مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

۰٫۰۰۰

**۰٫۶۰۴

۲۱۹

بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و عناصر ساختار سازمانی

* به معنای معنی داری همبستگی در سطح خطای ۰٫۰۵ می باشد.
** به معنای معنیداری همبستگی در سطح خطای ۰٫۰۱ میباشد.
نتایج آزمون اسپیرمن نشان میدهد که سطح معناداری (sig) بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و عناصر ساختار سازمانی ۰۰۰/۰ بوده و این عدد کمتر از مقدار خطا یعنی ۰۵/۰ می باشد. به عبارت دیگر در این آزمون، بین دو متغیر سیستمهای اطلاعات مدیریت و عناصر ساختار سازمانی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. مثبت بودن ضریب همبستگی نشانگر مستقیم بودن این رابطه میباشد.
بنابراین نتایج تحلیل همبستگی اسپیرمن در مورد فرضیه اصلی نشان میدهد که:
«بین میزان استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت و عناصر ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و نهادهای منتخب استان قم رابطه معناداری وجود دارد.»
۴-۳-۲-۲ فرضیه اخص اول
«بین میزان استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیر پیچیدگی عمودی رابطه معنادار وجود دارد.»
نتایج تحلیل همبستگی اسپیرمن جهت بررسی رابطه سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیر پیچیدگی عمودیبه طور خلاصه در جداول زیر آورده شده است.
جدول شماره۴-۸٫ آزمون همبستگی اسپیرمن بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیر پیچیدگی عمودی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

Sig ضریب همبستگی اسپیرمن تعداد نمونه
۰٫۰۰۰ **۰٫۴۳۴ ۲۱۹ بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیر پیچیدگی عمودی

* به معنای معنی داری همبستگی در سطح خطای ۰٫۰۵ می باشد.
** به معنای معنیداری همبستگی در سطح خطای ۰٫۰۱ میباشد.
نتایج آزمون اسپیرمن نشان میدهد که سطح معناداری (sig) بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیر پیچیدگی عمودی۰۰۰/۰ بوده و این عدد کمتر از مقدار خطا یعنی ۰۵/۰ می باشد. به عبارت دیگر در این آزمون، رابطه بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و متغیر پیچیدگی عمودیمعنادار و مستقیم میباشد. مثبت بودن ضریب همبستگی نشانگر مستقیم بودن این رابطه میباشد.