مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

عدد معناداری
(Sig)

میانگین رتبه

۰۴/۳

۹۸/۱

۲۲/۳

۷۵/۱

۲۱۹

۰۰۰/۰

با توجه به جدول شماره ۴-۱۹، مقدار عدد معناداری (Sig) آزمون فریدمن، بین کارکنان، کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد، بنابراین ترتیب اولویت برای سه عنصر عناصر ساختار سازمانی با هم برابر نبوده و اختلاف معناداری با یکدیگر دارند. از اینرو، به منظور تعیین رتبه آنها، از آزمون Wilcoxon استفاده میشود.
نتایج آزمون Wilcoxon نشان میدهد که رتبه عناصر ساختار سازمانی برای جامعه مورد بررسی به ترتیب عبارتند از:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

  1. رسمیت؛ ۲٫ پیچیدگی عمودی ؛ ۳ و ۴٫ پیچیدگی افقی و تمرکز.

به عبارت دیگر، رتبه پیچیدگی افقی و تمرکز در حد یکسانی بوده و در بقیه موارد متفاوت میباشد.
۴-۴ جمعبندی آماری
در این فصل به تشریح و تحلیل آمار توصیفی و سپس آمار استنباطی بدست آمده از تحقیق پرداخته شد. نتایج حاصل از متغیرهای جمعیت شناختی پاسخگویان به پرسشنامه، به طور جداگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج آماری نشان میدهد که سن بیشتر پاسخگویان به پرسشنامه بین ۳۰ تا ۳۹ سال بوده و بیشتر آنها دارای مدرک کارشناسی میباشند. همچنین سابقه خدمتی اکثر پاسخگویان حداکثر ۵ سال بوده است. خروجیهای توصیفی تحقیق، جهت درک بهتر و تحلیل صحیح تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
۴-۵ جمعبندی تحلیلی
در این فصل، نتایج حاصل از آزمون فرضیات در جداولی به طور مختصر ارائه گردید و فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج فرضیات نشان میدهد که بین سیستمهای اطلاعاتی و ساختار سازمانی رابطه وجود دارد. همچنین بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و عناصر گوناگونساختار سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین میانگین نمره عناصر ساختار سازمانی نشان از بیشتر از متوسط بودن این عناصر دارد. نتایج آزمون فریدمن و ویلکاکسون نشان میدهد که رسمیت دارای بیشترین رتبه از نظر کارکنان و پیچیدگی افقی و تمرکز دارای کمترین میزان رتبه بوده است.
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱مقدمه
در فصل قبل داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به اطلاعاتی قابل استفاده تبدیل شد.اکنون با استفاده از این اطلاعات ، نتایج حاصل از این پژوهش مورد تفسیر قرار گرفته و سعی می شود با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهایی ارائه گردد.
به بیان دیگر نتایج حاصل از پژوهش با توجه به داده های جمع آوری شده و آزمونهای آماری ارائه می گردد و سپس پیشنهادهای لازم ارائه می گردد.
بنابراین با توجه به توضیحات مذکور ، این فصل شامل موارد زیر است:
بررسی نتایج و تحقیقات و بحث درباره آنها
ارائه پیشنهادها
۵-۲ نتیجه گیری از آمار توصیفی
۵-۲-۱ متغیر های جمعیت شناختی
از آنجا که متغیرهای جمعیت شناختی به عنوان مبنای دسته بندی ، در بخش آمار استنباطی استفاده نگردیده است و هدف ار ارائه آنها ، صرفا آشنایی با جامعه و نمونه آماری بوده ف لذا در این بخش کمتر بدانها پرداخته شده و به ذکر اجمالی آنها اکتفا می شود.
در این تحقیق ۷۹٫۵ درصد از پاسخ دهندگان مرد و تنها ۲۰٫۵ درصد از پاسخ دهنگان زن بودند و شاید به این دلیل است که در کشور ما و علی الخصوص استان قم نسبت زنان در ادارات بسیار کمتر از مردان بوده و همچنین زنان کمتر در پست های بالای سازمانی بکار گرفته می شوند.