۵-۳-۱ نتیجه گیری از فرضیه اول:
بر اساس این فرضیه بین میزان استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیر پیچیدگی عمودی رابطه معنادار وجود دارد.پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها این فرضیه مورد تایید قرار گرفت.نتایج آزمون اسپیرمن نشان میدهد که سطح معناداری (sig) بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیر پیچیدگی عمودی۰۰۰/۰ بوده و این عدد کمتر از مقدار خطا یعنی ۰۵/۰ می باشد. به عبارت دیگر در این آزمون، رابطه بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیر پیچیدگی عمودیمعنادار و مستقیم میباشد. مثبت بودن ضریب همبستگی نشانگر مستقیم بودن این رابطه میباشد.بنابراین فرضیه فرعی اول تحقیق مورد تایید واقع شد.
۵-۳-۲ نتیجه گیری از فرضیه فرعی دوم:
بر اساس این فرضیه بین میزان استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیر پیچیدگیافقی رابطه معنادار وجود دارد.پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها این فرضیه مورد تایید قرار گرفت.نتایج آزمون اسپیرمن نشان میدهد که سطح معناداری (sig) بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیر پیچیدگیافقی۰۰۰/۰ بوده و این عدد کمتر از مقدار خطا یعنی ۰۵/۰ می باشد. به عبارت دیگر در این آزمون، رابطه بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیر پیچیدگیافقیمعنادار و مستقیم میباشد. مثبت بودن ضریب همبستگی نشانگر مستقیم بودن این رابطه میباشد.بنابراین فرضیه فرعی دوم تحقیق مورد تایید واقع شد.
۵-۳-۳ نتیجه گیری از فرضیه فرعی سوم:
بر اساس این فرضیه بین میزان استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیردرجه رسمیت رابطه معنادار وجود دارد.پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها این فرضیه مورد تایید قرار گرفت.نتایج آزمون اسپیرمن نشان میدهد که سطح معناداری (sig) بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیردرجه رسمیت۰۰۰/۰ بوده و این عدد کمتر از مقدار خطا یعنی ۰۵/۰ می باشد. به عبارت دیگر در این آزمون، رابطه بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیردرجه رسمیتمعنادار و مستقیم میباشد. مثبت بودن ضریب همبستگی نشانگر مستقیم بودن این رابطه میباشد.بنابراین فرضیه فرعی سوم تحقیق مورد تایید واقع شد.
۵-۳-۴ نتیجه گیری از فرضیه فرعی چهارم:
بر اساس این فرضیه بین میزان استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیرعدم تمرکز در تصمیم گیری رابطه معنادارو مستقیموجود دارد.پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها این فرضیه مورد تایید قرار گرفت.نتایج آزمون اسپیرمن نشان میدهد که سطح معناداری (sig) بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیرعدم تمرکز در تصمیم گیری۰۰۰/۰ بوده و این عدد کمتر از مقدار خطا یعنی ۰۵/۰ می باشد. به عبارت دیگر در این آزمون، رابطه بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیرعدم تمرکز در تصمیم گیریمعنادار و مستقیم میباشد. مثبت بودن ضریب همبستگی نشانگر مستقیم بودن این رابطه میباشد.بنابراین فرضیه فرعی چهارم تحقیق مورد تایید واقع شد.
۵-۳-۵ نتیجه گیری از فرضیه اصلی:
بر اساس این فرضیه بین میزان استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی رابطه معنادارو مستقیموجود دارد.پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها این فرضیه مورد تایید قرار گرفت.نتایج آزمون اسپیرمن نشان میدهد که سطح معناداری (sig) بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی۰۰۰/۰ بوده و این عدد کمتر از مقدار خطا یعنی ۰۵/۰ می باشد. به عبارت دیگر در این آزمون، رابطه بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانیمعنادار و مستقیم میباشد و ضریب همبستگی بدست آمده برابر ۰٫۶۰۴ می باشد که مثبت بودن ضریب همبستگی نشانگر مستقیم بودن این رابطه میباشد.بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید واقع شد.
جدول زیر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق را بطور خلاصه نشان می دهد:
جدول ۵-۱- خلاصه نتایج آزمون فرضیات تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

فرضیه ها تایید
بین میزان استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیر پیچیدگی عمودی رابطه معنادار وجود دارد. گردید
بین میزان استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیر پیچیدگی افقی رابطه معنادار وجود دارد. گردید
بین میزان استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت و درجه رسمیت رابطه معنادار وجود دارد. گردید
بین میزان استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت و عدم تمرکز در تصمیم گیری رابطه معنا دار وجود دارد.