پایان نامه های ارشد سری هجدهم

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان- …

منابع و مآخذ
فصل اول
کلیات پژوهش
 
*منابع فارسی :
جزنی، نسرین، عزیزی، شهریار و حلوایی، علی عسگر.(۱۳۸۹). سبک های تصمیم گیری مشتریان، بر اساس الگوی اسپیرولز و کندال. چشم انداز مدیریت بازرگانی، ۳،ص ص۲۴- ۹٫
جوانمرد،ح (۱۳۸۸). بررسی های برند اینترنتی و وب سایت ها و تاثیر آن بر اعتماد و وفاداری مشتریان. پژوهشنامه بازرگانی شماره ۵۳، زمستان ۱۳۸۸،ص ۲۵۶- ۲۲۵٫
حاجی کریمی، عباسعلی، مکی زاده بسطامی، وحید و جمالیه، بهتاش.( ۱۳۸۸) بررسی ارتباط کیفیت مواجهه خدمت و وفاداری مشتریان در سازمان های خدماتی تجاری. چشم انداز ، مدیریت، ۳۲،ص ص ۴۷- ۲۹٫
حسینی،م (۱۳۹۰).بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند در بازار فرآورده های لبنی،چشم انداز مدیریت بازرگانی- شماره۵ –بهار ۱۳۹۰، ص ص ۷۹- ۵۷٫
حقیقی،محمد، خسینی، سید حسن، اصغریه اهری، حامد، آرین، ابوالفضل، دریکنده، علی.(۱۳۹۰). بررسی تاثیر تاکتیکهای بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل، فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم ، شماره چهارم ، شماره پیاپی ( ۷ ) زمستان۱۳۹۲،ص ص۶۲- ۴۴٫
حیدرزاده،صادقی،تورج،(۱۳۸۷). رضایت وفاداری مشتریان.
حیدرزاده،ک.(۱۳۹۰) بررسی تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران، مجله پژوهش های مدیریت شماره ۸۸، بهار ۱۳۹۰،ص ۸۸- ۶۶٫
دهدشتی شاهرخ، زهره، تقوی فرد، محمدتقی، رستمی، نسرین (۱۳۸۹). مدلی برای سنجش تأثیر قابلیت اعتماد برند بانکها بر تعهد وفاداری مشتریان، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره ۲۰ ، زمستان ۱۳۸۹ ، ص ۸۸- ۶۹٫
رحیم نیا، فریبرز، فاطمی، سید زهرا (۱۳۹۲). بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل های ۵ ستاره مشهد، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی ( ۴) بهار ۱۳۹۲،ص ص ۹۲- ۷۳٫
رشیدی، حسن، رحمانی، زین العابدین(۱۳۹۲). برند و تأثیر آن بر وفاداری مشتری. مجله اقتصادی شماره های ۹ و ۱۰ ، آذر و دی ۱۳۹۲ ، صفحات ۸۰- ۶۵٫
رضایی، کامرانحسین آشتیانیهوشیار، محمد رضاوزیر ی، محمد، ( ۱۳۸۴ )، “رویکردی مشتری مدار به طرح ریزی و بهبود کیفیت محصول” ، نشر آتنا (RWTUV) چاپ سوم،تهران.
زیویار،فرزاد، ضیایی، محمدصادق، نرگسیان، جواد.(۱۳۹۱). بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره سوم، شماره پیاپی ( ۶) پاییز ۱۳۹۱ ص ص۱۸۶- ۱۷۳٫
سبحانی،محمد صادق (۱۳۸۵)، «وفاداری برند »ماهنامه علمی آموزشی تدبیر شماره ۱۷۳٫
سید جوادین، سید رضا، امینی،علیرضا ،امینی، زهرا.(۱۳۸۹). ارزیابی تأثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی. چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۳،ص ص ۷۳- ۵۷٫
شفیعی رود پشتی، میثم صالح اولیا، محمد،(۱۳۸۷) “تحلیل و به کارگیری مدل کانو در تامین (رضایت ارباب رجوع) مطالعه موردی:طراحی وب سایت”، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، بهمن ماه ۱۳۸۷٫
طباطبایی نسب، سید محمد، کنجکاو منفرد، امیر رضا، سروش محمدآبادی، علیرضا ، حکاکی،سید مسعود.(۱۳۹۲). طراحی و تبیین الگوی عدالت محور وفاداری به نام تجاری در شعب بانک تجارت شهرستان یزد، چشم انداز مدیریت بازرگانی،شماره ۱۳- بهار۱۳۹۲،ص ص ۴۴- ۲۹٫
علی یاری، مجتبی(۱۳۸۵)، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتری از کیفیت خدمات پس از فروش محصولات شرکت ایران خودرو در استان سمنان با استفاده از مدل کانو”، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان
قره چه، منیژه و منیره دابوییان( ۱۳۹۰)، “وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی”، دو فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول، شماره ۳، ص ۴۶- ۲۷٫
کریمی علویجه، محمدرضا. (۱۳۹۰). طراحی و تبیین مدل ایجاد ارتباط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر عملکرد برند در بازار (مورد مطالعه: بازار محصولات لبنی شهر تهران )،اسداله، هوشنگ، دانشگاه شهید بهشتی، گروه بازرگانی.
گیلانی نیا،ش.(۱۳۸۹). تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دبدگاه مشتریان کارت الکترونیکی، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، شماره۱۴،زمستان ۱۳۸۹، ص ۱۱۹- ۱۰۳٫
موتمنی، ع (۱۳۸۹). تاثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره۴ ، زمستان ۱۳۸۹،ص ۱۰۵- ۸۹٫
هیل نایجل(۱۳۸۵)، روشهای اندازه گیری رضایت مشتری، ترجمه محمدرضا اسکندری و منیره اسکندری، انتشارات رسا، چاپ اول، تهران.
وظیفه دوست، حسین؛ عطاالهی، پروانه(۱۳۸۶)، ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش محصولات سایپا با استفاده از مدل کانو”، فصلنامه مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران شماره ۳، صفحه ۹۰ تا ۱۰۳ ، پاییز و زمستان ۱۳۸۶٫
وظیفه دوست،ح (۱۳۸۸). بررسی تاثیر استراتژی توسعه نام تجاری بر جایگاه ذهنی شرکت های خدماتی( مطالعه موردی بانک و شرکت های خدماتی تابعه با نام تجاری پاسارگاد در شهر تهران،۱۳۸۸) فصلنامه مدیریت، سال ششم، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۸۸،ص ۵۸- ۴۷٫
ونوس، داورصالح پور، آزاده، (۱۳۸۵) “تعیین عوامل موثر بر رضایت مشتریان از محصول شامپو با استفاده از مدل کانو”اولین

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، شهریور ماه ۱۳۸۵٫
Refrence English :

  1. Agustin Clara & Singh Jagdip, (2010), “Curvilinear Effects of Consumer Loyalty Determinants in Relational Exchanges”, Journal of Marketing Research, XIII.

Anderson EW, Fornell C &Mazvancheryl SK. (2004). Customer Satisfaction and Shareholder Value. J Mark;68(4):172–۸۵٫
Ashley, Christy And Leonard, Hillary A.. (2009), “Betrayed by The Buzz? Covert Content and Consumer-Brand Relationships”, Journal of Public Policy and Marketing, Vol.28, 2, p.212-220.
Atilgan, E., Aksoy , S., and Akinci , S. 2007 .“ Determinants of the brand equity ” , Marketing Intelligence and Planning , Vol.23 No.3 , pp. 237-248 .