پایان نامه های ارشد سری هجدهم

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان- قسمت ۴۳

Nam, J., & Ekinci, Y., & Whyatt, G. (2011). Brand equity, brand loyalty, and consumer satisfaction. Annals of Tourism Research,Vol. 38, No. 3, pp. 1009-1030.
Nasrin Danesh, S., Ahmadi Nasab, S. & Ling , K. (2012). “The study of customer satisfaction, customer trust and switching barriers on customer retention in Malaysia hypermarkets industry management”, International Journal of Business and Management, 7 (7), pp. 141-150.
Oliver, Richard L. (2009) « Whence consumer loyalty » Journal of Marketing, 63.
Olson, E.L. 2008. “ The implications of platform sharing on brand value ” , Journal of Product & Brand Mnagement , Vol.17 No.4 , pp. 244-253.
Osman, M., Kheng, L. & Mosahab, R. (2010). “The impact of service quality on customer loyalty: A study of banks in Penang, Malaysia”, ۲ (۲), International Journal of Marketing Studies, pp. 57-66.
Pike, S. D.; Bianchi, C.; Kerr, G. F. and Patti, C. (2010), “Consumer-based brand equity for Australia as a long haul tourism destination in an emerging market”, International Marketing Review, 27(4).Raj (2008), Aggurwal & Ryans, John K.Jr & Herremans. Irene M; Brand Valu Linking Advertising .
Rowley, J. (2014), “Online branding: the case of McDonald’s”, British Food Journal, Vol. 106 No. 3, Emerald Group Publishing Limited, pp. 228-237
Rundle. The. & R. Benett.(2002). A Brand for All seasons. Journal of product and Tourism Management, 26, 549 – ۵۶۰
Sahin, A., Zehir, C. &Kitapaci, H. (2011). The Effects of Brand Experiences, Trust and Satisfaction on Building Brand Loyalty; An Empirical Research On Global Brands, Procedia Social and Behavioral Sciences 24, 1288–۱۳۰۱
Seok Lee, H. (2010). “Factors influencing customer loyalty of mobile phone service: Empirical evidence from Koreans”, Journal of Internet Banking and Commerce, 15 (2), pp. 1-14.
Sun, Lucia (Bongran), &. Ghiselli,.Richard F.(2010).Developing a Conceptual Model of Brand Equity in the Hotel Industry Based on Aaker’s Perspective, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 11,147–۱۶۱
Susanna,H.and Larsson,s.(2009) “managing customer loyalty in the automotive industry”,master’s thesis,department of business administration and social sciences,lulea university of technology.
Sweeney, Jill & Joffre Swait (2008) «The effect of brand credibility on customer loyalty» Journal of Retailing and Consumer Services, 15.
Usakli, A., & Baloglu, S. (2011). Brand personality of tourist destinations: An application of selfcongruity theory.Tourism Management, 32, 114127.
Wu, L. & Wang, Ch. (2011). “Satisfaction and zone of tolerance: the moderating roles of elaboration and loyalty programs”, Journal of Managing Service Quality, 22 (10), pp. 38-57.
Wu, L. (2011). “Satisfaction, inertia, and customer loyalty in the varying levels of the zone of tolerance and alternative attractiveness”, Journal of Services Marketing, 25 (5), pp. 310-322.
Yoo, B.(2008).“ Cross-national invariance of the effect of personal collectivistic orientation on brand loyalty and equity ”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics , Vol. 21 No.1 , pp.41-57.
پیوست ها
فصل اول
کلیات پژوهش