مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

ضریب همبستگی اسپیرمن
در بسیاری از پدیده های طبیعی می توان نوعی رابطه همبستگی بین متغیرها تصور نمود. واژه همبستگی بدین معناست که تغییرات دو متغیر به یکدیگر وابسته است یعنی با افزایش یا کاهش یکی ، افزایش یا کاهش در دیگری رخ می دهد. مقدار ضریب همبستگی همواره بین ۱- و ۱+ می باشد که به ترتیب بیانگر همبستگی کامل معکوس و مستقیم می باشد.
آزمون میانگین یک جامعه
آزمون میانگین یک جامعه بر مبنای توزیع T یک آزمون پارامتری می باشد که در آن به این موضوع پرداخته می شود که میانگین یک جامعه به چه میزان از یک مقدار ثابت بیشتر یا کمتر است . از این آزمون ، از آنجایی که با یک متغیر سروکار داریم برای آزمون فرضیه های توصیفی استفاده می شود. از این آزمون می توان، بسته به موضوع پژوهش برای تحلیل وجود یا عدم وجود یک متغیر نیز استفاده نمود.
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
این آزمون از نوع نا پارامتری است و برای ارزیابی همقوارگی متغیر های رتبه ای در دو نمونه (مستقل و غیر مستقل) و یا همقوارگی توزیع یک نمونه با توزیعی که برای جامعه فرض شده است به کار رود . این آزمون در مواردی به کار می رود که متغیر ها رتبه ای باشد و توزیع متغیر رتبه ای را در جامعه بتوان مشخص نمود. این آزمون از طریق مقایسه توزیه فراوانی های نسبی مشاهده شده در نمونه با توزیع فراوانی های نسبی جامعه انجام می گیرد .
ازمون تحلیل واریانس
در تحلیل واریانس تاثیر یک متغیر مستقل اسمی (یا ترتیبی) بر یک متغیر وابسته فاصله ای (یا نسبی) بررسی می شود.این روش ها به ما می گوید که تفاوت مشاهده شده در میانگین آماری نیز وجود دارد یا خیر. به عبارت دیگر تفاوت بین میانگین ها معنا دار است یا خیر . به طور خلاصه آزمونی که برای مقایسه میانگین یک صفت کمی در بیش از دو جمعیت استفاده می شود ، انالیز واریانس نام دارد.
هنگاه استفاده از تحلیل واریانس باید به مفروضات ذیل توجه کافی داشت :
۱- متغیر مستقل در سطح سنجش اسمی و متغیر وابسته در سطح سنجش فاصله ای باشد.
۲- توزیع متغیر وابسته در جامعه نرمال باشد.
۳- نمونه ها استقلال آماری داشته باشند.
۴- واریانس جامعه همسان باشد.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه
مرحله علمی و اصلی یک کار پژوهشی دستیابی به پاسخی است که محقق در بدو تحقیق در پی رسیدن به آن است. جهت رسیدن به این مهم، اطلاعات جمعآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در مرحله تجزیه و تحلیل، نکته مهم این است که محقق باید اطلاعات و دادهها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سوال یا سوالات تحقیق و نیز ارزیابی سوالات خود جهت داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تجزیه و تحلیل دادهها، فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمعآوری اطلاعات فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی و دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها فراهم آید. در این فرآیند دادهها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش میشوند و تکنیک‌های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیمها بر عهده دارند. پس از جمعآوری دادهها بایستی این دادهها به اطلاعات قابل فهم تبدیل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، و این کاری است که در این فصل به طور تفصیلی، به آن پرداخته شده است.
در ابتدای این فصل و به منظور تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات و دادهها، اطلاعاتی پیرامون متغیرهای جمعیتشناختی شامل سازمان، سطح تحصیلات، سن، جنسیت، سابقه خدمت و پست سازمانی فرد پاسخگو ارایه میگردد. در ادامه به ذکر تجزیه و تحلیل استنباطی دادههای تحقیق، به‌منظور بررسی فرضیات پژوهش پرداخته میشود. تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف وهمبستگی اسپیرمنانجام میپذیرد. در ادامه به ارائه مباحث تکمیل با توجه به یافتههای جانبی تحقیق پرداخته میشود که به منظور استخراج آن، از آزمونهای T یک نمونه مستقل، آزمون T دونمونهی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون فریدمن و آزمون تعقیبی ویلکاسون استفاده شده است.
۴-۲ تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها
در پرسشنامه تحقیق،متغیرهای جمعیتشناختی مورد پرسش قرار گرفته و اطلاعات مربوط به هر یک از موارد زیر، از آن استخراج گردیده است:
سازمان، سطح تحصیلات، سن، جنسیت، سابقه خدمت و پست سازمانی. حال با توجه به وضعیتهای فوق و اطلاعات بدست آمده، به تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها، با استفاده از جداول و نمودارها پرداخته میشود.
الف. آمار توصیفی متغیر «سازمان»
در جدول زیر، آمار توصیفی متغیر «سازمان» پاسخدهندگان به پرسشنامه آمده است.
جدول شماره ۴-۱: توزیع فراوانی پاسخدهندگانبراساسمتغیرسازمان

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

آمار توصیفی
سازمان
فراوانی مطلق درصد فراوانی مطلق درصد فراوانی تجمعی
۱ ۴۰