مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

مقاله دانشگاهی – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و نهادهای منتخب …

بالاتر از ۲۵ سال

۱۱

۵

۱۰۰

مجموع

۲۱۹

۱۰۰

نمودار شماره ۴-۵٫ درصد فراوانی پاسخدهندگانبراساسمتغیر سابقه خدمتی
۴-۳ تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها
به منظور بررسی فرضیات و پی بردن به جواب سؤالات تحقیق، دادههای حاصل از پرسشنامه جمعآوری و در نرم
افزار SPSS وارد شدند. آزمونهای مورد استفاده در این تحقیق شامل آزمون همبستگی اسپیرمن به منظور بررسی وجود رابطه بین سیستمهای اطلاعات مدیریت و عناصر ساختار سازمانی میباشد. از اینرو، به طور جداگانه، رابطه بین متغیرها از طریق آزمون اسپیرمن بررسی شده است.
۴-۳-۱٫ بررسی همبستگی
مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن، به منظور تعیین درجه و میزان ارتباط خطی بین دو متغیر فاصلهای یا نسبی در دادههای غیرنرمال مورد استفاده قرار میگیرد (حبیبپور و صفری، ۱۳۸۸، ص۴۵۴). ضریب همبستگی همواره عددی بین ۱- تا ۱ میباشد. اگر ضریب همبستگی بین دو متغیر بین ۱- تا صفر باشد؛ رابطه خطی بین متغیرها معکوس میباشد که در این حالت، هرچه ضریب همبستگی به ۱- نزدیکتر باشد؛ رابطه معکوس بین دو متغیر قوی‌تر است. همچنین اگر ضریب همبستگی بین صفر تا ۱ باشد؛ رابطه خطی بین دو متغیر مستقیم میباشد که در این حالت، هرچه ضریب همبستگی به ۱ نزدیکتر باشد؛ رابطه مستقیم دو متغیر قویتر است.
در این پژوهش به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده شد. همانگونه که جدول زیر نشان میدهد سطح معناداری در پیچیدگی عمودی، رسمیت و تمرکز برابر با ۰۰۰/۰، پیچیدگی افقی برابر با ۰۰۱/۰ و سیستمهای اطلاعاتی ۴۳۵/۰ می باشد، بنابراین بجز متغیر میزان استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی، همگی کوچکتر از ۰۵/۰ میباشد؛ پس با اطمینان بیش از ۹۵ درصد میتوان گفت همهی متغیرها به جز متغیر میزان استفاده از سیستمهای اطلاعاتی مدیریت، دارای توزیع نرمال نبوده و فقط سسیستمهای اطلاعاتی دارای توزیع نرمال میباشد. بدین دلیل از ضریب همبستگی اسپرمن جهت سنجش همبستگی خطی بین متغیرها استفاده میشود.
جدول شماره ۴-۶٫ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای برازندگی توزیع نرمال

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

متغیرها پیچیدگی عمودی پیچیدگی افقی رسمیت تمرکز سیستم های اطلاعاتی
آماره کولموگروف- اسمیرنف ۹۷/۲