مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

پژوهش دانشگاهی – بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و …

۱۴۴

۵۵۰

۲۲۵

۱۹۰۰

۳۲۰

۳۰۰۰۰

۳۷۹

۸۰

۶۶

۲۵۰

۱۴۸

۶۰۰

۲۳۴

۲۰۰۰

۳۲۲

۴۰۰۰۰

۳۸۰

جدول مورگان (نادری ،عزتالهودیگران ، ۱۳۹۰)
۳-۸ روایی و پایایی پرسشنامه
پیش از اطمینان نهایی از ابزارهای اندازه گیری و بکار گیری آنها در مرحله اصلی جمع آورد داده ها ، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی ، اطمینان نسبی لازم را به روا بودن بکار گیری ابزارهای مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا کند.
۳-۸-۱ روایی یا اعتبار
روایی و اعتبار، به منظور اطمینان از اینکه آیا پرسشنامه تحقیق واقعا همان خصیصه های مورد نظر را اندازه گیری می کند یا خیر. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. در این پژوهش برای اطمینان از روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. بدین منظور بخش اول پرسشنامه استفاده شده در این تحقیق به بررسی شاخصهای ساختاری(پیچیدگی ، رسمیت ، تمرکز) در سازمانها می پردازد که از کتاب طراحی سازمان رابینز ترجمه الوانی و دانایی فر جمع آوری شده است و در کتاب سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی تالیف سید محمد مقیمی بیان شده است. همچنین بخش دوم پرسشنامه که در ارتباط با سیستم های اطلاعات مدیریت می باشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد (نامداری ، نور الله ، ۱۳۸۴) به کار رفته و روایی آن به تایید رسیده است.لازم به ذکر است که این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور دانشگاهی از حیث روایی ، مورد تایید واقع گردیده است.
۳-۸-۲ پایایی یا قابلیت اعتماد
قابلیت اعتماد که واژه هایی مانند چایایی ، ثبات واعتبار برای آن بکار برده می شود یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امور سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد از جمله تعریف هایی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده است می توان به تعریف ارائه شده توسط ایبل و فویسبی(۱۹۸۹) اشاره کرد: ((همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه ای دیگر از نمرات در یک آزمون معادل که بصورت مستقل بر یک گروه آزمون بدست آمده است)) با توجه به این امر معمولا دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریب فابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می سنجد . لازم به ذکر است که قابلیت اعتماد در یک آزمون می تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مختلی به کار برده می شود . از آن جمله می توان به الف)اجرای دوباره(روش باز آزمایی) ب)روش موازی(همتا) ج)روش تصنیف(دو نیمه کردن) د)روش کودر- ریچارد سون ه)روش کرونباخ اشاره کرد.
در این تحقیق با توجه به اینکه تقریبا بیشتر تحقیقات انجام شده جهت بررسی ابعاد ساختاری در ایران ، از پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز استفاده می گردد می توان ادعا کرد که این ابزار دارای پایایی بسیار مناسب در تحقیقات انجام گرفته در ایران می باشد و به عنوان نمونه پایایی محاسبه شده در پایان نامه کارشناسی ارشد (فراهانی ، مجید ، ۱۳۸۴) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر ۰٫۸۱۱۱ تعیین گردیده و همچنین برای تعیین پایایی بخش دوم پرسشنامه ، مربوط به سیستمهای اطلاعات مدیریت با توجه به برداشت از پرسشنامه استفاده شده در پایان نامه کارشناسی ارشد (نامداری ، نور الله ، ۱۳۸۴) ، که ضریب آلفای کرونباخ برابر ۰٫۹۵ تعیین گردیده می توان ادعا کرد که از پایایی مناسبی برخوردار می باشد.
رابطه آلفای کرونباخ عبارت است از:
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای مورد استفاده
در این تحقیق افراد بر اساس یک مقیاس پنج درجه ای لیکرت به سوالات پاسخ گفتند . این پنج درجه از طیف از عدد یک (کاملا مخالف) شروع می شود و به عدد پنج (کاملا موافق) ختم می شود . همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روشهای آماری زیر با استفاده از نرم افزاز spss.20 استفاده شده است.
۳-۱۰ آمار توصیفی
آزمون فراوانی (میانگین ، درصدها ، انحراف استاندارد ، جداول و نمودارها) مربوط به جنیست ، سابقه خدمت ، سطح تحصیلات و….. استفاده شده است.
۳-۱۱ آمار استنباطی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.