مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

“لویت ” و ” وایلسر” در سال ۱۹۸۵ مجموعه پیش بینی هایی را در زمینه اثرات کامپیوتر بر سازمانها ارائه دادند . این نویسندگان پیشنهاد کردند که شرکت ها و سازمانها باید به عنوان نتیجه فن آوری کامپیوتری جدید ،‌مجددا متمرکز شوند ،‌دسترسی بیشتر به اطلاعات نسبت به گذشته ، به مدیریت اجازه میدهد که متمرکز شوند ،‌تا قبل از بهبود سیستم های کامپیوتری ،‌تمایل به سمت عدم تمرکز بود زیرا مدیریت متمرکز از عهده مقدار اطلاعات و تعداد تصمیمات مورد نیاز در یک سازمان بزرگ بر نمی آمد . کامپیوتر ها قدرتی را ارائه دادند که مدیریت متمرکز ممکن شود . بگونه ای که سازمان بتواند بوسیله گروهی از مدیران عالی کنترل شود.(Lucas , Henry , 1990 : 64 )
“رابینز” در این زمینه اعتقاد دارد که فن آوری اطلاعات به سازمانها اجازه خواهد داد که بطور همزمان تمرکز و عدم تمرکز را محقق سازند . تئوری سازمان به طور سنتی با تمرکز و عدم تمرکز به عنوان یک رابطه مجموع صفر برخورد کرده است . یعنی با افزایش یکی از این دو ،‌به تناسب دیگری کاهش می یابد. ایجاد تعادل صحیح بین تمرکز و عدم تمرکز بعنوان یک معمای همیشگی در تئوری سازمان مطرح بوده است . تمرکز برای حصول کنترل ،‌زمان را قربانی می کند و عدم تمرکز با عملی عکس این امر درگیر است .
دوگانگی بین تمرکز و عدم تمرکز در آینده به مراتب کمتر از زمان حال خواهد بود . زیرا فن آوری اطلاعات به سازمان ها اجازه خواهد داد که خود اطلاعات را ایجاد و ذخیره کنند و فعالیت های غیر متمرکز را چنان می توان هماهنگ نماید که گویی آن فعالیت ها متمرکز بوده است .(رابینز ، استیفن ، ۱۳۷۷ : ۴۱۸)
تعداد دیگری از نویسندگان نیز معتقدند که در مراحل آغازین ایجاد سیستم های اطلاعاتی مدیریت ،‌ساختار متمرکز بوده ؛ لیکن پس از گذشت زمان کوتاهی ، با افزایش کارایی سیستم های ارتباطی ،‌سازمان به سوی ساختار غیر متمرکز پیش خواهد رفت .(مومنی ، هوشنگ ، ۱۳۷۲ : )
و در نهایت ” دفت” اعتقاد به فلسفه مدیریت و فرهنگ سازمانی در رابطه با این موضوع دارد. وی معتقد است که با توجه به دیدگاه مدیریت سازمان ،‌کاربرد فن آوری پیشرفته اطلاعاتی میتواند موجب تمرکز یا عدم تمرکز مدیریت در سازمان شود . مدیرانی که میخواهندسیستم تصمیم گیری خود را متمرکز نمایند می توانند از این فناوری استفاده نمایند . تا اطلاعات بیشتری جمع آوری کرده و تصمیمات بیشتری بگیرند ،‌که اغلب مسئولیت بیشتری درپی خواهد داشت .
از سوی دیگر مدیرانی که بخواهند سیستم مدیریت خود را غیر متمرکز کنند می توانند با به کار گیری این فن آوری ،‌اطلاعات بیشتر را به کارکنان و اعضای سازمان بدهند و بر میزان مشارکت آنها در تصمیم گیری ها و استقلال و خود مختاری آنها بیفزایند . فلسفه مدیریت و فرهنگ سازمانی در صحنه کاربرد این فن آوری (در جهت متمرکز بودن یا غیر متمرکز ساختن مدیریت ) نقش اصلی را ایفا می کند. (دفت ، ریچارد ال ، ۱۳۸۶ : ۲۶۰)
۲-۴-۴ مدل مفهومی :

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

TPS
MRS
DSS
OAS
ESS
KWS
پیچیدگی عمودی و افقی
رسمیت
تمرکز

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه
دست یابی به هدفهای علم و شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد.به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق. بی شک یکی از مشخصه هایی که تعیین کننده اعتبار و ارزش یک کار تحقیقاتی می باشد، روش و ابزاری است که محقق در انجام تحقیق خود در پیش می گیرد. انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها ، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی آسان و دقیق به پاسخ پرسشهای تحقیق است.(خاکی ۱۳۸۶،ص۱۴۳-۱۴۲)
پژوهش علمی عبارت است از : مطالعه نظامدار ، کنترل شده ، تجربی و انتقادی یک یا چند قضیه فرضی در مورد روابط احتمالی میان پدیده های طبیعی.(هومن ، ۱۳۷۴ ، ص ۱۴)
پژوهش فرایندی است که از طریق آن می توان در مورد ناشناخته ها به جستجو پرداختو نسبت به آن شناخت لازم را کسب نمود.در این فرایند از پگونگی گردآورد شواهد و تبدیل آنها به یافته ها تحت عنوان ((روش شناسی))یاد می شود.روش علمی یا روش پژوهش علمی ، فرایند جستجو منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است(عرب ، علی ، ۱۳۸۸ ،ص ۱۶۳)
در این فصل به بیان روش تحقیق ، جامعه آماری ، روش نمونه گیری ، ابزار جمع آوری داده ها و روایی و پایایی آن پرداخته می شود.
۳-۲ روش تحقیق
با توجه به اینکه هدف از تحقیق کاربردی بدست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده و بر طرف گردد و این نوع تحقیقات در صدد ارائه راهکارهایی برای حل مسایل و مشکلات سازمانها می باشند.(نوری ، حسن ، ۱۳۸۸ : ۸۰)
پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفی که دنبال می کند از نوع پژوهش کاربردی می باشد و از نظر گردآوری داده ها برای آزمون فرضیه ها چون به توصیف و مطالعه آنچه هست می پردازیم ، یک تحقیق توصیفی است ، و از نظر ماهیت همبستگی می باشد بدین دلیل اینکه سعی در شناسایی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته می باشد.
۳-۳ طبقه بندی متغیرها
۳-۳-۱ متغیر مستقل
در این تحقیق سیستم های اطلاعات مدیریت بعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.
۳-۳-۲ متغیروابسته