مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و نهادهای …

میزان استفاده از سیستم اطلاعاتی

فرض برابری واریانس‌ها

۶۸۶/۰

۶۸۸/۰

مرد

فرض نابرابری واریانس‌ها

زن

چنانچه سطح معناداری آزمون لون از ۰۵/۰ بزرگتر باشد، در آن صورت از نتایج ردیف اول استفاده میکنیم که فرض برابری واریانس دو گروه را میپذیرد (حبیبپور و صفری، ۱۳۸۸، ص۵۴۹). از اینرو، نتایج آزمون لون نشان می‌دهد که مقدار عدد معناداری آزمون برابری واریانس‌ها فقط در یکی از عناصر، کمتر از ۰۵/۰ بوده و بنابراین از نتایج سطر دوم استفاده میشود و در مابقی موارد از نتایج سطر اول استفاده میشود؛ نتایج آزمون t سطر اول نیز نشان میدهد که با فرض برابری واریانسها، عدد معناداری این آزمون، در پیچیدگی افقی، دارای میانگین متفاوت در بین زنان و مردان می‌باشد؛ بنابراین با اطمینان %۹۵، از نظر پاسخگویان مرد میزان پیچیدگی افقی بیش از پاسخگویان زن می باشد.
ب. مقایسه میانگینجوامع مستقل برحسب متغیر «سازمان»
برای بررسی برابری میانگین سیستمهای اطلاعاتی و عناصر ساختار سازمانی در بین گروههای مختلف (بیش از دو گروه) از تحلیل واریانس استفاده شده است تا مشخص شود که آیا تفاوت معناداری بین گروههای مختلف وجود دارد یا نه؟
قابل ذکر است که آنالیز واریانس یک‌طرفه فقط به بیان معناداری و عدم معناداری اختلاف گروههای مختلف میپرازد، بنابراین به منظور مقایسه دو به دو گروهها از آزمون چندگانه تعقیبی توکی (Tukey) استفاده شده است و نتایج آن در ستونی جداگانه در جداول آورده شده است. این آزمون به مقایسه دو به دو گروههای مختلف پرداخته و در صورت وجود اختلاف معنادار آن را بیان میکند.
جدول زیر خلاصه‌ای از نتایج آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و توکی را بر حسب متغیر سازماننشان میدهد.
جدول شماره ۴-۱۵٫ آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه (One Way ANOVA Test) برای متغیر سازمان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

عدد معناداری (Sig) سازمان تعداد نمونه میانگین توضیحات بر اساس آزمون توکی
پیچیدگی عمودی