مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای …

نتیجه گیری از فرضیه اخص (۳)
فرضیه اخص (۳) د رتحقیق حاضر رابطه میان فن آوری اطلاعات و تمرکز را مورد بررسی قرار میدهد . نتایج به دست آمده ،‌وجود رابطه ای میان فن آوری اطلاعات وتمرکز را نشان می دهد . یعنی فن آوری اطلاعات منجر به عدم تمرکز در شرکت های مذکور شده است .
۶) عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : آسیب شناسیساختار سازمانی سازمان بازرسی کل کشور
دانشگاه و سال دفاع: دانشگاه تهران ، پردیس قم ، دانشکده مدیریت ، ۱۳۸۸
دانشجو: روح اله انوری
استاد راهنما: دکتر حمید رضا حسن زاده
نتیجه گیری :
حالت مطلوب برای ساختار سازمانی (ستادمرکزی) سازمان بازرسی کل کشور ، برخورداری از رسمیت بالا است که این مهم وجود دارد و سازمان از این نظردارای آسیب جدی نمی باشد . همچنین ازانظر داشتن استاندارد و حرفه ای بودن نیز سازمان از وضعیت مطلوبی برخوردار است . از طرف دیگر در رابطه با ابعاد تخصصی بودن ، سلسله مراتب اختیارات و تمرکز ، سازمان از وضعیت خوبی برخوردار نیست . زیرا همانگونه که در جدول فوق قابل مشاهده است ،‌این ابعاد بایستی در حد پایین باشند در حالی که نتایج به دست آمده موید بالا بودن مقدار این ابعاد است.
بالا بودن این ابعاد ، مبین این مطلب استکه ستاد مرکزی سازمان بازرسی کل کشور دارای یک ساختار مکانیکی است . وجود تعداد زیادی سطوح سلسله مراتبی ، تمرکز در تصمیم گیری و اینکه هر فرد مسئول انجام تنها بخش کوچکی از یک فرایند یا فعالیت باشد ، همگی ویژگی های یک ساختار مکانیکی است .
۷) عنوان مقاله: تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و عملکرد شرکت : تحلیلی بر شرکت های مهندسان مشاور در ایران (CEF)
نویسنده: علی اکبر فرهنگی ، عباس عباس پور ، رضا ابا چیان قاسمی
مقدمه
فناوری اطلاعات (IT) در سطح بالایی برای رشد و دوام (بقاء) شرکت مهم شناخنه شده است . IT بخش اساسی و جدایی ناپذیر برای حمایت ، پایدار ساختن و رشد کسب و کار است. با علم به این امر ، اصناف سرمایه گذاری های بزرگی در IT بوجود می آورند. گارتنر (۲۰۱۰ ) اذعان می دارد که برغم کسادی اقتصادی فعلی ، مصارف جهانی IT به ۳٫۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۰ رسیده که از سال ۲۰۰۹ ، ۴٫۶ درصد افزایش داشته است . IT پیشرفته می تواند عرضه های بازار را تشخیص دهد ، به شرکت ها کمک کند توقعات مشتری را برآورده کنند ، استانداردهای خدمات و اجرا را پاسخ گو باشند و استخدام شدگان و شرکا تجارت را در سازمان بسیج کنند . برغم این باور شایع و متداول نسبت به اهمیت IT ، پژوهشگران هنوز در جدال برای مشخص کردن مکانیسم های بنیانی مربوط به IT با ساختار سازمانی (OS ) و عملکرد شرکت (FP ) (چن ۲۰۰۷) هستند . در ضمن یافته های تحقیق اخیر پیشنهاد می کند که شرکت ها می توانند ارزش امتیاز رقابتی برقرار شده از طریق IT و ساختار تجارت را ارتقا دهند ( استووارد ۲۰۰۷) . در واقع رابطه بین IT ، OS و FP نقطه کانونی برای شماری از پژوهشگران (بروجن و همکارانش ۲۰۰۴) بوده است. هدف اصلی تحقیق حاضر ، پژوهیدن روابط بین IT ، OS و FP با استفاده از شواهد و مدارکی از ایران بعنوان کشوری در حال توسعه است .
نتایج
بطوریکه پیش بینی شد ، فرضیه اول کاملا تحت حمایت داده ها یاین تحقیق است ، که در ان IT تاثیر مثبت و معنا داری بر OS داشت. در فرضیه دوم همانطور که بواسطه داده ها حمایت شد ، در آن IT اثر مثبت و معناداری بر FP داشت ، و همانطوری که در فرضیه سوم چیش بینی شد ، OS رابطه مثبتی با FP داشت .
۸-عنوانمقاله: تحلیلرابطهبینساختارسازمانیوفنآوریاطلاعات (IT) ؛وموانعتاسیسآندردانشگاهاصفهانازدیدگاهاعضایدانشگاه
نویسنده : دکتریارمحمدزاده،پیمان؛دکترعلامه،سیدمحسن؛دکترقلاوندی،حسن؛دکترفرهنگ،ابوالقاسم
آدرسمقاله : Vol. 1, No. 1; June 2011Higher Education Studies
سیستمهایاطلاعاتوسازمانهابریکدیگرتاثیردارند . سیستمهایاطلاعاتبایستنیسازمانرادرحهتفراهمآوردناطلاعاتموردنیازتوسطاعضایخاصسازمانهمراهیکنند. ازطرف،دیگربایدسازمانهااراثراتاطلاعاتآگاهباشندودرهایشانرابرایبهرهبردنازدانشفنیابداعآوربگشایند.
نتایج
رابطه بین بکارگیری IT در دانشگاه اصفهان و کاهش رسمیت وجود دارد.
رابطه بین بکارگیری IT در دانشگاه اصفهان و کاهش پیچیدگی وجود دارد.
رابطه بین بکارگیری IT در دانشگاه اصفهان و کاهش متمرکز سازی در تصمیم گیری وجود دارد.
۹-عنوان مقاله:بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان
نویسنده : عزیزی،بیستون؛مهرابی کوشکی،علی؛جلالی فراهانی،مجید
آدرس مقاله: نشریه مدیریت ورزشی ، دوره ۵ ، شماره ۳ ، پاییز ۱۳۹۲
فرضیات تحقیق :
۱-بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان رابطه ای وجود دارد.
۲-بین فناوری اطلاعات و پیچیدگی در وزارت ورزش و جوانان رابطه ای وجود دارد
۳- بین فناوری اطلاعات و رسمیت در وزارت ورزش و جوانان رابطه ای وجود دارد.
۴- بین فناوری اطلاعات و تمرکز در تصمیم گیری در وزارت ورزش و جوانان رابطه ای وجود دارد
نتایج:
در بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و پیچیدگی این نتیجه بدست آمد که به کار گیری فناوری اطلاعات سبب میشود تعدادی از پست ها و واحدهای سازمانی کاهش یابد ، ارتباطات سریع تر شودو همچنین موجب کاهش نیاز به سطح مدیریت میانی و تخت تر شدن سطح سازمان می شود که این خود از پیچیدگی سازمانی و کاهش مشاغل و پست ها می کاهد.
در بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و رسمیت این نتیجه بدست امد که با افزایش بکار گیری فناوری اطلاعات ، رسمیت افزایش می یابد.
در بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و تمرکز این نتیجه بدست امد که با افزایش بکار گیری فناوری اطلاعات ، تمرکز به صورت محسوس افزایش می یابد.
۲-۳-۲ تحقیقات و بررسی های خارجی:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.