مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

* به معنای معنی داری همبستگی در سطح خطای ۰٫۰۵ می باشد.
** به معنای معنیداری همبستگی در سطح خطای ۰٫۰۱ میباشد.
نتایج آزمون اسپیرمن نشان میدهد که سطح معناداری (sig) بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و عدم تمرکز در تصمیم گیری۰۰۰/۰ بوده و این عدد کمتر از مقدار خطا یعنی ۰۵/۰ می باشد. به عبارت دیگر در این آزمون، رابطه بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و عدم تمرکز در تصمیم گیری،معنادار و مستقیم میباشد. مثبت بودن ضریب همبستگی نشانگر مستقیم بودن این رابطه میباشد.
بنابراین نتایج تحلیل همبستگی اسپیرمن در مورد فرضیه اخص چهارم نشان میدهد که:
«بین میزان استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت و عدم تمرکز در تصمیم گیری رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.»
۴-۳-۳ یافتههای جانبی تحقیق
بر طبق نظر خبرگان و با توجه به تحقیقات مشابه، میانگین بالاتر از ۳ برای هر بعد، بیانگر بالاتر از متوسط بودن میانگین آن بعد معرفی میگردد (رکنیجو، ۱۳۹۲، ص۱۲۱). بنابراین، برای نشان دادن میانگین میزان استفاده از سیستمهای اطلاعاتی و عناصر ساختار سازمانیاز جدول زیر استفاده شده است. به این منظور سه وضعیت تعریف شده است:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

جدول شماره ۴-۱۲٫ معرفی محدوده هر یک از وضعیتهای سهگانه
وضعیت محدوده میانگین
بالاتر از متوسط μ< 3
در حد متوسط ۳ = μ
کمتر از متوسط ۳ <μ

در ادامه به بررسی میانگین میزان استفاده از سیستمهای اطلاعاتی و عناصر ساختار سازمانی در جامعه مورد بررسی با استفاده از آزمون آماری T یک نمونه مستقل، آزمون T دو نمونه مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه پرداخته میشود. همچنین به منظور تبیین هرچه بهتر نتایج تحقیق و ارائه مباحث تکمیلی، از آزمونهایرتبه‌بندی فریدمن و آزمون تعقیبی ویلکاکسون استفاده شده است.
۴-۳-۳-۱ آزمون میانگین میزان استفاده از سیستمهای اطلاعاتی و عناصر ساختار سازمانی
به منظور بررسی وضعیتمیانگین استفاده از سیستمهای اطلاعاتی و عناصر ساختار سازمانیدر جامعه مورد بررسی، اقدام به استفاده از آزمون T یک نمونهای (One-Sample T-Test) یکبار نسبت به عدد ۳ (میانگین طیف لیکرت مورد استفاده در پرسشنامه) و بار دیگر نسبت به عدد ۴، در سطح اطمینان %۹۵ میکنیم تا مشخص شود که آیا این عدد به‌عنوان میانگین شاخصهای پژوهش قابل پذیرش است ویا مقادیر بالاتر یا پایین‌تر از ۳ مورد پذیرش قرار می‌گیرند.
جدول شماره ۴-۱۳٫ آزمون T برای سنجش استفاده از سیستمهای اطلاعاتی و عناصر ساختار سازمانیدر جامعه مورد بررسی