پایان نامه های ارشد سری هجدهم

بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان- …

۶

کیفیت فیزیکی به رضایت مشتری به وفاداری به برند

۰٫۲۲ = ۰٫۹۲ × ۰٫۲۳

۵٫۶۱ و ۲٫۶۶

۷

رفتار کارکنان به رضایت مشتری به وفاداری به برند

۰٫۲۳ = ۰٫۹۲ × ۰٫۲۴

۵٫۶۱ و ۳٫۳۷

۸

رضایت درونی به رضایت مشتری به وفاداری به برند

۰٫۴۶ = ۰٫۹۲ × ۰٫۴۹

۵٫۶۱ و ۵٫۰۷

۹

هویت برند به رضایت مشتری به وفاداری به برند

۰٫۳۲ = ۰٫۹۲ × ۰٫۳۵

۵٫۶۱ و ۴٫۲۶

۱۰

سبک زندگی به رضایت مشتری به وفاداری به برند

۰٫۲۳ = ۰٫۹۲ × ۰٫۲۴

۵٫۶۱ و ۳٫۱۲

همانگونه که مشخص می باشد رضایت مشتری در رابطه بین هر ۵ بعد ارزش ویژه برند و وفاداری نقش متغیر میانجی را ایفا می کند. زیرا عدد معناداری برای سمت چپ و راست رضایت مشتری معنادار می باشد و نشان از نقش واسطه ای رضایت مشتری دارد. میزان تاثیر متغیر رضایت درونی ایده آل بر وفاداری به برند از طریق رضایت مشتری بیش از سایر متغیرها می باشد. لذا رضایت مشتری تاثیر بیشتری بر رابطه بین رضایت درونی ایدهآل و وفاداری به برند دارد. پس از آن متغیرهای هویت برند، رفتار کارکنان، سبک زندگی و کیفیت فیزیکی قرار دارند. لذا کلیه فرضیات مرتبط با نقش میانجی رضایت مشتری مورد تایید می باشد.
۴-۸- ضرایب تعیین
با توجه به معادلات ساختاری و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها ابعاد ارزش ویژه برند می توانند ۰٫۳۸ درصد از واریانس متغیر رضایت شغلی را تبیین نمایند. همچنین می توانند ۰٫۳۴ درصد از واریانس وفاداری به برند را نیز تبیین می نمایند. میزان واریانس تبیین نشده مربوط به سایر متغیرهایی است که در مدل تحقیق وجود ندارند.
فصل پنجم
بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل اول

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.